Bài giảng Quản trị marketing 2 - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị marketing 2 - ĐH Thương Mại. Bài giảng Quản trị marketing 2 gồm các nội dung chính là: Quản trị các tuyến sản phẩm và thương mại, quản trị định giá kinh doanh, các kênh marketing, truyền thông marketing tích hợp, các nỗ lực marketing toàn diện,... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-marketing-2-dh-thuong-mai-lfqbuq.html

Nội dung


H

D
U

M

_T

TM
Marketing Management

1

Tài liệu tham khảo

D

Bắt buộc.

H

[1] Ph.Kotler (2006); Quản trị Marketing, tài liệu dịch;
NXB Thống Kê

TM

[2] Ph.Kotler (2008); Marketing Management; PrenticeHall, N.Jersey (The Millennium Edition)

_T

M

[3] Ph.Kotler, Kevin Keller (2009); Marketing
management; Prentice-Hall, N.Jersey (The Millennium
Edition)

U

[4] Ph.Kotler, Gary Amrstrong (2008); Principles of
Marketing; Prentice-Hall, N.Jersey
Marketing Management

2

Tài liệu tham khảo

D

Khuyến khích.

H

[5] S.C. Jain (1999), Marketing Planning & Stratergy,
6th Edition, S.WC Pub, Ohio

TM

[6] Philip Kotler, Kevin Lane Keller (2012), Marketing
Management, 14th Edition, Prentice-Hall, N.Jersey

[8] Journal of Marketing

M

_T

[7] Aaker (2001), Strategic Market Management, 4th
Edition, Prentice-Hall, N.Jersey

U

[9] Journal of Marketing Research

[10] Journal of Consumer Research
Marketing Management

3

Kết cấu chương trình

D

H

Quản trị các tuyến sản phẩm và thương hiệu

TM

Quản trị định giá kinh doanh
Quản trị các kênh marketing

_T

Quản trị truyền thông marketing tích hợp

M

Quản trị các hoạt động XTTM hỗn hợp

U

Quản trị các nỗ lực marketing toàn diện

Marketing Management

4

H

D

CHƯƠNG 1

U

M

_T

TM

Quản trị các tuyến sản phẩm
và thương hiệu

Marketing Management

5

1118719