Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 2.03 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phòng ngừa loét do stress ở trẻ em. Nội dung của bài giảng trình bày đại cương về loét do stress ở trẻ em, sinh lý bệnh học loét do stress ở trẻ em, phòng ngừa loét do stress, các thuốc phòng loét do stress, chỉ định sử dụng thuốc phòng ngừa loét do stress ở trẻ em, các tác dụng của thuốc và những tác dụng bất lợi của thuốc.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phong-ngua-loet-do-stress-o-tre-em-cthbuq.html

Nội dung


ĐẠI CƢƠNG
 Tần suất loét do stress ở trẻ em: 10.2% (nặng 1.6%)1
Tần suất ở trẻ sơ sinh bị XHTH tại ICU là 20% 2
 Loét do stress làm tăng nguy cơ tử vong: RR=4.1 (KTC
95%: 2.6-6.5) và tăng thời gian nằm viện
 Phòng ngừa với kháng thụ thể H2 làm giảm tần suất loét
với OR=0.58 (KTC 95%: 0.42-0.79) và giảm BC xuất huyết 3.
 Đã có hƣớng dẫn phòng loét do stress ở ngƣời lớn, tuy
nhiên chƣa có ở trẻ em
1.
2.
3.

Chaïbou M et al. Pediatrics 1998; 102:933–938
Kuusela AL et al. Intensive Care Med. 2000 Oct;26(10):1501-6.
Cook DJ et al: Meta-analyses. JAMA 1996; 275:308–314

Sinh lý bệnh học

Các yếu tố nguy cơ gây
XHTH ở trẻ em tại ICU
Tham khảo

Các yếu tố nguy cơ gây
XHTH ở trẻ em tại ICU

Nuôi ăn đƣờng tiêu hóa làm giảm nguy cơ loét do stress

1107550