Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Giá trị tiền tệ theo thời gian do ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian, lãi suất và cách tính lãi, giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một khoản tiền, giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một dòng tiền,.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tai-chinh-doanh-nghiep-chuong-2-ths-dang-thi-quynh-anh-pnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Trường ĐHNH TP.HCM

LOGO

Nội dung
1. Tại sao tiền tệ có giá trị theo thời gian
2. Lãi suất và cách tính lãi

CHƯƠNG 2

3. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một khoản tiền
4. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một dòng tiền

GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

5. Một số ứng dụng của thời giá tiền tệ

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh
1

2. Lãi suất

Taïi sao
tieàn teä coù
giaù trò
theo thôøi
gian?

Chi phí cô hoäi cuûa tieàn

Khaùi nieäm
Laõi laø soá tieàn ngöôøi söû duïng voán (ngöôøi vay)
traû cho ngöôøi sôû höõu voán (ngöôøi cho vay) ñeå ñöôïc
söû duïng voán trong moät thôøi gian nhaát ñònh.


Ruûi ro trong töông lai

Laïm phaùt

Laõi ñôn (simple interest)
Laø soá tieàn laõi ñöôïc tính döïa vaøo voán goác ban ñaàu maø khoâng
tính ñeán phaàn laõi phaùt sinh ôû thôøi kyø tröôùc.
I = C. i. n
I: Laõi thu ñöôïc trong thôøi gian n
C: Löôïng tieàn teä ñaàu tö (cho vay) ban ñaàu
i: Laõi suaát
n: thôøi gian ñaàu tö (cho vay)

 Laõi suaát laø tyû soá giöõa laõi phaûi traû trong moät
ñôn vò thôøi gian vôùi soá voán vay.

Các loại lãi suất
 Lãi suất công bố (Annual percentage rate – APR) là lãi suất mà
các ngân hàng sử dụng để tính lãi cho các khoản tiền gửi hoặc
cho vay, thường được biểu hiện bằng tỷ lệ % theo năm.
 Laõi suaát tương đương theo năm (Equivalent Annual Rate –
EAR) là lãi suất thực tế có được sau khi điều chỉnh lãi suất công
bố theo số lần ghép lãi trong năm.

Laõi gheùp (compound interest)
Laø phương pháp tính laõi mà tiền lãi mỗi kỳ ñöôïc tính treân voán
goác ban đầu vaø soá tieàn laõi phaùt sinh cuûa caùc kyø tröôùc. Nghóa laø
voán ñeå tính laõi ôû thôøi kyø sau bao goàm voán ôû ñaàu kyø tröôùc coäng
vôùi phaàn laõi cuûa kyø tröôùc.

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

1

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Chuyển lãi suất công bố (APR) sang lãi suất tương đương
theo năm (Equivalent Annual Rate – EAR)

APR 

EAR   1 

m 


m

1

m: số kỳ ghép lãi trong năm
m =1: ghép lãi 1 năm 1 lần
m = 2: ghép lãi 1 năm 2 lần
m = 4: ghép lãi 1 quý 1 lần
m = 12: ghép lãi 1 tháng 1 lần
m = 365: ghép lãi 1 ngày 1 lần

Trường ĐHNH TP.HCM

3. Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của một
khoản tiền
 Giaù trò töông lai cuûa moät khoaûn tieàn
 Giaù trò hiện tại cuûa moät khoaûn tieàn

3.1 Giaù trò töông lai cuûa moät khoaûn tieàn

3.2 Giaù trò hieän taïi cuûa moät khoaûn tieàn

Coâng thöùc toång quaùt:

Giaù trò hieän taïi cuûa moät khoaûn tieàn laø giaù trò cuûa moät
khoaûn tieàn thu ñöôïc trong töông lai ñöôïc quy veà thôøi
ñieåm hieän taïi.

FV n  PV 1  i 

n

Töø coâng thöùc
PV : Giaù trò hieän taïi cuûa soá löôïng tieàn teä ban ñaàu
i : Laõi suaát
FVn : Giaù trò töông lai sau n naêm
n : thôøi gian ñaàu tö
(1+i)n : thöøa soá laõi suaát töông lai, kyù hieäu laø FVF (i,n)

4. Thôøi giaù cuûa doøng tieàn teä
 Doøng tieàn teä (Cash Flows) laø moät chuoãi caùc khoaûn thu
nhaäp hoaëc chi traû xaûy ra qua moät soá thôøi kyø nhaát ñònh.
 Doøng tieàn chi (outflow) coøn goïi laø doøng tieàn ra, laø chuoãi
caùc khoaûn chi traû (tieàn göûi, chi phí…)
 Doøng tieàn thu (inflow) coøn goïi laø doøng tieàn vaøo, laø chuoãi
caùc khoaûn thu nhaäp (doanh thu baùn haøng, lôïi töùc ñaàu tö…)
 Doøng tieàn roøng (Net Cash Flow) laø doøng tieàn coù ñöôïc khi
laáy doøng tieàn thu tröø doøng tieàn chi.

