Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 3 Kế hoạch tài chính và Dự báo tài chính do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với nội dung chính như sau: Tổng quan lập kế hoạch và dự báo tài chính, lập kế hoạch tài chính theo phương pháp quy nạp, lập kế hoạch tài chính theo phương pháp diễn giải,.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-tai-chinh-chuong-3-ths-dang-thi-quynh-anh-knpbuq.html

Nội dung


Bài giảng Quản trị tài chính

Trường ĐHNH TP.HCM

Chöông 3
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ
DỰ BÁO TÀI CHÍNH

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

NOÄI DUNG
1. Tổng quan lập kế hoạch và dự báo tài chính
2. Lập kế hoạch tài chính theo phương pháp
quy nạp
3. Lập kế hoạch tài chính theo phương pháp
diễn giải
4. Xác định nhu cầu tài trợ từ bên ngoài và các
yếu tố ảnh hưởng

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

1

Bài giảng Quản trị tài chính

Trường ĐHNH TP.HCM

1. Tổng quan lập kế hoạch và dự báo
tài chính
 Khái niệm
 Các loại kế hoạch tài chính
Quá trình và căn cứ lập kế hoạch tài chính
 Các phương pháp lập kế hoạch

Khái niệm
Hoạch định tài chính là tiến trình xem xét tác
động tổng thể các quyết định đầu tư và tài trợ mà
kết quả là các kế hoạch tài chính.
Ý nghĩa:
- Cung cấp nguồn thông tin nhằm cải thiện việc ra
quyết định
- Giúp ích cho việc sử dụng các nguồn lực và kiểm
soát hoạt động kinh doanh của công ty.

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

2

Bài giảng Quản trị tài chính

Trường ĐHNH TP.HCM

Mối quan hệ của các kế hoạch tài chính
KẾ HOẠCH DÀI HẠN (3 -5 năm)
Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch tài trợ

NGÂN SÁCH HÀNG NĂM
NS kinh doanh

NS tài trợ

NS đầu tư

NGÂN SÁCH TIỀN MẶT
Dự toán thu chi
Kế hoạch tài trợ ngắn hạn

Các loại kế hoạch tài chính
Kế hoạch
đầu tư

Nhu cầu đầu tư TSCĐ
Tăng đầu tư vốn lưu động ròng
Tăng đầu tư vào TSTC

Kế hoạch
tài trợ

Nguồn vốn từ giảm VLĐ ròng
Nguồn tự tự tài trợ: KH và lợi
nhuận giữ lại
Vay trung và dài hạn
Tăng vốn chủ sở hữu

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

3

Bài giảng Quản trị tài chính

Trường ĐHNH TP.HCM

Ngân sách hàng năm
Ngân sách đầu tư: mua sắm đầu tư thiết bị trong
năm (được thể hiện trong kế hoạch đầu tư và KH tài
trợ.
Ngân sách tài chính: liên quan đến tăng giảm vốn
như; vay, phát hành cổ phiếu, trả cổ tức…
Ngân sách kinh doanh gồm: NS bán hàng (dự kiến
về doanh thu, chi phí bán hàng, dự trữ cần thiết cho
bán hàng…) và NS sản xuất (chi phí cần thiết nhằm
đáp ứng nhu cầu và dự trữ)

Ngân sách tiền mặt
Là kết quả của các ngân sách hàng năm, phản ánh
dòng tiền thu chi của công ty qua từng tháng trong
năm.
Là công cụ không thể thiếu đối với nhà quản trị tài
chính trong việc xác định nhu cầu vốn bằng tiền trong
ngắn hạn để lập kế hoạch tài trợ ngắn hạn.
Giúp các nhà quản trị đánh giá rủi ro kinh doanh và
khả năng thanh toán của công ty, sắp xếp lại cấu trúc
kỳ hạn của các khoản nợ, sắp xếp HMTD với ngân
hàng.

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

4

Bài giảng Quản trị tài chính

Trường ĐHNH TP.HCM

Quá trình lập kế hoạch và dự báo tài chính
Giai đoạn
chuẩn bị

Thu thập và phân tích thông
tin gồm thông tin bên trong
và bên ngoài DN

Giai đoạn
soạn thảo KH

Dự báo về tình hình tài chính
của DN

Giai đoạn
hoàn chỉnh KH

• Xem xét kết quả dự báo
với mục tiêu ban đầu
• Xem xét mức độ hợp lý
của các giả thiết và phát
hiện sai sót để chỉnh sửa

11

Căn cứ lập kế hoạch và dự báo tài chính

•Kết quả phân tích tình hình tài chính kỳ trước
•Các chiến lược hay định hướng tài chính của
doanh nghiệp
•Các chính sách, chế độ tài chính của nhà
nước đối với doanh nghiệp và các vấn đề liên
quan đến môi trường kinh doanh của DN.

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh

5

1117710

Tài liệu liên quan


Xem thêm