Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 3: Tổ chức dự án cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tổ chức dự án, nhóm dự án, lãnh đạo tổ chức dự án. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Xây dựng và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-3-pgs-ts-nguyen-thong-omrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Chương 3: Tổ chức dự án

TỔ CHỨC DỰ ÁN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Nội dung:
 Cấu trúc tổ chức
 Nhóm dự án
 Lãnh đạo

E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

QUẢN LÝ DỰ ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án

Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS. Nguyễn
Thúy Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.
PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN
NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

TỔ CHỨC
DỰ ÁN

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án

TỔ CHỨC là một nhóm người được sắp
xếp theo một trật tự nhất định để có thể
cùng phối hợp hoạt động với nhau để
đạt đến mục tiêu của tổ chức.
CẤU TRÚC TỔ CHỨC là một kiểu mẫu
được đặt ra để phối hợp hoạt động giữa
các người trong tổ chức.

3

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

CẤU TRÚC
THEO DẠNG
CHỨC NĂNG

Không có tổ chức
tốt hay xấu mà chỉ
có tổ chức thích
hợp hay không
thích hợp!

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Trong mỗi cấu trúc tổ chức, mỗi thành
viên phải được xác định rõ ràng về
trách nhiệm:

Dự án được chia ra làm nhiều phần và được
phân công tới các bộ phận chức năng hoặc các
nhóm trong bộ phận chức năng thích hợp. Döï
aùn seõ ñöôïc toång hợp bởi nhà quản lý chức năng
cấp cao.
Chủ tịch /
Giám đoác

 Trách nhiệm = Quyền hạn + Nhiệm vụ
(Accountability=Authority+Responsibility)

Phó GĐ Tài
chính

Phó GĐ
Marketing

Phó GĐ Sản
xuaát

Phó GĐ Kỹ
thuaät

Döï aùn 1

Döï aùn 1

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

Döï aùn n

Döï aùn n

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

CẤU TRÚC TỔ CHỨC

CẤU TRÚC
TỔ CHỨC
DẠNG
DỰ ÁN

CÁC LOẠI CẤU TRÚC TỔ CHỨC
Coù 3 loại :+ Cấu trúc dạng chức năng
+ Cấu trúc dạng dự án
+ Cấu trúc dạng ma trận

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Một nhà quản lý phải chịu trách nhiệm quản lý một
nhóm/toå goàm những thành viên nòng cốt được
chọn từ những bộ phận chức năng khác nhau
trên cơ sở làm việc toàn phần. Chủ tịch /
Giám đốc

 Caùc nhaø
quaûn lyù chức
năng không có
sự tham gia
chính thức.

Các phòng ban chức
năng:
Taøi chính, Marketing, ...

Phó GĐ Quản lý Dự án


Dự án 1


Dự án 2

Taøi chính
Kyõ thuaät

PGS. TS. Nguyễn Thống

Taøi chính
Kyõ thuaät

Cơ cấu cho phép cùng một lúc
thực hiện nhiều dự án.
 Sản xuất nhiều loại sản phẩm
khác nhau.
 Ngoài người lãnh đạo theo trực
tuyến & chức năng còn có sự hỗ
trợ người lãnh đạo theo dự án.
…
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

CẤU TRÚC
TỔ CHỨC
DẠNG
MA TRẬN
PGS. TS. Nguyễn Thống

 Mỗi thành viên bộ phận trực
tuyến với bộ phận chức năng
gắng liền với việc thực hiện một
dự án trên một khu vực nhất định.
 Sau khi kết thúc dự án các
thành viên trong dự án trở về vị
trí, bộ phận cũ.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Chuû tòch /
Giaùm ñoác

Phoù GÑ Taøi
chính

Phoù GÑ
Marketing

Phoù GÑ Saûn
xuaát

Phoù GÑ Kyõ
thuaät

Phoù GÑ QL
döï aùn

Döï aùn 1

 Caáu truùc naøy laø söï keát
hôïp cuûa hai daïng  Caáu
truùc dạng chöùc naêng vaø
Caáu truùc dạng döï aùn.
PGS. TS. Nguyễn Thống

Döï aùn 2

Ưu điểm:
Linh động, ít tốn kém, sử
dụng nhân lực hiệu quả.
 Linh hoạt theo tình hình
sản xuất kinh doanh.
 Hình thành & giải thể dễ
dàng

Döï aùn 3

PGS. TS. Nguyễn Thống

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Nhựợc điểm:
 Dễ xảy ra tranh chấp ảnh
hưởng giữa người lãnh đạo &
các bộ phận.
 Đòi hỏi nhà quản trị phải có
tầm ảnh hưởng lớn.
 Phạm vi ứng dụng còn hạn
chế.
PGS. TS. Nguyễn Thống

Trình bày quan điểm
của Anh (Chị) về sự
lựa chọn giữa quy mô
dự án & dạng cấu trúc
tổ chức (nếu có) để
thực hiện dự án có
hiệu quả? Giải thích tại
sao?
PGS. TS. Nguyễn Thống

MOÄT SOÁ ÑAËC ÑIEÅM CUÛA DÖÏ AÙN
TRONG CAÙC CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC KHAÙC NHAU
Dạng Chức
năng

Cơ cấu tổ chức

THAÛO LUAÄN

Dạng Ma trận

Đặc điểm dư án

Yếu

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 3: Tổ chức dự án

Dạng Dự án

Cân bằng

Mạnh

 Quyền lực của
Giám đốc Dự án

Ít hoặc
không có

Có giới hạn

Thấp đến
trung bình

Trung bình đến
cao

Bán thời
gian
Điều phối
viên/Trưởng
Ban

Bán thời gian

Toàn thời
gian

Toàn thời gian

Toàn thời gian

 Bộ máy quản
lý Dự án

NHÓM
DỰ ÁN

Rất cao

 Thời gian của
Giám đốc Dự án
 Chức danh
của Giám đốc
Dự án

 Sự tham gia
của nhân viên
doanh nghiệp
vào công việc
của Dự án

Điều phối
viên/Trưởng
Ban

Giám đốc Dự
án

Giám đốc Dự
án/Giám đốc
Chương trình

Giám đốc Dự
án/Giám đốc
Chương trình

Bán thời
gian

Bán thời gian

Bán thời gian

Toàn thời gian

Toàn thời gian

0% - 15%

0% - 25%

15% - 60%

50% - 90%

85% - 100%

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Raát
hieäu quaû
Hieäu quaû

Khoâng
hieäu quaû
Xaây döïng

Raát khoâng
hieäu quaû

Kinh
Caá
c
nghiệm Chöùu truùng
c naê
áp dụng
PGS. TS. Nguyễn Thống

Saûn phaåm môùi

Caáu truùc
Ma traän
yeáu

Caáu truùc
Ma traän
caân baèng

Caáu truùc
Ma traän
maïnh

Caáu truùc
Döï aùn

Cấu trúc tổ chức

Nhóm dự án là gì?
 Mọi người cùng làm việc với
nhau để đạt được mục tiêu chung.
 Thông qua các mối tương tác 
cố gắng gia tăng, sáng tạo, đổi mới,
giải quyết vấn đề, ra quyết định,
đạo đức & thành quả trong công
việc ( đồ thị sau).
PGS. TS. Nguyễn Thống

4

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Người phác họa

Người lập
kế hoạch

Người thiết kế

Nhà QLDA

Người thực hiện

Người mua sắm

PGS. TS. Nguyễn Thống

Kỹ sư

Kế toán

 Nhóm quản lý (Managing
teams): Tổ chức, quản lý con
người, các nguồn tài nguyên
(ban điều hành, ban giám
sát,…).

Thư ký

CẤU TRÚC NHÓM DỰ ÁN

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

Hoạt động nhóm trong một tổ
chức thường chia thành 3 nhóm:
 Nhóm thông tin (information
teams): Thu thập, đối chiếu thông
tin  tổng hợp  hình thành đề
xuất (nhóm nghiên cứu, nhóm chất
lượng, nhóm tư vấn quản lý).
PGS. TS. Nguyễn Thống

Đặc điểm cơ bản của hoạt động
theo nhóm:
Các thành viên phải:
Chia sẻ mục tiêu hay kết quả
mong muốn.
 Hợp tác với nhau để đạt mục
tiêu hay kết quả mong muốn.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 3: Tổ chức dự án

Chương 3: Tổ chức dự án

 Nhóm sản xuất
(production teams): Tạo sản
phẩm, dịch vụ (tổ chế tạo,
nhóm làm giàn giáo, nhóm
thiết bị cơ giới,…).

Chú ý: Mục tiêu & hoạt động của “nhóm”
(team) KHÔNG nhất thiết giống như mục
tiêu & hoạt động của một “tập thể”
(group).
Một “nhóm” hàm ý mọi người cùng
làm việc với nhau.
 Một “tập thể” hàm ý một tập hợp các
cá nhân, mặc dù họ làm việc trong cùng
một dự án, nhưng họ không nhất thiết
PGS. TS. Nguyễn Thống
phải tương tác với nhau 

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120270

Tài liệu liên quan


Xem thêm