Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 4: Hoạch định và lập tiến độ dự án cung cấp cho người học các kiến thức về Hoạch định dự án, sơ đồ thanh ngang, sơ đồ CPM, sơ đồ PERT, điều chỉnh tiến độ dự án, điều hòa nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khả nội dung chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-4-pgs-ts-nguyen-thong-pmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

NỘI DUNG

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr

 Hoạch định dự án
Sơ đồ thanh ngang
 Sơ đồ CPM
 Sơ đồ PERT
 Điều chỉnh tiến độ dự án
 Điều hòa nguồn nhân lực

Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
1

4

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

CÂU HỎI THẢO LUẬN
Để dự án thành công chúng
ta có nhất thiết phải lập kế
hoạch không?
Taị sao?

2

5

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng

TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH?

Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS. Nguyễn
Thúy Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.

• Đảm bảo đạt được mục tiêu
• Đảm bảo trình tự công việc
• Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu
chất lượng
• Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực
• Giúp việc kiểm soát và theo dõi


3

PGS. TS. Nguyễn Thống

6

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

TẠI SAO PHẢI LẬP KẾ HOẠCH?

HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN


 Hoạch định là một quá trình mà NQL
dự báo các vấn đề, những ảnh hưởng
của các sự kiện có thể xảy ra làm thay
đổi các hoạt động hoặc mục tiêu dự án.
 Thông qua hoạch định, NQL tác động &
kiểm soát bản chất, đưa ra hành động
cần thiết nhằm đem lại kết quả và mục
tiêu mong muốn.
10

Tăng cường giao tiếp/ phối hợp
Khuyến khích, động viên
Huy động vốn
Cung cấp dữ liệu
Hầu hết các khó khăn của dự án gặp phải là
do thiếu kế hoạch hoặc lập kế hoạch không
đúng.
7

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án
HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN ĐỂ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

GIỚI THIỆU

Cái gì phải được thực hiện?
 Chúng được thực hiện như thế nào?
 Chúng được thực hiện khi nào?
 Ai thực hiện chúng?
 Chi phí thực hiện công việc này?
 Nguồn lực cần thiết?
 Mức độ mong đợi về kết quả?

8

PGS. TS. Nguyễn Thống

11

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN

MỤC ĐÍCH
HOẠCH ĐỊNH
DỰ ÁN

 Hoạch

định dự án là một trong
những chức năng quản lý.
Trên cơ sở hoạch định NQL kiểm
soát, đánh giá kết quả quá trình
thực hiện.
 Hoạch định là một công tác khó
khăn

12

9

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

PHÂN TÍCH

CUNG CẤP DỮ LIỆU

 Dự tính công việc thực hiện như thế
nào?
 Nguồn tài nguyên cần thiết?
 Công việc được xác định rõ ràng,
liên quan trong cấu trúc & cá nhân
phụ trách.

 Để dữ liệu hoạch định được sử
dụng cho việc chuẩn bị những kế
hoạch trong tương lai.

13

PGS. TS. Nguyễn Thống

16

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

DỰ BÁO
 Dự đoán khó khăn có thể xảy ra
 Lập kế hoạch giải quyết khó
khăn.

LỢI ÍCH CỦA
HOẠCH ĐỊNH
DỰ ÁN
17

14

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

THIẾT LẬP NGUỒN LỰC
 Sử dụng tối ưu nguồn lực giới hạn

PHỐI HỢP & KIỂM SOÁT
 Cung cấp cơ sở cho phối hợp giữa
các đối tác & nhà thầu tham gia trong
dự án. Cung cấp cơ sở để ước tính
thời gian & chi phí.

 Giúp thuận lợi đạt mục tiêu
 Đảm bảo trình tự công việc
 Xác định thời gian, chi phí, yêu cầu
chất lượng công việc
 Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
lực


15

PGS. TS. Nguyễn Thống

18

PGS. TS. Nguyễn Thống

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

 Giúp việc kiểm soát & theo dõi
 Tăng cường giao tiếp/phối hợp
 Khuyến khích, động viên
 Huy động vốn
 Cung cấp dữ liệu

 Khách hàng biết chính xác thời

gian cần thiết xây dựng & vốn đầu
tư của mình có hiệu quả theo tiến
triển dự án.

19

PGS. TS. Nguyễn Thống

22

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ

 Sơ đồ chi tiết giúp nhà thầu hiểu rõ
công việc mình tránh thực hiện công
việc bừa bãi
Kế hoạch thích hợp giúp kiểm soát
chi phí, chủ động phân phối tài chính
 Cung cấp lao động được dự báo rõ
ràng
PGS. TS. Nguyễn Thống


Kế hoạch thường được lập bởi
nhà thầu với sự tư vấn của KTS,
KS.
 Từ kế hoạch được duyệt, KTS, KS
dự báo tốc độ tiến triển các hoạt
động chính.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

20

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

23

PGS. TS. Nguyễn Thống

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC LIÊN QUAN HĐ

 Đảm bảo tiến độ chung, thông tin
phối hợp thông suốt. Điều phối thầu
phụ tốt.
 Cung cấp tiêu chuẩn để đo lường kết
quả công việc
 Báo cáo tiến triển công việc để cung
cấp thông tin cho kiểm soát các hợp
đồng tương
PGS. TS. Nguyễn Thống lai.

 Có thể: Nhà tư vấn, thầu phụ, nhà
cung cấp, cơ quan điạ phương,…
 Biết được tiến trình triển khai dự
án
 Lập được kế hoạch cho riêng
mình.

21

24

PGS. TS. Nguyễn Thống

4

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

CHI PHÍ
CỦA VIỆC
HOẠCH ĐỊNH

 Khách hàng

25

PGS. TS. Nguyễn Thống

28

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án
Kế hoạch
Mục đích
được thiết
hoạch
lập
định
Cho
Bởi
Chính phủ Giám Hoạch
Chính
đốc
định về
dự án quản lý
quyền
đ/phương
Doanh
nghiệp NN

LĨNH VỰC
% chi phí dự án
 Công nghiệp hoá dầu
2-4%
 Những dự án thường xuyên thay
đổi thiết kế, nhà hoạch định làm
việc toàn phần trên CT
2-4%
 Những dự án XD, CN phức tạp
1-2%
 Những dự án ít thay đổi thiết kế
0.5%
26

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

Phạm vi kế hoạch

Tổng quan:n/c khả
thi, kế hoạch sơ bộ,
kế hoạch chi tiết, thu
mua đất, cung cấp
tài liệu, g/đoạn xây
dựng, vận hành

 tt

29

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

Chương 4: Hoạch định & lập tiến độ dự án

AI LẬP
KẾ HOẠCH?

Phạm vi CT

Phạm
vi
t/gian

Đơn vị
t/gian

Mức độ chi
tiết

 Khách hàng

Chương
trình dự án
phác thảo
(đại cương)

Toàn
bộ dự
án

Tháng

Thấp

 Nhà Quản lý
27

PGS. TS. Nguyễn Thống

30

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120271

Tài liệu liên quan


Xem thêm