Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 Nguồn tài trợ và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp do ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Các nguồn tài trợ trong doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-doanh-nghiep-chuong-4-ths-dang-thi-quynh-anh-rnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TP.HCM

CHƯƠNG 4
NGUỒN TÀI TRỢ VÀ CHI PHÍ SỬ
DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Caùc nguoàn taøi trôï trong doanh nghieäp
1.1 Phaân loaïi nguoàn tài trợ
1.2 Nguoàn taøi trôï ngaén haïn
1.3 Nguoàn taøi trôï daøi haïn

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

1.1 Phaân loaïi nguoàn taøi trôï
Theo thôøi haïn

Theo quyeàn
sôû höõu

Nguoàn taøi trôï ngaén haïn
Nguoàn taøi trôï daøi haïn

 Nôï phaûi traû
 Voán chuû sôû höõu

Nguoàn taøi trôï daøi haïn
Nhu caàu taøi trôï
daøi haïn

Nguoàn taøi trôï ngaén haïn
Nhu caàu taøi trôï
ngaén haïn

- Nhu caàu taøi trôï thöôøng xuyeân
- Nhu caàu taøi trôï thôøi vuï

Nguoàn voán taøi
trôï ngaén haïn

- Tín duïng thöông maïi
- Vay ngaén haïn ngaân haøng
- Phaùt haønh tín phieáu coâng ty

1.3. Nguoàn taøi trôï ngaén haïn
- Ñaàu tö taøi saûn coá ñònh
- Ñaàu tö taøi chính daøi haïn

 Tín duïng thöông maïi và khoản trả trước
của khách hàng.
 Tín dụng ngắn hạn
 Giaáy tôø coù giaù ngaén haïn

Nguoàn voán taøi
trôï daøi haïn

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

- Vay daøi haïn ngaân haøng
- Voán phaùt haønh traùi phieáu
- Voán coå phaàn öu ñaõi
- Voán coå phaàn thöôøng

1

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TP.HCM

Chi phí tín dụng thương mại

Tín dụng thương mại
 Chi phí tín dụng thương mại
 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô tín
dụng thương mại
 Ưu điểm và hạn chế tín dụng thương
mại
 Việc trì hoãn thanh toán tác động như
thế nào đến chi phí tín dụng thương
mại?

Lãi
suất

Tỷ lệ chiết khấu%

=

365
x Thời hạn trả nợ - Thời hạn
100% – Chiết khấu %
chiết khấu

17

Các yếu tố ảnh hưởng đến quy mô
TDTM
 Thời hạn tín dụng thương mại
 Quy mô hoạt động của doanh nghiệp

Chi phí của các khoản vay ngắn hạn NH
Ví dụ:
Một khoản vay 100 triệu đồng, thời hạn
một năm, lãi suất công bố 14%/ năm.
Xác định lãi suất của khoản vay trong các
trường hợp sau:
a. Gốc và lãi được trả khi đáo hạn
b. Lãi trả hàng tháng, gốc trả khi đáo hạn

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Tín dụng ngắn hạn ngân hàng
 Vay ngắn hạn thế chấp bằng khoản
phải thu, hàng tồn kho
 Vay theo hạn mức tín dụng
 Bao thanh toán
 Chiết khấu thương phiếu

Tín dụng ngắn hạn ngân hàng
1. Sự khác biệt giữa cho vay ngắn hạn
đảm bảo bằng nợ phải thu và bao
thanh toán?
2. Sự khác biệt giữa bao thanh toán và
chiết khấu thương phiếu?

2

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TP.HCM

1.4 Nguoàn taøi trôï daøi haïn

2. Chi phí söû duïng voán
2.1 Khaùi nieäm chi phí söû duïng voán
2.2 Chi phí söû duïng voán cuûa caùc nguoàn taøi trôï
thaønh phaàn

1. Vay daøi haïn ngân hàng
2. Voán phaùt haønh traùi phieáu
3. Voán coå phaàn öu ñaõi

2.3 Chi phí söû duïng voán bình quaân (WACC)
2.4 Chi phí söû duïng voán caän bieân (WMCC)

4. Voán coå phaàn thöôøng

Caáu truùc taøi chính
Doanh nghieäp
Nôï ngaén haïn

Caáu truùc voán

Nôï daøi haïn
Vay daøi haïn
Ngaân haøng

2.1 Khaùi nieäm

Phaùt haønh
Traùi phieáu

Thueâ
taøi chính

Voán chuû sôû höõu
Lôïi nhuaän Coå phaàn
giöõ laïi
thöôøng

Coå phaàn
Öu ñaõi

Ý nghĩa
 Chi phí sử dụng vốn là căn cứ để thẩm định các dự án đầu
tư dài hạn ( Xác định các tiêu chuẩn NPV, MIRR và DPP)
Chi phí sử dụng vốn là căn cứ để định giá doanh nghiệp

Chi phí söû duïng voán laø tyû suaát sinh lôïi maø caùc nhaø
ñaàu tö treân thò tröôøng yeâu caàu khi ñaàu tö vaøo chöùng
khoaùn coâng ty
Chi phí söû duïng voán laø tyû suaát sinh lôïi toái thieåu maø
doanh nghieäp ñoøi hoûi khi thöïc hieän moät döï aùn ñaàu tö
môùi.
Lãi suất chiết khấu làm cân bằng giá trị hiện tại của
dòng tiền phải trả với số vốn thực sự huy động

2.2 Chi phí söû duïng voán cuûa caùc nguoàn taøi trôï thaønh phaàn

a. Chi phí söû duïng nợ vay (rd )
b. Chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng (re)
c. Chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi (rp )

 Chi phí sử dụng vốn là căn cứ để thiết lập cơ cấu vốn tối ưu

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

3

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TP.HCM

a. Chi phí söû duïng nợ vay
Chi phí sử dụng nợ vay là tỷ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ (trái
chủ, ngân hàng) đối với các khoản tiền bỏ ra cho DN vay, do vậy
có thể hiểu đó là lãi suất của khoản cho vay hay tỷ suất sinh lời
đáo hạn (YTM) của trái phiếu đang lưu hành có cùng mức rủi ro
Lưu ý : Khi phát hành trái phiếu DN phải tốn chi phí phát hành,
nếu khoản chi phí này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá phát
hành, thì chi phí của trái phiếu cao hơn YTM

Chi phí sau thuế của nợ vay
Do lãi vay làm giảm thuế thu nhập,nhà nước đã gánh
chịu một phần lãi vay cho DN, nên chi phí sau thuế
của nợ thấp hơn chi phí trước thuế trả cho chủ nợ ( lá
chắn thuế đối với lãi vay). Mức chi phí DN thực sự
phải chịu là chi phí nợ sau thuế
Chi phí sau thuế của nợ vay (r* d )

r*d = rd x ( 1 - T)

 Chi phí sử dụng nợ vay trước thuế (rd)

b. Chi phí của cổ phần ưu đãi ( rp)
a. Chi phí söû duïng nợ vay từ phát hành trái phiếu
Ví duï:
Coâng ty Panasonic döï ñònh vay nôï baèng caùch phaùt haønh traùi
phieáu coù kyø haïn 20 naêm, laõi suaát 9%/naêm, meänh giaù traùi
phieáu laø 1 trieäu ñoàng, laõi vaø voán ñöôïc traû khi ñaùo haïn. Ñeå
thu huùt caùc nhaø ñaàu tö coâng ty seõ baùn traùi phieáu naøy vôùi
giaù 980 ngñoàng. Chi phí phaùt haønh traùi phieáu laø chi phí
maø coâng ty phaûi traû cho ngaân haøng, nhaø baûo laõnh phaùt
haønh traùi phieáu laø 2% tính treân meänh giaù. Hoûi chi phí söû
duïng voán vay daøi haïn cuûa coâng ty laø bao nhieâu, bieát raèng
thueá suaát thueá TNDN laø 20%?

b. Chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi
rp 

Dp
P0

P0: meänh giaù coå phieáu öu ñaõi (tröø ñi chi phí phaùt haønh neáu coù)
Ví duï
Coâng ty Panasonic ñang döï ñònh phaùt haønh coå phieáu öu ñaõi vôùi
möùc chia coå töùc döï kieán haøng naêm laø 8,5% tính treân meänh giaù
phaùt haønh laø 87.000 ñoàng, chi phí phaùt haønh laø 5.000 ñoàng/cp.
Hoûi chi phí söû duïng voán coå phieáu öu ñaõi cuûa coâng ty laø bao
nhieâu?

