Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết của kiểm soát dự án, quy trình kiểm soát dự án, kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-5-pgs-ts-nguyen-thong-rmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
1

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. 098 99 66 719

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch,
Đặng Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS.
TS. Nguyễn Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi,
TS.Nguyễn Thúy Quỳnh Loan.
NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
PGS. TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi
4
ngọc Toàn.
PGS. TS. Nguyễn Thống NXBGTVT Hà Nội 2008.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

MỤC TIÊU MÔN HỌC

NỘI DUNG

 Biết các khái niệm cơ bản:
- Dự án
- Quản lý dự án
- Nhà quản lý dự án
Biết các kỹ năng cơ bản trong quản
lý dự án.
 Biết cách thức tiếp cận quản lý dự
án trong doanh nghiệp.

• Sự cần thiết của việc kiểm soát
dự án
• Quy trình kiểm soát dự án
• Kiểm soát chi phí dự án theo
phương pháp truyền thống và
giá trị làm ra.
2

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

5

PGS. TS. Nguyễn Thống

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 5: Kiểm soát dự án

THẢO LUẬN
Anh / Chị hãy chia sẻ những
kinh nghiệm để cho thấy sự
cần thiết của việc kiểm soát
dự án?

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án
% hoàn thành

SỰ CẦN THIẾT
CỦA VIỆC
KIỂM SOÁT
DỰ ÁN

Không đúng
thời haïn

Công việc được
hoạch định

100%
80%

Tiến trieån
được báo caùo

60%

Tiến triển
đạt được

40%
20%

Thời gian
7

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

10

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Đảm bảo dự án đạt được mục
tiêu đề ra
• Thấy sớm những vấn đề nảy
sinh đề có thể có những hành
động xử lý chúng
• Trao đổi thông tin với các bên
liên quan của DA .

QUY TRÌNH
KIỂM SOÁT &
ĐÁNH GIÁ
DỰ ÁN
8

11

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án
Bắt đaàu

• Khuyến khích nhân viên, tái
khẳng định cam kết vào mục tiêu
DA
• Rút ra bài học kinh nghiệm cho
những dự án khác (hiện tại và
tương lai).

Công bố kế hoạch đầu tieân
Thu thập thông tin về dự aùn

Công bố kế hoạch
hiệu chỉnh

So sánh tiến triển và mục tieâu
Thỏa mãn?

Không

Thực hiện hành
động hiệu chỉnh


Không
Dự án được
hoàn thành?


Kết thúc dự aùn
Đánh giá dự aùn
9

PGS. TS. Nguyễn Thống

Kết luaän

Kết thúc

12

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Chúng ta kiểm soát cho ai?
– Chính Ban QLDA
–Cơ quan thực hiện (chủ dự án)
– UBND và các bộ phận chức năng
liên quan
–Bộ chủ quản, Bộ đầu tư, và các
cơ quan có liên quan trong
Chính phủ.
PGS. TS. Nguyễn Thống

THU THẬP THÔNG TIN
• Khối lượng công việc đã hoàn
thành, chaát lượng công trình
• Thời gian và nguồn lực đã sử dụng

13

16

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Chúng ta kiểm soát cho ai?
–Các nhà tài trợ
–Tư vấn - Nhà thầu - Nhà cung cấp
–Các cơ quan truyền thông, tổ
chức xã hội, nhân dân địa
phương,..


THU THẬP THÔNG TIN
• Rủi ro làm dự án không đúng theo
kế hoạch
–Trể tiến độ
–Vượt chi phí
–Nguồn lực thay đổi
• Những khó khăn có thể xảy ra

14

PGS. TS. Nguyễn Thống

17

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Họ cần biết điều gì? Và vì
mục đích gì? Và thường
xuyên như thế nào?
• Chúng ta cung cấp những
thông tin được giám sát dưới
dạng nào?

