Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường - ĐH Thương Mại. Bài giảng Quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm các nội dung chính là: Chức năng và vai trò của quản lý nhà nước và tài nguyên và môi trường, nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nguyên tắc của quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, công cụ quản lý nhà nước, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-nha-nuoc-ve-tai-nguyen-va-moi-truong-dh-thuong-mai-efqbuq.html

Nội dung


H
TM
_T

D

U
_T
H
M

M
U

_T

_T

TM

TM

H

H

D

D

D

D

H

H

TM

TM

_T

M

_T
M

U

U

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƢỜNG

U

D

D

D

H

TM

TM

H
TM

_T

M

M

_T
M

U

U

D

_T
H

H

D

M
U
TM
_T
H
D

U
M
_T

TM

H

TM

TM

H
TM
D
U

TM
_T
M

H

_T

_T

_T

TM

H

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ - LUẬT

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM

D

TM
H
D

U

U

U
M
_T

_T

Hà Nội- 2017

TM
H
D

H
TM

_T

M

M
U

U

Bộ môn: Quản lý kinh tế

H

_T
TM

H

D

U

H

D

D

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM
D

U

U

U
M
_T
TM

M

TM

TM

_T

_T

Chương 6: Quản lý nhà nước về tài nguyên
và môi trường theo hướng phát triển bền vững

H

H
H
D

U

U
M
U

Chương 5: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường

Chương 7: Quản lý nhà nước về tài
nguyên và môi trường ở Việt Nam

D
M
U
_T
TM

H
D

_T
TM

H

D

U
M

_T

TM

TM

H
D
U
M

M

_T
M
H
TM

D

U

_T
M

M

_T

Chương 3: Nguyên tắc của quản lý nhà nước
về tài nguyên và môi trường

_T

D

D

U

M
U

H

D

U

Chương 2: Nội dung quản lý nhà nước
về tài nguyên và môi trường

H

M

H

D

D
U

TM
_T

Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước
về tài nguyên và môi trường

Chương 1: Chức năng và vai trò của quản
lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

H
TM

H
TM
_T

_T
TM

TM

H
TM

_T

_T

_T

TM

H

TM
_T
M

Chương mở đầu

TM

H

KẾT CẤU HỌC PHẦN

H
TM
_T

D

D

_T
H

H

D

U

M

TM

H

D

M

U

M
U

_T

_T

TM

TM

H

H

D

D

M

H
TM
_T

D

_T
M

H
TM
D

U

U

U

M

_T

TM
H
D

_T

_T

TM

H

D

U

M

_T

TM

H

D

M
U

_T

TM
H
D

M

_T
M

H
TM

D

U

_T
M

TM

H

D

U

M
_T

U

U

M
U

TM
_T

H

D

U

M
_T

TM

H

H
TM

TM

TM

H
TM
D
U

[1] Nguyễn Thế Chinh (2003), Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường,
Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản Thống kê
[2] Lưu Đức Hải (chủ biên) (2013), Cẩm nang quản lý môi trường, Nhà
xuất bản Giáo dục
[3] Hoàng Anh Huy (2014), Giáo trình quản lý môi trường, Đại học Tài
nguyên và Môi trường
[4] Trần Thanh Lâm (2004), Giáo trình Quản lý nhà nước về tài nguyên và
môi trường, Học viên hành chính Quốc gia, NXB Đại học quốc gia.
[5] C.J. Barrow, Environmental Management for Sustainable Development,
Routledge Introductions to Environment (Second Edition)
[6] C. J. Barrow, Environmental Management and Development (Third
edition)
[7] Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development (Third
edition), Routledge Perspectives on Development Series
........

TM
_T
M

H

_T

_T

_T

TM

H

TÀI LIỆU THAM KHẢO

U

Phƣơng pháp
nghiên cứu

M

H
TM
_T

U

Nội dung
nghiên cứu

_T
M

M

_T

TM

H

D

M
U

_T

TM

H

D

U

M

_T

TM

H

D

U

2

D

H
TM

D

U

M

_T

TM

H

Mục tiêu và đối tƣợng
nghiên cứu

M
U

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

1

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

3
U

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

CHƢƠNG MỞ ĐẦU

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

D
M
_T
TM
H
M

_T

_T

D

H

TM

TM
H
D

U

D
M
U

Các vấn đề đặt ra
từ thực tiễn QLNN
đối với khai thác
tài nguyên, BVMT
đáp ứng yêu cầu
PTBV ở Việt Nam
hiện nay

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM
D

U

U

U
M
_T
TM
H
D

U

U
M
_T
TM
H
D

U
M
_T
TM
H
D

M
U

_T
TM
H
D

H
TM
_T

TM
H
D

U
_T
M
D

U

_T
M

D

_T

M

U

_T

_T
TM
H
D

H
TM

TM
_T
Cung cấp kiến
thức cơ bản về
quản lý nhà
nước về tài
nguyên và môi
trường

phạm vi vĩ mô

H

H

H
TM

Mục tiêu

TM

TM

_T

M

U

D

H

H

TM
_T
M

M
U

U

D

H

H
TM

TM

_T

_T

1. Mục tiêu và đối tƣợng nghiên cứu

1118712

Tài liệu liên quan


Xem thêm