Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 10 - PGS.TS. Nguyễn Thống

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý: Chương 10 - PGS.TS. Nguyễn Thống. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý - Chương 10: Hoạch định dự án trình bày các phương pháp hoạch định dự án bao gồm: Hoạch định dự án (HĐDA) theo mốc thời gian, HĐDA theo cấu trúc phân việc, HĐDA theo sơ đồ Gantt, HĐDA theo sơ đồ mạng.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phuong-phap-dinh-luong-trong-quan-ly-chuong-10-pgs-ts-nguyen-thong-jmrbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa KTXD - Bộ môn KTTNN

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719

1

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ

NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: Giôùi thieäu Phöông phaùp ñònh
löôïng trong Quaûn lyù.
CHƯƠNG 2: Quy hoaïch tuyeán tính.
CHƯƠNG 3: Cô sôû lyù thuyeát ra quyeát ñònh.
CHƯƠNG 4: Baøi toaùn vaän taûi.
CHƯƠNG 5: Quaûn lyù kho.
CHƯƠNG 6: Ra quyeát ñònh ña muïc tieâu.
CHƯƠNG 7: Lyù thuyeát saép haøng.

2

PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH LÖÔÏNG TRONG QUAÛN LYÙ

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ

NỘI DUNG MÔN HỌC (tt)
CHƯƠNG 8: Phaân tích nhaân toá chính (PCA).
CHƯƠNG 9: Qui hoïach ñoäng
CHƯƠNG 10: Hoaïch ñònh döï aùn.
CHƯƠNG 11: Xích Markov
CHƯƠNG 12: Lyù thuyeát troø chôi.
CHƯƠNG 13: Moâ phoûng Monte Carlo.

Hoạch định dự án là quá trình sắp xếp và quản lý
các công tác nhằm hoàn thành mục tiêu của dự án.
Kết quả phục vụ cho phân tích, dánh giá hiệu quả
dự án, quản lý thực hiện dự án.
CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN:
• Hoạch định dự án (HĐDA) theo mốc thời gian.
• HĐDA theo cấu trúc phân việc.
• HĐDA theo sơ đồ Gantt.
• HĐDA theo sơ đồ mạng.

Chương 9: Hoạch định dự án.

3

4

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ

Chương 9: Hoạch định dự án.
• HOẠCH ĐỊNH THEO CẤU TRÚC PHÂN VIỆC

Chương 9: Hoạch định dự án.

CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN
• Hoạch định dự án theo mốc thời gian
Thời gian
Công việc
A
B
C
D
E

Năm 1
1, 2, 3, ...

10, 11, 12

Năm 2
1, 2, 3, ...

Dự án

10, 11, 1

Công việc
A

Cấp 1

Cấp 2

A1

Cấp 3

5

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN LÝ

Công việc
B

Công việc
C

A2-1 A2-2 A2-k

Cấp n

A2

An

6

PGS. Dr. Nguyễn Thống

1

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
Chương 9: Hoạch định dự án.
Chương 4: Hoạch định dự án.
• Hoạch định dự án theo sơ đồ Gantt (sơ đồ thanh
ngang).
Công việc Trình tự
Thời gian (tuần)
A
B
C

_
_
sau A, B
sau A, B

5

E
F

_
sau E

Tuần
CV 1 2

3 4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

A
B

10
9
3

D

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
Chương 9: Hoạch định dự án.
Chương 4: Hoạch định dự án.

8
4

C
D
E
F
7

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
• Ví dụ: Một dự án được mô tả bởi các công việc và các
ràng buộc được trình bày trong bảng sau:
Công tác

Công tác
trước

Start
A
B
C
D
E
F
Finish

8

PGS. Dr. Nguyễn Thống

PGS. Dr. Nguyễn Thống

A
B
B
C, D
E, F

Thời gian
(ngày)
0
5
4
6
2
5
8
0

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
• Sơ đồ Gantt cho bởi phần mềm Microsoft
Project như sau:

Bắt đầu
21/01/2002
21/01/2002
21/01/2002
28/01/2002
25/01/2002
25/01/2002
05/02/2002
14/02/2002
9

PGS. Dr. Nguyễn Thống

10

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
ƯU ĐIỂM:
- Đơn giản, dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện
các công việc
- Thấy rõ tổng thời gian thực hiện các công việc.
NHƯỢC ĐIỂM
• Không thể hiện mối quan hệ giữa các công việc, không
ghi rõ qui trình công nghệ. Trong trường hợp dự án có
nhiều công việc thì nhược điểm này càng rõ nét.
• Không thấy rõ việc nào là chủ yếu có tính chất quyết định
đối với tổng tiến độ thực hiện dự án để giúp cho nhà
quản lý tập trung chỉ đạo.
• Không thuận tiện khi phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh
tế kỹ thuật của bản thân sơ đồ của dự án.
Vì vậy đối với dự án có qui mô lớn người ta thường sử
dụng sơ đồ mạng.

