Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Quản lý dự án - Chương 2: Khởi đầu dự án trình bày các kiến thức về hình thành dự án, đánh giá và so sánh lựa chọn dự án, dự án đa mục tiêu, ra quyết định đa mục tiêu, phân tích rủi ro dự án đã chọn. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-quan-ly-du-an-chuong-2-pgs-ts-nguyen-thong-nmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 2: Khởi đầu dự án

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
PGS. TS. Nguyễn Thống

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chương 2: Khởi đầu dự án

KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
Nội dung:
 Hình thành dự án.
 Đánh giá & so sánh lựa chọn dự
án.
 Dự án đa mục tiêu.
 Ra quyết định đa mục tiêu.
 Phân tích rũi ro dự án chọn.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quản lý dự án. GS. TS. Georges Hirsch, Đặng
Hữu Đạo, Nguyễn Tiến Dũng, PGS. TS. Nguyễn
Chân. NXBGD & CFVG 1994.
2. Quản lý dự án. TS. Cao Hào Thi, TS.Nguyễn Thúy
Quỳnh Loan. NXBĐHQGTp.HCM 2004.
3. Lập & thẩm định dự án đầu tư xây dựng. PGS.
TS. Nguyễn Thống. NXBXDHN 2005.
4. Nguyên lý cơ bản quản lý dự án. TS. Bùi ngọc
Toàn. NXBGTVT Hà Nội 2008.
PGS. TS. Nguyễn Thống

HÌNH THÀNH
DỰ ÁN

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

NỘI DUNG
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Các giai đoạn hình thành dự án:

1: Mở đầu
2: Khởi đầu dự án
3: Tổ chức dự án
4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
5: Kiểm soát dự án
5bis: Kiểm soát chi phí
6: Kết thúc dự án
7: Giới thiệu phần mềm MS Project.

 Khái niệm, ý tưởng & định nghĩa
dự án;
 Ra quyết định dừng hay tiếp tục
thực hiện các giai đoạn kế tiếp;
 Nghiên cứu tiền khả thi (Lập Báo
cáo đầu tư);


3

PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

1

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

 Nghiên cứu khả thi (Lập Dự
án đầu tư)
 Thiết kế chi tiết (Detail design)
 Thực hiện dự án.

PGS. TS. Nguyễn Thống

Nghiên cứu Tiền khả thi
(Lập Báo cáo đầu tư)
Nhằm trả lời các câu hỏi:
 Dự án có khả thi về mặt kinh tếxã hội, tài chính?
 Các biến hay chỉ tiêu chủ yếu là
gì?
 Nguồn rũi ro.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

CHÚ Ý
 Nhiều giai đoạn xuất phát từ
điều kiện tài nguyên, nhân lực,
tài chính,… hạn chế.
 Giai đoạn sau thực hiện với cơ
sở dữ liệu yêu cầu càng chính
xác hơn.
PGS. TS. Nguyễn Thống

Các nội dung phân tích
 Thị trường
 Kỹ thuật
 Nguồn lực
 Tài chính
 Kinh tế-Xã hội
 Nhu cầu cơ bản
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

Khái niệm & định nghĩa dự án
Trả lời câu hỏi:
Dự án đáp ứng nhu cầu gì?
 Dự án này có phù hợp với
chuyên môn & chiến lược
phát triển của Công ty?

Nghiên cứu Khả thi
(Lập Dự án đầu tư !)

PGS. TS. Nguyễn Thống

Tăng cường độ chính xác của các biến
đầu vào so với giai đoạn trước.
 Thực hiện nhiều các nghiên cứu cơ
bản hơn nữa
 Các biện pháp hạn chế rũi ro cần được
nghiên cứu chi tiết hơn

PGS. TS. Nguyễn Thống

2

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

LAÕI SUAÁT

Nhằm trả lời các câu hỏi:
 Dự án có khả thi về mặt kinh tế-xã
hội, tài chính?
 Mức độ tin cậy của các biến chủ
yếu (phân tích rũi ro)
 Ra quyết định có hay không tiến
hành thiết kế chi tiết.

PGS. TS. Nguyễn Thống

i (%) = 100*(Laõi töùc trong 1 ñôn vò thôøi gian; ví duï
laø 1 naêm) / voán goác)
LAÕI ÑÔN
T = P.N.i
T: soá tieàn traû laõi (ñôn).
P: soá voán cho vay (ñaàu tö).
N: soá thôøi ñoaïn (naêm, thaùng,...) tröôùc khi thanh
toaùn (ruùt voán).
i: laõi suaát ñôn.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

ĐÁNH GIÁ &
SO SÁNH
LỰA CHỌN
DỰ ÁN
PGS. TS. Nguyễn Thống

LAÕI KEÙP (GHEÙP)
Tieàn laõi töø voán ban ñaàu sau moät chu kyø göûi
(thaùng, naêm..) seõ ñöôïc goäp vaøo voán ban ñaàu &
xem nhö toång voán cho tính laõi vaøo chu kyø keá
!!!!.
Ví duï: Moät ngöôøi ñi vay ngaân haøng P=2.000.000
Ñ vôùi laõi suaát keùp i=1,5%/thaùng vaø seõ traõ caû
voán laãn laõi trong N=6 thaùng.
Hoûi anh ta phaûi traõ bao nhieâu tieàn ?.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

GIAÙ TRÒ TIEÀN TEÄ
THEO THÔØI GIAN

Giaù trò 1$ hoâm nay KHAÙC vôùi
1$ vaø ngaøy hoâm sau !!!!

PGS. TS. Nguyễn Thống

LÔØI GIAÛI:
Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 1:
P + P*i = P(1+i)
Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 2:
P(1+i) + P(1+i)(i) = P(1+i)(1+i)= P(1+i)2
Toång quaùt hoaù  Toång voán vaø laõi sau thaùng thöù 6:
P(1+i)6
Vaäy cuoái thaùng thöù 6, Anh ta phaûi traõ caû goác laãn laõi laø:
2000000(1+0.015)6 = 2186886 Ñ
Nhaän xeùt: Giaù trò naøy lôùn hôn trong tröôøng hôïp tính laõi
ñôn ôû ví duï tröôùc.
PGS. TS. Nguyễn Thống

3

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

Quan heä laõi suaát theo thôøi kyø khaùc nhau
Giaû thieát coù P (VNÑ) taïi thôøi ñieåm t=0.
Goïi i%/naêm vaø laõi suaát thaùng i1%/thaùng.
Xaùc ñònh quan heä i% vaø i1% sao cho sau 1
naêm tieàn nhaän ñöôïc theo 2 caùch göûi laø
baèng nhau.
Giaûi:
• Ta coù: P(1+i%) = P(1+i1%)12
•  i1% = (1+i%)1/12 – 1
PGS. TS. Nguyễn Thống

BIỂU ĐỒ DÒNG TIỀN
THEO THỜI GIAN

 Phục vụ tính toán chỉ
tiêu đánh giá hiệu quả và
tham số tài chính của dự
án.
PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP KHAÙC
• Tröôøng hôïp cho 3 thaùng (i3%):
P(1+i%) = P(1+i3%)4
 i3% = (1+i%)1/4 –1 hay i% = (1+i3%)4 - 1

BIEÅU ÑOÀ DOØNG TIEÀN TEÄ
Bieåu ñoà doøng tieàn teä laø ñoà thò bieåu dieãn caùc
CF theo thôøi gian.
Keát thuùc naêm thöù 1

Hiện tại

• Tröôøng hôïp cho 6 thaùng (i6%):
P(1+i%) = P(1+i6%)2
 i6% = (1+i%)1/2 –1 hay i% = (1+i6%)2 - 1
PGS. TS. Nguyễn Thống

0

1

2

3

4

5

.

