Bài giảng Quản trị bất động sản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 132 | FileSize: 3.01 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản trị bất động sản. Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng trình bày về một số khái niệm và vai trò của quản trị bất động sản, các nội dung cơ bản của hoạt động quản lý bất động sản, thiết lập kế hoạch quản trị một dự án bất động sản, một số loại hợp đồng và văn bản liên quan đến quản trị bất động sản và quản trị một số bất động sản điển hình.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-tri-bat-dong-san-8jhbuq.html

Nội dung


Trư ng H Tài chính – Marketing
Khoa Th m nh Giá

QU N TR B T

NG S N

Trình bày: Ths. Nguy n Ti n Dũng

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

01

GI I THI U MÔN H C
M c tiêu môn h c:
Cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c cơ b n nh t v vi c
qu n lý khai thác tài s n b t ng s n nói chung cũng như qu n
lý khai thác tòa nhà văn phòng, chung cư nói riêng.
Phân b th i gian:
T ng s gi :
Gi ng:
Th o lu n, bài t p:

45 ti t
25 ti t
20 ti t

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

02

GI I THI U MÔN H C
Mô t n i dung:
Chng 1: D n nh p: gi i thích và ti p c n m t s khái ni m và vai trò
c a qu n tr b t ng s n;
Chng 2: N i dung qu n tr b t ng s n:
c p n các n i dung
cơ b n c a ho t ng qu n lý b t ng s n. Bao g m qu n lý và chăm
sóc khách hàng, an ninh, v sinh, qu n lý h th ng k thu t, giám sát ….
Chng 3: Thi t l p k ho ch qu n tr : các bư c ti n hành trong vi c
ti p c n và lên k ho ch qu n tr m t d án b t ng s n.
Chng 4: M t s lo i h p
ng và văn b n liên quan n qu n tr
b t
ng s n: Hư ng d n cách áp d ng, nôi dung cơ b n và các phương
pháp so n th a m t s lo i h p ng, văn b n liên quan n công tác
qu n tr b t ng s n.
Chng 5: Th c hành: Qu n tr m t s b t
ng s n i n hình: Quy
trình qu n lý cho t ng lo i hình b t ng s n tuy theo c thù riêng, bao
g m: chung cư, cao c văn phòng, trung tâm thương m i, khu nhà …..
Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

03

GI I THI U MÔN H C
Tài li u tham kh o:
Lu t kinh doanh b t ng s n
Lu t nhà 2005;
Ngh nh s 90/2006/N -CP v vi c Quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Nhà do Chính ph ban hành;
Ngh nh s 153/2007/N -CP v vi c quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Kinh doanh B t ng s n do Chính ph ban
hành;
Quy ch qu n lý nhà chung cư do B Xây D ng ban hành;
Property Management by Robert C. Kyle
Các tài li u v Property management

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

04

CHƯƠNG 1: D N NH P
1.1 Khái ni m v qu n tr b t

ng s n

1.2 T i sao ph i qu n tr b t

ng s n?

1.3

i tư ng c a qu n tr b t

1.4 Qu n tr B S theo quy

ng s n

nh c a pháp lu t VN

1.5 Tình hình qu n lý B S t i VN hi n nay

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

07

1107222