Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 8 Bis - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 8 Bis - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 8 Bis: Phương pháp AHP trình bày tổng quan về AHP, mục tiêu của AHP, các ví dụ sử dụng phương pháp AHP, một số khái niệm cơ bản trong AHP,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-dinh-luong-trong-quan-ly-chuong-8-bis-pgs-ts-nguyen-thong-imrbuq.html

Nội dung


PHÖÔNG ĐẠI ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG TP. N LYÙ
TRƯỜNG PHAÙPHỌC BÁCH KHOA QUAÛHCM

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

Chương 8bis: Phương pháp AHP

TRONG QUẢN LÝ

Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
10/21/2017

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

1

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: Giôùi thieäu Phöông phaùp ñònh
löôïng trong Quaûn lyù.
CHƯƠNG 2: Quy hoaïch tuyeán tính.
CHƯƠNG 3: Cô sôû lyù thuyeát ra quyeát ñònh.
CHƯƠNG 4: Baøi toaùn vaän taûi.
CHƯƠNG 5: Quaûn lyù kho.
CHƯƠNG 6: Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu.
CHƯƠNG 7: Lyù thuyeát saép haøng.
10/21/2017

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG
PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

2

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

TRONG QUẢN LÝ

MÔ HÌNH AHP
Analytic
Hierarchy
Process

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
CHƯƠNG 8: Phaân tích thaønh phaàn chính (PCA).
CHƯƠNG 8bis: Phöông phaùp AHP.
CHƯƠNG 9: Qui hoïach ñoäng.
CHƯƠNG 10: Hoaïch ñònh döï aùn.
CHƯƠNG 11: Xích Markov
CHƯƠNG 12: Lyù thuyeát troø chôi.
CHƯƠNG 13: Moâ phoûng Monte Carlo.
10/21/2017

10/21/2017

3

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

4

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

TỔNG QUAN VỀ AHP
Là PPĐL, dùng sắp xếp các phương án
quyết định & chọn phương án thỏa
mãn tiêu chuẩn cho trước.
 AHP là một quá trình phát triển tỷ số
sắp hạng cho mỗi phương án dựa ttrên
tiêu chuẩn của nhà ra quyết định.

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

5

MỤC TIÊU CỦA AHP
Trả lời các câu hỏi dạng:
 Nên chọn phương án nào ?
 Phương án nào tốt nhất ?

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

6

1

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

AHP SỬ DỤNG GÌ ?
 Các phép toán đơn giản
Các tiêu chuẩn (do nhà ra quyết định
thiết lập)
 Độ ưu tiên cho các tiêu chuẩn (do nhà
ra quyết định thiết lập)
 Bảng độ ưu tiên chuẩn (xem sau)
10/21/2017

7

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

10/21/2017

Giá trị số
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10/21/2017

8

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

Nhằm đánh giá chất lượng xây
dựng của 3 nhà thầu A, B, C 
Một sơ đồ so sánh với phương
pháp AHP được hình thành như
sau:

MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HOẠ SỬ
DỤNG
PHƯƠNG PHÁP AHP

9

PGS. Dr. Nguyễn Thống

Mức độ ưu tiên
Ưu tiên bằng nhau
Ưu tiên bằng nhau cho đến vừa phải
Ưu tiên vừa phải
Ưu tiên vừa phải đến hơi ưu tiên
Hơi ưu tiên hơn
Hơi ưu tiên hơn cho đến rất ưu tiên
Rất ưu tiên
Rất ưu tiên cho đến vô cùng ưu tiên
Vô cùng ưu tiên

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

10/21/2017

10

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

VÍ DỤ  A? B? C?

DẠNG SƠ ĐỒ CÂY

Problem
Evaluate build quality
Alternatives
Build A, Build B, Build C
Attributes
Performance
Startup
File Save
Functionality
User Interface

A or B or C ?

