Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 0 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 0 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 0 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn nhằm giới thiệu với các bạn nội dung chính của các chương. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-tai-chinh-chuong-0-ths-dang-thi-quynh-anh-hnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng QTTC

Cách đánh giá sinh viên

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 Chuyên cần: 10%
Kiểm tra giữa kỳ :

- Hình thức: kiểm tra viết, thảo luận nhóm
ThS. Ñaëng Thò Quyønh Anh
Khoa Taøi chính - ÑHNH TP.HCM

- Tỷ lệ điểm: 20%
Thi hết môn

- Hình thức: thi trắc nghiệm + tự luận
(không sử dụng tài liệu)
- Tỷ lệ điểm: 70%

Tài liệu tham khảo
1. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (2015), Trường ĐH

Ngân hàng TP.HCM, NXB Tài chính
2. Nguyễn Minh Kiều (2009), ‘Tài chính doanh nghiệp căn

bản’, NXB Thống kê.
3. Eugene F Brigham, Joel F.Houston (2009),’ Quản trị tài

chính’, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM.
4. Brealey,

Myers, Marcus (2007), ‘Fundamentals of
Corporate Finance’, McGraw Hill International Edition.

NỘI DUNG
Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn (C12)
Chương 2 : Hoạch định ngân sách vốn đầu tư (C7)
Chương 3: Chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu (C10)
Chương 4: Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính (C13)
Chương 5: Quản trị rủi ro tài chính (C15)

5. Ross (2002), ‘Fundamentals of Corporate finance’,

McGraw Hill International Edition.

Chương 1: Quản trị tài sản ngắn hạn
I. Quản trị hàng tồn kho
II. Quản trị tiền mặt

Chương 2: Hoạch định ngân sách vốn
đầu tư
1. Tổng quan hoạch định ngân sách vốn đầu tư
2. Các tiêu chuẩn đánh giá dự án đầu tư
3. Hoạch định dòng tiền của dự án

III. Quản trị nợ phải thu

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM

1

Bài giảng QTTC

Chương 3: Chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu

Chương 4: Kế hoạch tài chính và dự báo tài chính

1. Các hình thức và cách thức chi trả cổ tức

1. Tổng quan về lập kế hoạch tài chính

2. Chính sách cổ tức và giá trị công ty

2. Dự báo doanh thu

3. Các lý thuyết về chính sách cổ tức

3. Lập báo cáo tài chính dự kiến
4. Dự toán nhu cầu ngân quỹ

Chương 5: Quản trị rủi ro tài chính
1. Mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính
2. Các hình thức quản trị rủi ro tài chính
3. Các công cụ bảo hiểm rủi ro tài chính

Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh ‐ ĐHNH TPHCM

2

1117707

Tài liệu liên quan


Xem thêm