Bài giảng Quản lý dự án: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 7: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS Project 2007 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về MS Project 2007, theo dõi dự án, các bức theo dõi dự án bằng phần mền MS Project 2007,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-7-pgs-ts-nguyen-thong-umrbuq.html

Nội dung


TOÅNG QUAN (tt)
 Ms Project nhaän thoâng tin nhaäp & tính theo
töøng FIELDS (coät): Teân coâng vieäc, thôøi
gian thöïc hieän… vaø tính nhö caùc baûng tính
 Khi nhaäp ñuû caùc thoâng tin coâng vieäc 
bieát ngaøy keát thuùc döï aùn, caùc nguoàn löïc
yeâu caàu, chi phí döï aùn
 Microsoft Project seõ tính tieán ñoä, caùc chi
phí & khoái löôïng coâng vieäc cuûa nguoàn löïc
(resource work load)

HÖÔÙNG DAÃN
SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM
MS PROJECT 2007

3
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

TOÅNG QUAN

TOÅNG QUAN (tt)
 Khi xaây döïng keá hoaïch döï aùn, caùc
daïng thoâng tin caàn:

 QLDA: Quaù trình hoaïch ñònh, toå chöùc,
quaûn lyù caùc coâng vieäc & caùc nguoàn löïc
nhaèm ñaït muïc tieâu ñaõ ñònh trong giôùi
haïn veà thôøi gian, chi phí &ø nguoàn löïc

 Coâng vieäc (Task)
 Thôøi gian thöïc hieän coâng vieäc (Duration)
 Moái quan heä giöõa caùc coâng vieäc
(Task dependencies)
 Nguoàn löïc (Resources)
 Caùc chi phí (Costs)

 PM phaûi theo doõi taát caû caùc hoaït ñoäng
chi tieát ñeå ñaït muïc tieâu  HOW?

1
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

4
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

THEO DOÕI DÖÏ AÙN
(TRACK THE PROJECT)

TOÅNG QUAN (tt)
 MS Project 2007 laø coâng cuï quaûn lyù döï aùn
höõu hieäu vaø linh hoaït ñöôïc duøng ñeå kieåm
soaùt caùc döï aùn ñôn giaûn hoaëc phöùc taïp 
giuùp hoaïch ñònh & theo doõi taát caû caùc hoaït
ñoäng vaø giaùm saùt toát tieán trieån cuûa döï aùn
 MS Project 2007 hoã trôï:

 Xem xeùt döï aùn ñònh kyø  thöïc hieän
hieäu chænh caàn thieát ñeå ñaûm baûo duy
trì döï aùn theo ñuùng tieán ñoä & trong
phaïm vi ngaân saùch cho pheùp
 Nhaäp tieán ñoä thöïc teá caùc coâng vieäc 
so saùnh vôùi keá hoaïch ban ñaàu ñeå
xem khoái löôïng nguoàn löïc coù caân
baèng khoâng?

 Löu tröõ caùc döõ lieäu chi tieát trong cô sôû döõ lieäu
 Tính toaùn tieán ñoä &ø chi phí cuûa döï aùn  xaây
döïng keá hoaïch döï aùn
 Caøng cung caáp nhieàu thoâng tin  keá hoaïch caøng
chi tieát

5

2
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

1

THEO DOÕI DÖÏ AÙN
(TRACK THE PROJECT)

CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

 Khi quaûn lyù döï aùn, ta coù theå duøng caùc
ñaëc tính sau:
 Custom fields (caùc mieàn chuyeân) ñeå xaùc
ñònh caùc thoâng tin chuyeân bieät
 Views vaø Tables ñeå xem caùc thoâng tin
mong muoán
 Filters vaø Groups ñeå taäp trung xem caùc
thoâng tin mình quan taâm

Nhaäp thoâng tin chung döï aùn môùi
Nhaäp danh saùch caùc coâng vieäc
Phaân boå nguoàn löïc
Phaân boå chi phí
Xem xeùt toaøn boä döï aùn treân maøn hình
Hieäu chænh laïi tieán ñoä döï aùn
Löu giöõ thoâng tin döï aùn
Caân baèng nguoàn löïc cuûa döï aùn
9