Database
Network
10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

11

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

12

2

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

Công ty ILVA (kinh doanh thép) muốn
nghiên cứu các đối thủ để chọn ra tiêu
chí hoạt động nhằm nâng cao khả năng
cạnh tranh của Công ty.
 Công ty thực hiện thăm dò trên các
khách hàng

10/21/2017

13

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

CÁC ĐỊNH NGHĨA

10/21/2017

14

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

LỰA CHỌN LOẠI BEER ?
Vấn đề đặt ra là lựa chọn loại bia để
phục vụ một bửa tiệc. Các tiêu chí so
sánh cho các loại bia xem xét trình
bày từ đồ thị sau:

MÔ HÌNH AHP

DÙNG P/P AHP  RA QUYẾT ĐỊNH LỰA
CHỌN NHẢN HIỆU BEER
10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

ILVA & CÁC ĐỐI THỦ

15

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

10/21/2017

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

THÔNG TIN ĐẦU VÀO

LỰA CHỌN LOẠI BEER ?

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

16

PGS. Dr. Nguyễn Thống

17

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

18

3

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

THÔNG TIN ĐẦU VÀO

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

Tương tự cho ma trận (4X4)
của số liệu về  Cost
Avantage

19

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

10/21/2017

21

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

10/21/2017

GOAL
Price

Distance
A
B
C

A
B
C

Labor

Wage

A
B
C

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

A
B
C
22

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

FIND THE BEST ROUTE FOR WORK
• Decide if there are second level criteria, or
subcriteria of these, related to any of your Level 1
criteria.

FIND THE BEST ROUTE FOR WORK
• Define your goal at the top of the hierarchy.
– Find the best route to work
• Identify your first level of evaluation criteria.
– Commute time
– Safety
– Drive-through access (to coffee)

PGS. Dr. Nguyễn Thống

20

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

VỊ TRÍ MỚI XÂY DỰNG ?
Công ty Jilley Bean muốn chọn vị trí mới để mở
rộng hoạt động Cty. Có 4 tiêu chí xem xét & có 3
phương án A, B, C so sánh:
 Giá trị tài sản Price
Khoảng cách giữa các nhà cung cấp Distance
 Chất lượng lao động Labor
 Chi phí lao động Wage
PGS. Dr. Nguyễn Thống

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

– Drive-through access has two subcriteria:
• Java Jolt
• Cuppa Jo

• Under each bottom level criterion, write down the
alternatives you're considering.

23

– Route A
– Route B
10/21/2017
– Route C
PGS. Dr. Nguyễn Thống

24

4

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

MỘT SỐ
KHÁI NIỆM
CƠ BẢN TRONG
P/P. AHP

LỰA CHỌN ĐƯỜNG

10/21/2017

10/21/2017

25

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG TƯƠNG ĐỐI
 Người ta hay sử dụng thang đánh giá sau để thể hiện mức
độ quan trọng TƯƠNG ĐỐI của 2 yếu tố so sánh:
Relative Importance
Equal importance/quality
Somewhat more
important/better
Definitely more
important/better
Much more important/better
Extremely more
important/better
10/21/2017

Value
1
3

7
9
27

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

Performance

Functionality

Performance

1

0.25

Functionality

4

1

Yếu tố Functionality RẤT QUAN TRỌNG so với
Performance (gấp 4 lần !)
10/21/2017

10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

28

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ
Chương 8bis: Phương pháp AHP

VÍ DỤ : Xét 2 yếu tố Perfomrance &
Fonctionality:
RECIPROCAL MATRIX

PGS. Dr. Nguyễn Thống

MA TRẬN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUAN
TRỌNG TƯƠNG ĐỐI GIỮA CÁC BIẾN
CÙNG LEVEL

5

PGS. Dr. Nguyễn Thống

EBQ

26

PGS. Dr. Nguyễn Thống

29

Nhận xét
 Nếu nói yếu tố Functionality RẤT QUAN
TRỌNG so với Performance (gấp 4 lần )
 Yếu tố Performance bằng ¼=0.25 so với
Functionality (Xem đặc tính ma trận ở
trước)
 Tích các số hạng đối xứng qua đường
chéo ma trân đều BẰNG 1.
10/21/2017

PGS. Dr. Nguyễn Thống

30

5

1120264

Tài liệu liên quan


Xem thêm