N-2 N-1 N

T (naêm)

Mang dấu +
PGS. TS. Nguyễn Thống

Mang dấu -

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

Ví duï: Laõi suaát tieàn gôûi vaøo moät ngaân haøng laø
i=10%naêm. Tính laõi suaát töông ñöông 1 thaùng, 6
thaùng.
Lôøi giaûi:
• Tröôøng hôïp cho 1 thaùng (i1%):
i1%=(1+i%)1/12–1=(1+10%)1/12–1= 0.797%/1thaùng
Nhaän xeùt: (10%/naêm)/12thaùng > 0.797%
• Tröôøng hôïp cho 6 thaùng (i6%):
i6% = (1+i%)1/2 – 1 = (1+i%)1/2 – 1
= 4.88%/(6 thaùng)
PGS. TS. Nguyễn Thống

GIÁ TRỊ TIỀN TƯƠNG ĐƯƠNG
 Dòng tiền 2 dự án so sánh
thường là khác nhau theo THỜI
GIAN.
 Để có thể SO SÁNH  Cần
phải so sánh tại CÙNG THỜI
ĐIỂM !
Nhu cầu quy đổi tiền TƯƠNG
ĐƯƠNG.
PGS. TS. Nguyễn Thống

4

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG
• Quy ñoåi giaù trò tieàn teä CUïC BOÄ

• Ta coù:

 1  i%  N  1 
Xem
P  A
N 
 i% 1  i%   phụ lục 5• Hay:

 i% 1  i%  N 
A  P

N
 1  i%   1 F
A
P

0

N

M

T(naêm)

Ghi chuù: Toång caáp soá nhaân N soá haïng coù soá haïng ñaàu
u0 vaø coâng boäi q.

S  u0
PGS. TS. Nguyễn Thống

1 qN
1 q

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

• QUY ÑOÅI TÖÔNG ÑÖÔNG A VEÀ P
P(1+i%)M = A  P = A / (1+i%)M
• QUY ÑOÅI TÖÔNG ÑÖÔNG A VEÀ F
F = A(1+i%)N-M  A = F / (1+i%)N-M

Ví duï: Moät khaùch haøng göûi tieàn haøng naêm
vaøo moät ngaân haøng trong suoát N=20 naêm.
Moãi naêm gôûi vaøo A=1 tr. Ñ. Cho bieát suaát
chieát khaáu i=9%/naêm. Tính giaù trò töông
ñöông hieän taïi P cuûa doøng tieàn naøy.
P=?
A =1tr.Ñ
20
0

chieát khaáu i=9%/naêm

 i%/naêm : suaát chieát khaáu [?? 5%14% ??]

T (naêm)

 1  9%  20  1 
 9.128 Tr.Ñ
P= 1 
20 
 9% 1  9%   Xem phụ lục 3
PGS. TS. Nguyễn Thống

PGS. TS. Nguyễn Thống

QUẢN LÝ DỰ ÁN

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chương 2: Khởi đầu dự án

Chương 2: Khởi đầu dự án

QUY ĐỔI GIÁ TRỊ DÒNG TIỀN PHÂN PHỐI ĐỀU
F

P
A
N

T

AÙp duïn0 nguyeân taéc quy ñoåi noùi treân cho töøng vectô giaù
g
trò A veà moác thôøi gian tham khaûo quy öôùc taïi thôøi ñieåm
khaûo saùt:
P = A / (1+i%)1 + A / (1+i%)2 + A / (1+i%)3 + A / (1+i%)4
+...+ A / (1+i%)N
Toång cuûa moät caáp soá nhaân coù N soá haïng vôùi soá haïng ban
ñaàu laø A/(1+i%),
PGS. TS. Nguyễn Thống coâng boäi laø 1/(1+i%).

Ví duï: Moät khaùch haøng göûi P=10tr. Ñ vaøo
moät ngaân haøng taïi thôøi ñieåm ban ñaàu. Cho
bieát suaát chieát khaáu i=8%/naêm. Tính giaù
trò töông ñöông cuûa doøng tieàn teä ñeàu trong
20 naêm.
P = 10tr.Ñ
A =?
20
0

chieát khaáu i=8%/naêm

 8% 1  8% 20 
  1.018 Tr. Ñ
20
 1  8%   1 T (naêm)

A= 10 

PGS. TS. Nguyễn Thống

5

1120269

Tài liệu liên quan


Xem thêm