6
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

NHAÄP THOÂNG TIN CHUNG DÖÏ AÙN MÔÙI

SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MS PROJECT 2007

Môû phaàn meàm Ms
Project
 Nhaäp caùc thoâng tin
chính cuûa döï aùn: Ngaøy
baét ñaàu döï aùn - Ngaøy
hieän taïi - Löu teân file môùiLöu thoâng tin chính DA
(file - propertiessummary)


Thanh nhaäp

Thanh coâng cuï

Thanh menu

Teân file

Teân coâng vieäc

OÂ sô ñoà GANTT
Thanh chia

Thanh cuoän
10

Thieát laäp thôøi khoaù bieåu cho döï aùn

Thanh coâng cuï (tools bar)
Choïn coâng vieäc

Link tasks
Gioáng Ms Word

Tools – Change working time: Thôøi gian laøm vieäc
(working) & thôøi gian nghó ( nonworking)

Taùch coâng vieäc

Copy hình

Task notes

Thôøi khoaù
bieåu chuaån
Hieäu chænh cho taát caû
caùc ngaøy trong tuaàn

Unlink tasks
subtask

Daáu subtasks

Chæ subtasks

Gaùn nguoàn löïc
Task information

Trôï giuùp

Hieäu chænh cho töøng
ngaøy trong tuaàn

Höôùng daãn sô ñoà GANTT

Options: Hours/week vaø hours/day
8

11

Thôøi gian laøm vieäc trong ngaøy

2

NHAÄP DANH SAÙCH CAÙC COÂNG VIEÄC
 Nhaäp caùc coâng vieäc &ø thôøi gian thöïc hieän
 Nhaäp vaøo Task name vaø duration
 Kyù hieäu: months = mo, weeks = w, days = d,
hour = h vaø minutes = m

 Laäp coäc moác coâng vieäc (mile stones)
 Nhaäp 0 d vaøo coâng vieäc muoán laøm coäc moác
 Coâng vieäc baát kyø coù theå laøm coäc moác: Project
– Task information – mark task as milestone

Coâng vieäc
thöôøng kyø

 Laäp caùc coâng vieäc phuï (sub-task)

task

Coät moác coâng vieäc
(milestone)

subtasks

VÍ DUÏ XAÂY DÖÏNG THIEÁT BÒ LOÏC

 Duøng Indent  ñeå chæ subtask
 Ñeå bieåu thò subtask: +; muoán daáu subtask: 12
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC
(Assign resources)
 Taïo danh saùch caùc nguoàn löïc
 View – Resource sheet

Xem &ø nhaäp
danh saùch
caùc nguoàn löïc
Ñaùnh daáu coät moác
cho coâng vieäc

Caùc daïng moái quan heä
cuûa coâng vieäc

Cöûa soå thoâng tin coâng vieäc

 Assign resources
13

Gaùn caùc nguoàn löïc
16

Laäp caùc coâng vieäc thöôøng kyø
(recurring task)
 Laø nhöõng coâng vieäc laäp ñi laäp laïi thöôøng xuyeân: hoïp

Sau khi nhaäp teân
thì choïn ñeå gaùn

ñònh kyø haøng tuaàn, baùo caùo ñònh kyø
 Insert – recurring task => xuaát hieän windows
 Nhaäp: task name – duration – recurrence pattern –
Range of recurrence  OK

Nhaäp teân
coâng vieäc

Choïn graphs ñeå
xem vieäc phaân coâng
caùn boä baèng ñoà thò

Thôøi gian
SÔ ÑOÀ PHAÂN COÂNG
THÔØI GIAN LAØM VIEÄC
14

17

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

3

PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC (tt)

PHAÂN BOÅ CHI PHÍ

 Thay ñoåi lòch laøm vieäc cuûa caùc nguoàn löïc


View – Resource sheet & Project – Resource information
 working time

Chi phí coâng vieäc = chi phí ñôn vò x thôøi gian
laøm vieäc

 Phaân boå chi phí cho caùc nguoàn löïc
 View – Resource sheet

 ÔÛ mieàn Type:

Thay ñoåi lòch
laøm vieäc cuûa
Long

 Nguoàn löïc laø con ngöôøi hay thieát bò: work
 Nguoàn löïc laø vaät tö (nhö xi maêng): Material
 Nguoàn löïc laø chi phí: Cost
21
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

PHAÂN BOÅ NGUOÀN LÖÏC (tt)

PHAÂN BOÅ CHI PHÍ (tt)

 Phaân caùc nguoàn löïc cho caùc coâng vieäc
 View – Gantt Chart: Choïn coâng vieäc muoán gaùn nguoàn löïc
 Choïn Tools – assigne resources hoaëc icon

Choïn icon
Caùc daïng chi phí
Loaïi nguoàn löïc

Daïng tính luõy tích

19

22

 Kieåm tra vaø hieäu ñính vieäc boá trí caùc nguoàn löïc
 View – Resource Usage
 Trong resource name: Xem laïi phaân coâng nguoàn löïc
 Phaân coâng laïi coâng vieäc cho caùc nguoàn löïc

Chuù yù TH khi
coù maøu ñoû
(phaân boå quaù taûi)
Caàn phaûi phaân coâng laïi

PHAÂN BOÅ CHI PHÍ (tt)
 Daïng chi phí
 •Tæ giaù tieâu chuaån (Std. Rate)
 •Tæ giaù vöôït giôø (Ovt. Rate)
 •Phí söû duïng (Cost/use)
 Phöông phaùp luõy tích (accrual method): 3
 Start: Tính chi phí coâng vieäc khi baét ñaàu coâng vieäc
 Prorated: Tính chi phí coâng vieäc theo % coâng vieäc
ñaõ thöïc hieän
 End: Tính chi phí coâng vieäc khi keát thuùc coâng vieäc

23
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

4

PHAÂN BOÅ CHI PHÍ (tt)

Xem chi phí toaøn boä döï aùn
 Project – project information – statistics
 Xem chi phí toaøn boä döï aùn
 So saùnh current – remaining ñeå xem döï aùn coù ñuû
tieàn thöïc hieän khoâng?

 Xaùc ñònh caùc chi phí coá ñònh cho coâng vieäc
 View - Gantt chart – view table – cost
 nhaäp chi phí coá ñònh cho caùc coâng vieäc

 Nhaäp ñôn giaù lao ñoäng (chi phí bieán ñoåi)
 View – resource sheet  nhaäp ñôn giaù

Ngaøy baét
ñaàu döï aùn
Ngaøy keát
thuùc döï aùn

 Xem chi phí caùc coâng vieäc/ nguoàn löïc
 View- resource sheet - View – table – cost
 Xem chi phí toång quaùt
 Resource usage – format - details– cost
 Xem chi phí chi tieát

Chi phí
döï aùn
24

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

26
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

CHI PHÍ TOÅNG QUAÙT

XEM XEÙT TOAØN BOÄ DÖÏ AÙN TREÂN MAØN HÌNH

 Kieåm tra thôøi gian baét ñaàu &ø keát thuùc döï aùn
 View – Gantt Chart – view – zoom
  choïn toaøn boä döï aùn (entire project)

Choïn toaøn
boä döï aùn
Chuù yù: xuaát hieän maøu ñoû
 phaân coâng quaù taûi (overload)

25

27
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

CHI PHÍ CHI TIEÁT

Xem xeùt toaøn boä döï aùn


Xaùc ñònh ñöôøng gaêng (critical path)
 View – Gantt Chart - Gantt Chart Wizard

Theo caùc böôùc höôùng daãn
Xem caùc thoâng tin quan taâm khaùc
View – more views  löïa choïn

25

28
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

5

1120276

Tài liệu liên quan


Xem thêm