Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương mở đầu - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh. Tài chính doanh doanh nghiệp là môn học tiền đề và căn bản nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp, làm tiền đề cho việc nghiên cứu kế toán, phân tích tình hình tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư tài chính.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-doanh-nghiep-chuong-mo-dau-ths-dang-thi-quynh-anh-nnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TPHCM

LOGO

LOGO

Mục tiêu của môn học
Click to edit Master text styles

TAØI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tài chính doanh doanh nghiệp là môn học tiền đề
và căn bản nhằm giúp sinh viên nắm bắt được
những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp,
làm tiền đề cho việc nghiên cứu kế toán, phân
tích tình hình tài chính, quản trị tài chính doanh
nghiệp và đầu tư tài chính.

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh
Khoa Tài chính – Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
https://sites.google.com/a/buh.edu.vn/quynh-anh/
Email: anhdtq@buh.edu.vn

LOGO

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
Chương 2: Giá trị tiền tệ theo thời gian
Chương 3: Lợi nhuận và rủi ro
Chương 4: Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
Chương 5: Hệ thống đòn bẩy
Chương 6: Lý thuyết về cơ cấu vốn

Chương 2
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
I.Tổng quan về thời giá tiền tệ
Tại sao tiền có giá trị theo thời gian
Những nhân tố ảnh hưởng đến giá trị của tiền
II. Lãi suất và các cách tính lãi
1. Lãi đơn, lãi kép
2. Lãi suất công bố, lãi suất hiệu dụng, lãi suất
tương đương
3. Lãi suất thực, lãi suất danh nghĩa

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm và bản chất của tài chính doanh nghiệp
1. Khái niệm
2 . Bản chất
II. Mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
III. Các quyết định chủ yếu của quản trị tài chính DN
1. Quyết định đầu tư
2. Quyết định tài trợ
3. Quyết định quản trị tài sản
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính DN
1. Môi trường tài chính
2. Chế độ sở hữu
3. Chính sách chế độ quản lý tài chính của Nhà Nước…

Chương 2
GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
III. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một
khoản tiền
1. Giá trị tương lai của một khoản tiền
2. Giá trị hiện tại của một khoản tiền
3. Xác định kỳ hạn, lãi suất
III. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của dòng tiền
1. Các loại dòng tiền
2. Giá trị tương lai của dòng tiền
3. Giá trị hiện tại của dòng tiền
IV Một số ứng dụng của thời giá tiền tệ

1

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TPHCM

Chương 3
LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
I. Đo lường lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận
1. Lợi nhuận
2. Tỷ suất sinh lời
3. Tỷ suất sinh lời trung bình
4. Tỷ suất sinh lời thực
II. Rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng
1. Đo lường rủi ro
2. Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro
3. Phân loại rủi ro: rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống
III.Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư
1. Tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư
2. Rủi ro của danh mục đầu tư

Chương 4
CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
I. Tổng quan về cấu trúc vốn
II. Chi phí sử dụng nợ (rd)
1. Chi phí sử dụng nợ vay
2. Chi phí sử dụng nợ thông qua phát hành trái phiếu
- III. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
1. Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi (rp)
2. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường (re)
3. Lợi nhuận giữ lại (rre)
IV. Chi phí sử dụng vốn bình quân
1. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC)
2. Chi phí sử dụng vốn biên tế

Chương 6
CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
I. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu)
II. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng
III. Lý thuyết M&M (Modigliani & Miller)
IV.Lý thuyết đánh đổi của cơ cấu vốn
V. Lý thuyết trật tự phân hạng

Chương 3
LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO
IV. Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)
1. Đường thị trường vốn (CML)
2. Đường thị trường chứng khoán (SML)
3. Mối quan hệ giữa rủi ro và suất sinh lời kỳ vọng –
mô hình CAPM

Chương 5
ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
I. Đòn bẩy hoạt động và rủi ro hoạt động
II. Đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
III. Đòn bẩy tổng hợp

Tài liệu tham khảo
1. Tập thể tác giả (2015), Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài
chính.
2. Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài chính doanh nghiệp căn
bản, NXB Thống kê.
3. Ross, S., Westerfield, R. and Jordan, B. (2012).
Fundamentals of Corporate Finance, Standard edition,
McGraw-Hill.
4. Nguyễn Thị Cành (2009), Quản trị tài chính,
Learning Asia.

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Cengage

2

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TPHCM

Lịch trình giảng dạy

Phương thức đánh giá sinh viên
 Chuyên cần: 10%
 Kiểm tra giữa kỳ : 30%

- Kiểm tra viết
- Thảo luận nhóm
Thi hết môn: 60%

- Hình thức: thi trắc nghiệm + tự luận
- Thời gian: 60 phút

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Buổi

Công việc

Buổi

Công việc

1

Chương 1: Tổng quan
TCDN

6

Sửa bài tập + Kiểm tra

2

Chương 2: Giá trị tiền tệ
theo thời gian

7

Chương 5 : Hệ thống đòn bẩy
+ Bài tập

3

Sửa bài tập C2

8

Chương 6: Lý thuyết về cơ
cấu vốn

4

Chương 3: Lợi nhuận và rủi
ro

9

Chương 6 (tiếp theo) + Ôn tập

5

Chương 4: Chi phí sử dụng
vốn của doanh nghiệp

3

1117713

Tài liệu liên quan


Xem thêm