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN THEO SƠ ĐỒ MẠNG
• Phương pháp đường găng CPM (Critical Path
Method)
Phương pháp này sử dụng mô hình tất định, thời
gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số.
• Phương pháp PERT (Project Evaluation and
Review Techniques)
Phương pháp này sử dụng mô hình xác suất theo
đó thời gian hoàn thành công việc được cho
dưới dạng hàm phân phối xác suất.

11

PGS. Dr. Nguyễn Thống

12

PGS. Dr. Nguyễn Thống

2

PHƯƠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
LẬP & PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG
QUẢN LÝ

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ

Chương 4: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
Thiết lập một sơ đồ mạng có 2 phương
pháp :
• Phương pháp 1 : Thiết lập theo sơ đồ trong
đó một công tác biểu thị bằng 1 vectơ
(trong một số tài liệu người ta gọi đây là
phương pháp AOA - Activity On Arrow).

Chương 9: Hoạch định dự án.
PHƯƠNG PHÁP CPM
Một vài định nghĩa qui ước:
Sự kiện i
i
Công tác A(t)
Sự kiện xuất phát i

Sự kiện kết thúc j

A
t

i

j

j

B(10)

A (5)

i

k

13

PGS. Dr. Nguyễn Thống

14

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

• Phương pháp 2 : Thiết lập theo sơ đồ
trong đó một công tác biểu thị bằng 1 nút
(trong một số tài liệu người ta gọi đây là
phương pháp AON - Activity On Node).

• Về nguyên tắc ta có thể chuyển đổi từ sơ đồ
mạng dạng AON thành dạng AOA và ngược lại.
Xem các ví dụ sau :
• Xét các công tác a, b, c,.., f và ký hiệu các sự
kiện 1, 2,…, 6.

A (5)

a

Start

A-O-N

A-O-A

15

Ñoåi thaønh

4

3

• Phöông phaùp laäp sô ñoà:

a

4
AÛo

b

b
Sai vì a=34 vaø b=34

3

b
c

d

a

5

c
PGS. Dr. Nguyễn Thống

Sự kiện 1
đầu
tiên

d

4

b

e

4

2

d khoâng ñoøi hoûi sau coâng taùc c Ñuùng
a

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
Coâng taùc aûo (Dummy)
a

16

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

3

2

Start

b
PGS. Dr. Nguyễn Thống

1

b

a

B (10)

AÛo
5

4

1

2

3

Không nên

3

Nên

e
17

18

PGS. Dr. Nguyễn Thống

3

PHƯƠNG & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÝ
LẬP PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 9: Hoạch định dự án.
Chương 4: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

• Keát quaû:

• Ví dụ: Lập sơ đồ mạng của công tác sau:

Công tác

Công tác đi trước

A

Không có

B

Không có

C
D
E

A
C
B, C

A
1

C

2

3

D

5
E

B
4
Coâng taùc aûo
19

PGS. Dr. Nguyễn Thống

20

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

• VÏ s¬ ®å m¹ng A-O-A cho dù ¸n ®îc m« t¶ bëi c¸c c«ng
viÖc sau:
C«ng viÖc C«ng viÖc tríc
Thêi gian hoµn thµnh
®ã
(tuÇn)
A
4
B
2
C
A
5
D
A
4
E
B, C
6
F
B, C
1
G
D, E
6

D
5

G

C

Start

End

E
B

F
3

21

PGS. Dr. Nguyễn Thống

2

A

22

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
• Thời điểm muộn nhất để công tác bắt đầu
LS
LS là thời điểm muộn nhất để công tác bắt
đầu mà không làm ảnh hưởng đến sự hoàn
thành của dự án trong thời gian đã định.

