Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại. Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-nha-nuoc-ve-thuong-mai-dh-thuong-mai-ffqbuq.html

Nội dung


U

U

M

H
TM
_T

D

_T
M

Hà Nội - 2017

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

M

_T

TM

H

Bộ môn: Quản lý kinh tế

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

M

U

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI
_T
M

_T

TM

H

D

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ - LUẬT

H
TM
_T
D

D

D

H

H

TM

TM

H
TM
D

H

_T

_T

_T

_T

TM

KẾT CẤU HỌC PHẦN

Chương 1: Đối tượng,nội dung và phương pháp nghiên cứu

_T

_T

M

M

U

U

U

_T
M

TM
_T

TM
_T
M

M
U

U

Chương 2: Bản chất và vai trò QLNN về TM

H

H

Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về TM

D

D

D

D

TM

TM

H
TM

H

H

Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp QLNN về TM

U
M
TM

TM

H
D

D

D

H

H

H

D

_T

_T

_T

TM

Chương 7: Chính sách QLNN về TM

H

M
U

U
M

_T
M

Chương 6: Kế hoạch hóa thương mại

TM

TM

_T

M

U

U

Chương 5: Nội dung cơ bản của QLNN về TM

Chương 8: Pháp luật về thương mại

M
H
TM
_T

D

_T
M

H
TM
D

TM
H
D

U

U

U

M

_T

_T
TM
H
D

H
TM

_T

M

M
U

U

Chương 9: Đổi mới QLNN về TM trong quá trình hội nhập quốc tế

LOGO

H
TM
_T
D

D

D

H

H

TM

TM

H
TM
D

H

_T

_T

_T

_T

TM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

U
M
_T

_T

TM

TM

H

H

D

D

D

D

H

H

Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP của Chính phủ

M

_T
M

H
TM

TM
_T

TM
_T
M

Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 và Nghị định
95/2012/NĐ-CP của Chính phủ

U

U

M
U

U

Luật Thương mại Việt Nam 2005 và các Nghị định hướng
dẫn thực hiện

U
M

D

D

H

H

TM

_T

_T

TM

TM

D

D

H

H

H

M
U

U

_T

M

_T
M

Lương Xuân Quỳ(2006), QLNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở
Việt Nam, NXB Lý luận chính trị

TM

TM

_T

M

U

U

Thân Danh Phúc, Hà Văn Sự(2006), Tập bài giảng
QLNN về TM Bộ môn KTTM, Trường Đại học Thương mại
Thân Danh Phúc, Ngô Xuân Bình(2002), Tập bài giảng KTTMVN, Bộ
môn KTTM, Trường Đại học Thương mại

Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu(2008), Giáo trình QLNN về kinh tế, NXB
Đại học Kinh tế quốc dân.

M

H
TM
_T

D

_T
M

H
TM
D

TM
H
D

U

U

U

M

_T

_T

TM
H
D

H
TM

_T

M

M
U

U

Lê Danh Vĩnh(2006), 20 năm đổi mới cơ chế, chính sách thương mại
Việt Nam – Những thành tựu và bài học kinh nghiệm, Nhà xuất bản Trẻ

LOGO

U

U

M

H
TM
_T

D

_T
M

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

M

_T

TM

H

U

1.2. Phương pháp nghiên cứu

H
TM

1.3. Nhiệm vụ môn học

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

1.1. Đối tượng nghiên cứu

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

_T

TM

_T

H
TM
_T

D

H

D

H

TM

ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC
D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

CHƢƠNG 1:

LOGO

H
TM
_T
U

U

Là các mối quan hệ tương tác giữa các thực
thể liên quan đến thương mại thông qua sử
dụng hệ thống các nguyên tắc, phương pháp
và các công cụ quản lý để tác động vào các
đối tượng quản lý

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM
D

U

U

Là tính quy luật của các quan hệ tác động
và xu hướng sử dụng

M

U

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T

M

U

M
U

U
M

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T

M

M

_T
M
D

H

TM

TM
H
D

Là các mối quan hệ tương tác
giữa các thực thể có liên quan tới
hoạt động thương mại và quản lý
hoạt động thương mại của 1 quốc gia

_T

_T

_T

M

M
U

U

D

D

H

H

TM

TM

_T

_T

_T
M

M

U

U

D

D

H

H
TM

TM
_T

U

M
U

D

D

D

U

TM
_T
M

H

TM

H

H
TM

D

_T
H

H

TM

TM

H
TM

_T

_T

_T

TM

H

1.1. Đối tƣợng nghiên cứu

1118713