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

FV n  PV 1  i 

n

Suy ra

PV  FV n 1  i 

n

PVF(i,n)=(1+i)-n : thöøa soá laõi suaát hieän taïi cuûa khoaûn tieàn teä

4.1 Caùc loaïi doøng tieàn teä
 Doøng tieàn ñeàu (annuity): laø doøng tieàn bao goàm caùc khoaûn
baèng nhau xaûy ra qua moät soá thôøi kyø nhaát ñònh
 Doøng tieàn ñeàu cuoái kyø (ordinary annuity)
 Doøng tieàn ñeàu ñaàu kyø (annuity due)
 Doøng tieàn ñeàu voâ haïn (perpetuity)
 Doøng tieàn khoâng ñeàu (Multiple cash flow)

2

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Trường ĐHNH TP.HCM

Caùch bieåu dieãn caùc doøng tieàn teä
Loaïi doøng tieàn

0

1

Doøng tieàn ñeàu cuoái kyø

2

Caùch bieåu dieãn caùc doøng tieàn teä
3

...

n-1

A

A

AA

Doøng tieàn ñeàu ñaàu kyø

A

A

A

A

...

A

A

A

A

...

A

Doøng tieàn cuoái kyø
0

A

1

A

Doøng tieàn ñeàu voâ haïn

n

A1

Doøng tieàn khoâng ñeàu

A0

A1

A2

A3

Doøng tieàn toång quaùt

CF0

CF1

CF2

CF3 ... CFn-1 CFn

An-1

Giaù trò töông lai cuûa chuoãi tieàn teä khoâng ñeàu laø toång giaù
trò töông lai cuûa töøng khoaûn tieàn teä A1, A2…An xaûy ra ôû
töøng thôøi ñieåm khaùc nhau.

Ví duï:
Một người dự ñịnh vaøo cuối mỗi năm gửi vaøo ngaân
haøng một khoản tiền tương ứng vôùi caùc năm từ năm 1
đến năm 4 như sau: 150, 200, 220, 300 triệu đồng. Hỏi
sau 4 năm người đoù nhận được cả gốc vaø laõi bao nhieâu
tieàn, bieát raèng laõi suaát tieàn göûi laø 10%/naêm?

4.3 Giaù trò töông lai cuûa doøng tieàn ñeàu
Laø toång giaù trò töông lai cuûa töøng khoaûn tieàn teä A xaûy ra
ôû töøng thôøi ñieåm khaùc nhau.
Töø coâng thöùc toång quaùt:
FVAn = A (1+i)n-1 + A (1+i)n-2 + A (1+i)n-3 +... + A (1+i)0
FVA n  A

FVFA(i, n) 

1  i n  1
i

A2

An-1

n

An

1

2

n-1

n

An

4.2 Giaù trò töông lai cuûa doøng tieàn khoâng ñeàu

Suy ra

n-1

Doøng tieàn ñaàu kyø

A…
0

...

2

A1

A2

An-1

An

4.2 Giaù trò töông lai cuûa doøng tieàn khoâng ñeàu
Coâng thöùc toång quaùt:
Tröôøng hôïp doøng tieàn cuoái kyø
FVAc = A1 (1+i)n-1 + A2 (1+i)n-2 + A3 (1+i)n-3 +... + An (1+i)0

Tröôøng hôïp doøng tieàn ñaàu kyø
FVAñ = A1(1+i)n + A2(1+i)n-1 + A3(1+i)n-2 +... + An (1+i)1

Moái quan heä giöõa doøng tieàn ñaàu kyø vaø cuoái kyø
FVAñ = FVAc (1+i)

4.3 Giaù trò töông lai cuûa doøng tieàn ñeàu
Ví duï:
Moät ngöôøi döï ñònh cuoái moãi naêm göûi vaøo ngaân haøng moät
khoaûn tieàn laø 100 trieäu ñoàng. Hoûi sau 4 naêm toång soá tieàn
ngöôøi ñoù nhaän ñöôïc laø bao nhieâu, bieát raèng laõi suaát tieàn göûi
laø 10%/naêm?

1  i n  1
i

thöøa soá laõi suaát töông lai cuûa doøng tieàn ñeàu

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

3

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Trường ĐHNH TP.HCM

4.4 Giaù trò hieän taïi cuûa doøng tieàn khoâng ñeàu
Giaù trò hieän taïi cuûa chuoãi tieàn teä khoâng ñeàu laø toång
giaù trò hieän taïi cuûa töøng khoaûn tieàn teä A1, A2 …An xaûy
ra ôû töøng thôøi ñieåm khaùc nhau.
Ví duï:
Coâng ty A mua chòu moät löôïng haøng hoaù vôùi
phöông thöùc traû tieàn nhö sau: cuoái naêm thöù nhaát traû
300 trñ, cuoái naêm thöù hai traû 200 trñ, cuoái naêm thöù ba
traû 150 trñ vaø cuoái naêm thöù tö traû 100 trñ. Vaäy trong
tröôøng hôïp traû tieàn ngay thì coâng ty coù theå mua haøng
vôùi giaù naøo bieát raèng laõi suaát chieát khaáu laø 10%/naêm?