CÁC THÔNG SỐ CỦA SƠ ĐỒ MẠNG
• Thời điểm sớm nhất để công tác bắt đầu ES
ES là thời điểm sớm nhất để cho công tác bắt đầu.
Đó là khoảng thời gian dài nhất tính từ sự kiện
đầu đến sự kiện xuất phát của công tác đó.
• Thời điểm sớm nhất để công tác kết thúc EF
EF là thời điểm sớm nhất để cho công tác kết thúc.
Đó là khoảng thời gian dài nhất tính từ sự kiện
đầu đến sự kiện kết thúc của công tác đó.
23

PGS. Dr. Nguyễn Thống

• Thời điểm muộn nhất để công tác kết thúc
LF
LF là thời điểm muộn nhất để công tác kết
thúc mà không làm ảnh hưởng đến sự
hoàn thành của dự án trong thời gian đã
định.
24
PGS. Dr. Nguyễn Thống

4

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
MÔ HÌNH CPM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
ĐƯỜNG GĂNG.
Định nghĩa: Đường găng là tập hợp các công việc
từ khởi đầu đến kết thúc dự án với tính chất là
bất kỳ một sự kéo dài thời gian hoàn thành của
bất kỳ công việc nào trên đường găng cũng kéo
theo sự kéo dài thời gian hoàn thành dự án.
Để xác định đường găng cho sơ đồ CPM trong
trường hợp này người ta sẽ giải bài toán với 2
bước:
• Bước 1: Giải bài toán xuôi dòng với khởi hành
sớm.
• Bước 2: Giải bài toán ngược dòng với kết thúc
trễ.
25

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
• Ví dụ: Xét một dự án xây dựng X với các hạng
mục công việc và thời gian hòan thành được trình
bày trong bảng sau:

PGS. Dr. Nguyễn Thống

Công việc

Thời gian kỳ vọng hoàn thành công tác (tuần)

A
B
C
D
E
F
G
H

2
3
2
4
4
3
5
2
25 tuần

PGS. Dr. Nguyễn Thống

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
Ràng buộc về thứ tự công việc như sau: A Chuẩn bị mặt
bằng ; B Bố trí đường thi công ; C sau A ; D sau B ; E
sau C ; F sau C ; G sau D, E ; H sau F, G.
C (t=2)
2

4

A (t=2)

F (t=3)
H (t=2)

Start

E (t=4)

6

End

B (t=3)
D (t=4)

G (t=5)

3

5
27

PGS. Dr. Nguyễn Thống

26

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
Bước 1 : Giải xuôi dòng với khởi hành sớm
• ESi : thời điểm khởi hành công việc i sớm
nhất.
• EFi : thời điểm kết thúc công việc i sớm
nhất.
Gọi công việc i có thời gian hoàn thành là t.
Ta có quan hệ sau:
EFj = ESi + t
Tại bất kỳ một nút sự kiện i nào ta có tính
chất :
ESi =Max(EFi)
PGS. Dr. Nguyễn Thống

28

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ
LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ

LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU QUẢN LÝ
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG TRONG TƯ

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.

Chương 4: Hoạch định dự án.
Chương 9: Hoạch định dự án.
Ghi chú : Khi giải xuôi dòng cần chú ý các điểm nút ở
đó có sự hội tụ của ít nhất 2 công việc (ví dụ nút 5,
nút 6).
• Tại sự kiện 5, ES =8 vì G chỉ có thể bắt đầu sớm
nhất khi cả 2 công việc E và D đều kết thúc. Trong
khi đó D kết thúc thúc sớm nhất là EF=7 tuần và E
kết thúc sớm nhất là EF=8 tuần, do đó G chỉ có thể
bắt đầu sớm nhất sau 8 tuần mà thôi.
• Tương tự tại sự kiện 6, công việc chỉ có thể bắt đầu
sớm nhất ES=13 tuần vì kết thúc sớm nhất của G là
EF=13 tuần, mặc dù kết thúc sớm nhất của F là EF=7
tuần.
• Theo kết quả bài toán xuôi dòng ta có thời gian cần
thiết để hoàn thành dự án là 15 tuần.

KHỞI HÀNH SỚM

Giải xuôi dòng

C (t=2) EF=4

EF=2
2

A (t=2)

4
ES=2
ES=4

Start

ES=0

H (t=2)
6

E (t=4)

B (t=3)

D (t=4)
EF=3

F (t=3)
EF=7

3

PGS. Dr. Nguyễn Thống

EF=8
5

ES=3

EF=7

ES=13
EF=13

End
EF=15

G (t=5)
ES=8

29
Thôøi gian caàn thieát h/thaønh döï aùn

30

PGS. Dr. Nguyễn Thống

5

1120265

Tài liệu liên quan


Xem thêm