Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 13 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 13 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 13: Lý thuyết mô phỏng Monte Carlo trình bày mục đích và các ứng cụng của Monte Carlo, các bước thực hiện mô phỏng Monte Carlo, mô phỏng Monte Carlo, số ngẫu nhiên và phát số ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-dinh-luong-trong-quan-ly-chuong-13-pgs-ts-nguyen-thong-kmrbuq.html

Nội dung


TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng

Chöông 7-2:Khoatích ñoä nhay, ruûi roDöïng Carlo
Phaân Kyõ Thuaät Xaây - Monte

MUÏC ÑÍCH
Xeùt moät bieán nghieân cöùu Z ñöôïc moâ taû vôùi
caùc bieán giaûi thích X,Y,...:
Z = f(X,Y,...)
Neáu X, Y laø caùc bieán xaùc suaát  Z laø bieán
xaùc suaát.
Nghieân cöùu Z vôùi caùc bieán X, Y vôùi quy luaät
xaùc suaát ñaõ bieát laø noäi dung lyù thuyeát
Monte Carlo.

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index

 Xem các dạng phân phối xác suất sau.

Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
1

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng
PHAÂN TÍCH RUÛI RO VÔÙI MOÂ PHOÛNG
MONTE CARLO – HAØM THÖ VIEÄN TRONG CRYSTAL BALL

Rexample
M/phoûng
töø soá lieäu
quaù khöù

3

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LaäP &NTHaåM HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØ G ÑAÏI ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ

Chöông 7-2:Khoatích ñoä nhay, ruûi roDöïng Carlo
Phaân Kyõ Thuaät Xaây - Monte

PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

2

LaäP &NTHaåM HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØ G ÑAÏI ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ

Chöông 7-2:Khoatích ñoä nhay, ruûi roDöïng Carlo
Phaân Kyõ Thuaät Xaây - Monte
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MÔ PHỎNG

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH
Đây là mô hình toán học trình bày mối quan hệ giữa biến
đầu vào (biến độc lập) và biến đầu ra cần nghiên cứu
(biến phụ thuộc).
2. XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH XÁC SUẤT CHO BIẾN ĐẦU VÀO
Dựa vào số liệu quá khứ quan sát được.
 Dựa vào kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực.
 Nếu cần dùng kiểm định giả thuyết thống kê để tìm ra
quy luật xác suất của biến đầu vào.

PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

4

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MÔ PHỎNG

3. XÂY DỰNG KHOẢNG GIÁ TRỊ NGẪU NHIÊN
Từ các quy luật xác suất, mỗi biến đầu vào sẽ được thiết
lập các khoảng giá trị ngẫu nhiên (các khoảng giá trị này
tạo thành LỚP liên tục từ 0  1).
4. THỰC HIỆN MÔ PHỎNG
 Phát số ngẫu nhiên.
 Từ giá trị ngẫu nhiên ĐỐI CHIẾU bước [3]  giá trị biến
ngẫu nghiên đầu vào (thực hiện cho tất cả các biến đầu
vào).
 Tính giá trị biến nghiên cứu tương ứng
 Trở lại phát số ngẫu nhiên & tiếp tục ghi nhận giá trị
biến nghiên cứu,….
PGS. Dr. Nguyeãn Thoáng

LaäP &NTHaåM HOÏC BAÙCH KHOA TP. HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØ G ÑAÏI ÑòNH Döï auøN ÑaàU TÖ

5

PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ
Từ kết quả lưu lại của biến nghiên cứu sau nhiều lần phát số ngẫu nhiên:
 Hàm mật độ xác suất của biến nghiên cứu .
 Giá trị trung bình.
 Phương sai, độ lệch chuẩn.
 Xác suất để biến nghiên cứu trong các khoảng giá trị quan tâm ( 1120266

Tài liệu liên quan


Xem thêm