THU THẬP THÔNG TIN
BAÛNG THÔØI GIAN
Nhaân vieân: John Smith

Ngaøy baùo caùo haøng tuaàn (cuoái tuaàn): 26/03/99

Soá giôø laøm vieäc cuûa caùc coâng taùc ñöôïc phaân coâng theo keá hoaïch
Döï aùn

MS
c.vieäc

P21

A243

P34

B771

Moâ taû

Maõ hoùa module
A3
Soaïn thaûo taøi
lieäu
Toång soá giôø

15

PGS. TS. Nguyễn Thống

Soá
giôø/
tuaàn

%
hoaøn
thaønh

Ngaøy
hoaøn
thaønh theo
keá hoaïch

Ngaøy
hoaøn
thaønh döï
baùo

12

30

24/4/99

24/4/99

20

90

1/4/99

29/3/99

32
18

PGS. TS. Nguyễn Thống

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

THU THẬP THÔNG TIN
BAÛNG THÔØI GIAN

Nhaân vieân: John Smith

TRỄ TIẾN ĐOÄ

Ngaøy baùo caùo haøng tuaàn (cuoái tuaàn): 26/03/99

 Thời tiết xấu
Soá giôø laøm vieäc cuûa caùc coân g taùc khoân g phaân coâng theo keá hoaïch

MS coâng
Moâ taû
vieäc
Z99
Thieát keá
module X

 Thiết bị hư hỏng

Soá giôø/ Ñöôïc ñeà nghò
tuaàn
bôûi
8
Giaùm ñoác döï
aùn

Toång soá giôø

 Thiếu vốn
 Khan hiếm nguyên vật liệu
 Öôùc tính thời gian quá ngắn

8

 Các công việc bị chểnh mảng

19

PGS. TS. Nguyễn Thống

22

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

THU THẬP THÔNG TIN

VƯỢT CHI PHÍ
 Vượt quá thời gian

Soá hieäu döï aùn:______

Bieåu maãu xaùc ñònh ruûi ro

Soá hieäu ruûi ro: ______

Khaû naêng xaûy ra
Coù khaû naên g (p > 50%) 

Ít coù khaû naêng (p < 50%) 

Thôøi gian
Gaàn Sử dụng nhiều nhân lực hơn

Möùc aûnh höôûng
Nghieâm troïng

Xa 
Ñaùn g keå
Khoâng ñaùng keå 

 Söû dụng nhiều thiết bị hơn Chi phí nhân lực cao hơn

Phaùt bieåu ruûi ro

AÛnh höôûng tieàm aån

 Chi phí nguyên vật liệu cao hơn

Ñeà xuaát giaûi quyeát caùc ruûi ro

 Các công việc bị chểnh mảng

20

PGS. TS. Nguyễn Thống

23

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

NGUỒN LỰC THAY ĐOÅI

LÝ DO
DỰ ÁN
KHÔNG ĐÚNG
TIẾN ĐỘ

 Thiết bị hư hỏng
 Nhân viên bị bệnh
 Nhân viên nghỉ việc
 Chi phí nhân lực cao hơn
 Öớc tính nguồn lực quá thaáp
24

21

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

THẢO LUẬN
• Anh/ chị được phân công nhiệm vụ
xây dựng hệ thống kiểm soát cho
dự án (đã nêu ở phần trước). Hãy
thảo luận các khía cạnh sau đây:

SO SÁNH
TIẾN TRIỂN &
MỤC TIÊU28

25

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Yêu cầu kỹ thuật: giữa yêu cầu
kỹ thuật đưa ra với thực tế đạt
được
• Tiến độ dự án: giữa thời gian
dự kiến với thời gian thực tế

THẢO LUẬN
• Thông số nào nên được dùng để
đo lường kết quả?
– Các cách nào để thu thập dữ liệu
thích hợp cho viêc đánh giá tình
trạng hiện tại của dự án?


26

PGS. TS. Nguyễn Thống

29

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 5: Kiểm soát dự án

Chương 5: Kiểm soát dự án

• Chi phí thực hiện: giữa chi phí,
ngân sách theo dự trù với chi tiêu
thực tế
–Kiểm soát chi phí dự án theo
truyền thống
–Kiểm soát chi phí dự án theo giá
trị làm ra (kết hợp thời gian và
chi phí).

THẢO LUẬN
• Các dữ liệu nào được chọn để
đánh giá dự án?
–Dữ liệu nên được phân tích như
thế nào?
–Các kết quả được báo cáo như
thế nào?

27

PGS. TS. Nguyễn Thống

30

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120273

Tài liệu liên quan


Xem thêm