of x

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 8 | Page: 44 | FileSize: 4.66 M | File type: PDF
8 lần xem

Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển. Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 3: Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các ký hiệu và quy ước, phần tử dầm (Beam), phần tử khung phẳng (Frame‐2D), phần tử khung không gian (Frame‐3D). Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-so-trong-tinh-toan-ket-cau-chuong-3-ts-nguyen-ngoc-tuyen-myn9tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ đến bạn đọc bài Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc TuyểnThư viện Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển thuộc chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi kientrucxaydung đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 44 trang , thuộc file PDF, cùng mục Phương pháp số trong tính toán kết cấu, Phương pháp số, Tính toán kết cấu, Phần tử dầm, Phần tử khung phẳng,Tính hệ thanh chịu uốn : Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 3: Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén cung cấp cho người đọc những kiến thức: Các ký hiệu và quy ước, phần tử dầm (Beam), phần tử khuông phẳng (Frame‐2D), phần tử khuông không gian (Frame‐3D), bên cạnh đó Mời những bạn cùng tham khảo, nói thêm là 5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www, nói thêm là nuce, tiếp theo là edu, bên cạnh đó vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau, tiếp theo là tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS, bên cạnh đó NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso, ngoài ra tk/ Link dự phòng: https://sites, tiếp theo là google, kế tiếp là com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG III Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén 109 1 5/30/2015 Nội dung chương 3 • 3, ngoài ra 1, bên cạnh đó Các ký hiệu và quy ước • 3, nói thêm 2, nói thêm là Phần tử dầm (Beam) • 3, bên cạnh đó 3, ý nữa Phần tử khuông phẳng (Frame‐2D) • 3, ngoài ra 4, tiếp theo là Phần tử khuông không gian (Frame‐3D) 110 3, tiếp theo là 1, cho biết thêm Các ký hiệ
5/30/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Website: http://www.nuce.edu.vn Bộ môn Cầu và Công trình ngầm Website: http://bomoncau.tk/ PHƯƠNG PHÁP SỐ TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TS. NGUYỄN NGỌC TUYỂN Website môn học: http://phuongphapso.tk/ Link dự phòng: https://sites.google.com/site/tuyennguyenngoc/courses‐in‐ vietnamese/phuong‐phap‐so‐trong‐tinh‐toan‐ket‐cau Hà Nội, 5‐2015 CHƯƠNG III Tính hệ thanh chịu uốn và kéo nén 109 1 5/30/2015 Nội dung chương 3 • 3.1. Các ký hiệu và quy ước • 3.2. Phần tử dầm (Beam) • 3.3. Phần tử khung phẳng (Frame‐2D) • 3.4. Phần tử khung không gian (Frame‐3D) 110 3.1. Các ký hiệu và quy ước • Các ký hiệu địa phương 2 – Hệ trục tọa độ địa phương: o123 – Biến số trong các trục 1, 2, và 3 3 lần lượt là x, y, và z 1 – Các chuyển vị thẳng tại “Nút i" theo hệ tọa độ địa phương ui1 , ui2 , và ui3 – Các chuyển vị xoay tại “Nút i" theo hệ tọa độ địa phương ui11 , ui22 , và ui33 – Các lực tác dụng tại “Nút i” của phần tử theo phương của các trục 1, 2, và 3 lần lượt là: fi1 , fi2 , và fi3 – Các lực là mô men tác dụng tại “Nút i” của phần tử theo phương của các trục 1, 2, và 3 lần lượt là : fi11 , fi22 , và fi33 111 2 5/30/2015 Các ký hiệu và quy ước (t.theo) – Ma trận độ cứng của phần tử theo hệ tọa độ địa phương: [k] – Véc tơ chuyển vị nút tại “Nút j” của phần tử: {uj} – Véc tơ lực nút tại “Nút j” của phần tử: {fj} – Véc tơ chuyển vị nút của phần tử: {u} – Véc tơ lực nút của phần tử: {f} • Các ký hiệu tổng thể – Hệ trục tọa độ tổng thể: OXYZ – Các chuyển vị thẳng tại “Nút n" theo hệ tọa độ tổng thể bao gồm: UnX , UnY , và UnZ – Các chuyển vị xoay tại “Nút n" theo hệ tọa độ tổng thể bao gồm: UnXX , UnYY , và UnZZ 112 Các ký hiệu và quy ước (t.theo) – Các lực tác dụng tại “Nút n” theo hệ tọa độ tổng thể gồm: FnX , FnY , và FnZ – Các lực là mô men tác dụng tại “Nút n” theo hệ tọa độ tổng thể gồm: FnXX , FnYY , và FnZZ – Ma trận độ cứng của phần tử theo hệ tọa độ tổng thể: [K] 1 j – Véc tơ chuyển vị nút của “Nút n” : {Un} Y – Véc tơ lực nút của “Nút n” : {Fn} – Véc tơ chuyển vị nút của phần tử: {U} i O X – Véc tơ lực nút của phần tử: {F} Z 113 3 5/30/2015 Các ký hiệu và quy ước (t.theo) – Ma trận độ cứng tổng thể của cả hệ kết cấu chưa kể tới điều kiện biên: [Ks] – Véc tơ chuyển vị nút tổng thể của cả hệ kết cấu chưa kể tới điều kiện biên: {Us} – Véc tơ lực nút tổng thể của cả hệ kết cấu chưa kể tới điều kiện biên: {Fs} – Ma trận độ cứng tổng thể của cả hệ kết cấu đã kể tới điều kiện biên: [Ko] – Véc tơ chuyển vị nút tổng thể của cả hệ kết cấu đã kể tới điều kiện biên: {Uo} – Véc tơ lực nút tổng thể của cả hệ kết cấu đã kể tới điều kiện biên: {Fo} 114 3.2. Phần tử dầm • Chọn đa thức xấp xỉ và ma trận hàm dạng 2 – Khi bỏ qua biến dạng dọc trục, mọi điểm trên phần θi = ui33 tử chỉ tồn tại chuyển vị i 2 J, E thẳng theo trục 2 và L θj = uj33 vj = uj2 j 1 chuyển vị xoay quanh ui33 trục song song với trục 3. ui2 uj33 uj2 – Một điểm bất kỳ có tọa độ x (0 ≤ x ≤ L) trên phần tử sẽ có chuyển vị thẳng v(x) theo trục 2 và chuyển vị xoay tương ứng quanh trục 3 là θ(x) = dv/dx 115 4 5/30/2015 Phần tử dầm (t.theo) – Số bậc tự do của phần tử là 4, do đó số phần tử của véc tơ tham số {a} cũng là 4 và đa thức xấp xỉ là bậc 3. 2 θi = ui33 vi = ui2 J, E i L θj = uj33 vj = uj2 j 1 – Ta chọn đa thức xấp xỉ ui33 để biểu diễn hàm chuyển vị trong phần tử như sau: ui2 uj33 uj2 v(x) = a1 + a2x + a3x2 + a4x3 Góc xoay của mặt cắt ngang bất kỳ chính là đạo hàm của v(x) θ(x) = 0 + a2 + 2a3x + 3a4x2 116 Phần tử dầm (t.theo) – Thực hiện đồng nhất hàm chuyển vị tại các chuyển vị nút: Tại nút i: u2 = vi = v x=0 = a ui33 uj33 i j u33 =i = dv = a2 ui2 uj2 x=0 Tại nút j: u2 = vj = v x=L = a +a2L+a3L +a4L u33 =j = dv = a2 +2a3L+3a4L x=L 117 5 ... - tailieumienphi.vn 1022204

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm