Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính và tiền tệ: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Sau khi học xong bài 6 Tài chính doanh nghiệp các bạn sinh viên có thể nắm được các kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, nắm được cấu trúc vốn tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, biết được các thành phần chính của doanh thu, chi phí và lợi nhuận.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-va-tien-te-bai-6-ths-nguyen-thuy-dung-agubuq.html

Nội dung


TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG BÀI HỌC
TỔNG QUAN
VỀ TCDN

CẤU TRÚC
VỐN TÀI SẢN

6.1

6.2

6.3

CẤU TRÚC
NGUỒN TÀI
TRỢ

6.4

THU NHẬP,
CHI PHÍ,
LỢI NHUẬN

MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Nắm được các kiến thức cơ bản về tài
chính doanh nghiệp
- Nắm được cấu trúc vốn tài sản và
nguồn vốn của doanh nghiệp
- Biết được các thành phần chính của

doanh thu, chi phí và lợi nhuận

6.1 TỔNG QUAN VỀ TCDN
1. Khái niệm:
Hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối
các nguồn tài chính, gắn liền với quá trình
tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ trong hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

nhắm đạt đến mục tiêu nhất định

6.1 TỔNG QUAN VỀ TCDN
2. Vai trò
- Tổ chức huy động và phân phối sử dụng các
nguồn lực tài chính có hiệu quả.

- Tạo lập các đòn bẩy tài chính để kích thích
điều tiết các hoạt động kinh tế trong DN.
- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả các hoạt động
kinh doanh của DN

1123928

Tài liệu liên quan


Xem thêm