4.5 Giaù trò hieän taïi cuûa doøng tieàn ñeàu
Laø toång giaù trò hieän taïi cuûa töøng khoaûn tieàn teä A xaûy ra ôû
töøng thôøi ñieåm khaùc nhau.
Töø coâng thöùc toång quaùt:
PVAn = A (1+i)-1 + A (1+i)-2 +... + A (1+i)-n
Suy ra
PVA n  A
PVFA(i, n) 

1 - 1  i 
i

-n

1 - 1  i 
i

-n

4.4 Giaù trò hieän taïi cuûa doøng tieàn khoâng ñeàu
Tröôøng hôïp doøng tieàn cuoái kyø
PVAc = A1 (1+i)-1 + A2 (1+i)-2 +... + An (1+i)-n

Tröôøng hôïp doøng tieàn ñaàu kyø
PVAñ = A1 + A2 (1+i)-1 + A3 (1+i)-2 +... + An (1+i)-(n-1)

Moái quan heä giöõa doøng tieàn ñaàu kyø vaø cuoái kyø
PVAñ = PVAc (1+i)

4.5 Giaù trò hieän taïi cuûa doøng tieàn ñeàu
Ví duï:
Coâng ty X mua moät daây chuyeàn maùy moùc thieát bò
theo phöông thöùc thanh toaùn nhö sau: vaøo cuoái moãi
naêm coâng ty phaûi traû cho ngöôøi baùn moät khoaûn tieàn laø
200 trñ bao goàm caû goác vaø laõi trong 5 naêm. Hoûi giaù trò
cuûa daây chuyeàn ñoù töông ñöông ôû hieän taïi laø bao nhieâu,
bieát raèng laõi suaát chieát khaáu laø 12%/naêm
Giaûi

thöøa soá laõi suaát hieän taïi cuûa doøng tieàn ñeàu

4.6 Giaù trò hieän taïi cuûa doøng tieàn ñeàu voâ haïn
Töø coâng thöùc toång quaùt:

PVA  A

1  (1  i)
i

n

 200

1  1  0,12
0,12

 5

 720,95trñ

Giaù trò töông lai vaø hieän taïi vôùi n naêm vaø m kyø gheùp laõi moät naêm
 Giaù trò töông lai

PVAn = A(1+i)-1 + A(1+i)-2 +... + A(1+i)-n

n ->∞

FVn  PV (1 

i m .n
)
m

Giaù trò hieän taïi

Suy ra

PVA 

A
i

PV  FVn /(1 

i m.n
)
m

 Gheùp laõi lieân tuïc

FV  PV * ei.n

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

4

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp

Trường ĐHNH TP.HCM

Giaù trò töông lai vaø hieän taïi vôùi n naêm vaø m kyø gheùp laõi moät naêm
i laø laõi suaát haøng naêm

5. Một số ứng dụng của thời giá tiền tệ
 Thanh toán nợ

 n soá naêm

 Ñònh giaù cổ phiếu, trái phiếu

m : soá laàn gheùp laõi hay soá laàn traû laõi trong naêm

 Định giá doanh nghiệp

 i/m: laõi suaát cuûa moãi kyø haïn laõi

 Phaân tích, ñaùnh giaù dòng tiền của döï aùn ñaàu tö

 m =1: gheùp laõi haøng naêm
 m =2: gheùp laõi baùn nieân
 m = 4 gheùp laõi haøng quyù
 m = 365 gheùp laõi haøng ngaøy
 m   gheùp laõi lieân tuïc

6. Moät soá öùng duïng cuûa thôøi giaù tieàn teä

ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

ÖÙng duïng trong thanh toaùn nôï
 Döïa vaøo kyõ thuaät hieän giaù coù theå leân keá hoaïch thanh
toaùn caùc khoaûn nôï phaûi traû töøng ñôït.

a.

 Ñaëc ñieåm cuûa phöông thöùc traû nôï naøy laø caùc khoaûn
tieàn thanh toaùn ñònh kyø moãi ñôït ñeàu baèng nhau, vieäc
traû nôï coù theå ñöôïc thöïc hieän haøng thaùng, quyù, naêm.

c.

b.
d.

Trái phiếu vĩnh cửu (consol)
Trái phiếu tích lũy
Trái phiếu coupon
Trái phiếu chiết khấu

46

a. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU VĨNH CỬU

P0 

b. ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU COUPON

I
I
I
I

.... 

1  rd 1 1  rd 2
1  rd  rd

P0 

I: lãi cố định được hưởng mãi mãi
P0: giá trái phiếu
rd: tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tưI

.... 

IM

1  rd n 1  rd n

I: lãi cố định
P0: giá trái phiếu
M: mệnh giá trái phiếu
n: số năm cho đến khi đáo hạn
rd: tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư

47

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

I

1  rd 1 1  rd 2

48

5

1117715

Tài liệu liên quan


Xem thêm