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

Vốn cổ phần ưu đãi là nguồn vốn chủ sở hữu đặc biệt,
cổ đông được hưởng cổ tức cố định theo mức cộng
bố của công ty phát hành, trước khi trả cổ tức cho cổ
đông phổ thông.
Chi phí của cổ phần ưu đãi là tỷ lệ sinh lời đòi hỏi của
nhà đầu tư, là lãi suất chiết khấu làm cân bằng giá trị
hiện tại của dòng cổ tức với giá phát hành thuần:
P0 =

Dp
(1+ rp)

+

Dp
(1+rp)2

+ … +

Dp
(1+rp)∞

=

Dp
rp

c. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
* Chi phí söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi (rs)
Caùc coå ñoâng naém giöõ coå phaàn thöôøng chaáp nhaän vieäc giöõ laïi
lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp chæ khi hoï mong ñôïi vieäc giöõ laïi
lôïi nhuaän seõ taïo ra thu nhaäp ít nhaát laø baèng vôùi tyû suaát sinh
lôøi caàn thieát treân khoaûn voán taùi ñaàu tö naøy
Chi phí của lợi nhuận giữ lại là chi phí cơ hội, là tỷ lệ sinh lời
cần thiết của cổ phần hiện hữu

4

Bài giảng TCDN

Trường ĐHNH TP.HCM

Chi phí sử dụng của lợi nhuận giữ lại
Cách 1: Söû duïng moâ hình Gordon:

rs 

Ví duï

D1
g
P0

P0: giá thị trường hiện tại của cổ phiếu

Giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu coâng ty Panasonic laø 50.000 ñoàng.
Coâng ty döï tính thu nhaäp treân moãi coå phaàn (EPS) trong naêm
tôùi laø 4.000 ñoàng. Coâng ty seõ chia heát thu nhaäp cho caùc coå
ñoâng. Coâng ty coù toác ñoä taêng tröôûng coå töùc döï kieán laø
5%/naêm. Chi phí söû duïng voán coå phieáu thöôøng cuûa coâng ty laø
bao nhieâu?

c. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
* Chi phí sử dụng vốn cổ phần mới phát hành
Khi huy động vốn cổ phần thường công ty có thể giữ
lại lợi nhuận ( nguồn vốn nội sinh) hoặc phát hành
thêm cổ phần mới ( nguồn vốn ngoại sinh)
Chi phí của cổ phần mới phát hành cao hơn chi phí
của lợi nhuận giữ lại do tốn chi phí phát hành. Do vậy
khi tăng vốn cổ phần thường DN thường sử dụng
nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại, khi đã sử dụng hết
nguồn vốn nội sinh mới phát hành thêm cổ phiếu mới

Chi phí của cổ phần mới phát hành
Ví dụ:
Công ty A dự D1 phát hành thêm CP mới, để huy
định
r =
+ g
động 50etỷ đồng. CP hiện hữu có mức chia cổ tức năm
P0 * đồng, tốc
vừa qua là 2.000 ( 1- F) độ tăng trưởng của CT dự
kiến 8%/ năm, giá thị trường hiện tại là 30.000 đồng/
cp. Nếu phát hành thêm CP mới giá phát hành dự kiến
bằng giá thị trường hiện tại, chi phí phát hành bằng 5%
giá phát hành.
Cho biết chi phí của CP mới phát hành là bao nhiêu?

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

c. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
* Chi phí söû duïng lôïi nhuaän giöõ laïi (rs)
Cách 2: Söû duïng moâ hình CAPM

re  rf  rm  rf  e
Ví duï
Vôùi caùc thoâng tin phaân tích ñöôïc cho bieát laõi suaát phi ruûi ro laø
7%, heä soá beta cuûa Panasonic laø 1,5, tyû suaát sinh lôøi thò
tröôøng laø 11%. Tính chi phí söû duïng voán coå phaàn thöôøng.

Chi phí của cổ phần mới phát hành

re =

D1
P0 * ( 1- F)

+ g

Trong đó :
Po : Giá phát hành
g : Tốc độ tăng trưởng của công ty
F : % chi phí phát hành trên giá phát hành
D1 : Cổ tức dự tính cuối năm nay

2.3 Chi phí söû duïng voán bình quaân (WACC)
Chi phí söû duïng voán bình quaân WACC (Weighted Average cost
of capital) laø chi phí bình quaân gia quyeàn cuûa taát caû caùc nguoàn
taøi trôï daøi haïn maø moät doanh nghieäp ñang söû duïng
WACC = Rd.( 1-T).Wd + Rp.Wp+ Rs (Re)* We
Trong đó :
Wd, Wp, We là tỷ trọng của nợ dài hạn, cổ phần ưu tiên và cổ
phần thường trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp

5

1117717

Tài liệu liên quan


Xem thêm