Bài giảng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 116 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Nội dung của bài giảng trình bày về kiểu dữ liệu cơ sở, mảng dữ liệu, tập hợp dữ liệu, hướng đối tượng trong Java và bẫy lỗi ngoại lệ, kiểu dữ liệu và chuyển đổi kiểu, biến và hằng số, các xử lý và thao tác trên kiểu String, khái niệm mảng, mảng một chiều, các hàm xử lý khác trên mảng và tập hợp Collection.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phat-trien-ung-dung-tren-thiet-bi-di-dong-tzmbuq.html

Nội dung


Ths. Lương Trần Hy Hiến
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Trường Đại học Sư phạm TP.HCMGiảng viên:
 Ths. Lương Trần Hy Hiến (HIENLTH)
 Khoa CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM (FIT – HCMUE)
 Các môn dạy:
▪ NM Công nghệ Phần mềm, Phát triển ứng dụng Web
▪ Phát triển Ứng dụng Di động
▪ Công nghệ NET, Bảo mật và An ninh mạng

 Hướng nghiên cứu:
▪ Software Engneering, Semantic Web, Information Security…

 Email: hienlth@hcmup.edu.vn
 Website môn học: http://hienlth.info
2

1.
2.
3.
4.
5.

Kiểu dữ liệu cơ sở
Mảng (Array)
Tập hợp (Collection)
Hướng đối tượng trong Java
Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception)

Tài liệu này tham khảo trực tiếp từ slide bài giảng của T3H
3

4

Kiểu dữ liệu
Kiểu cơ sở
(Primitive data types)
Kiểu dữ
liệu

Kích
thước

byte

8 bit

short

Miền giá trị

Kiểu tham chiếu
(Reference data types)
Kiểu dữ
liệu

Mô tả

-27 .. 27-1

Array

Kiểu mảng

16 bit

-215 .. 215-1

Class

Kiểu lớp đối tượng

int

32 bit

-231..231-1

Interface

long

64 bit

-263..263-1

Kiểu giao diện lập
trình

float

32 bit

1.40129846432481707e-45 ..
3.40282346638528860e+38

String

Chuỗi ký tự

double

64 bit

1.40129846432481707e-45 ..
3.40282346638528860e+38
true hoặc false

Boolean
char

16 bit

Ký tự Unicode 16 bit

1114263

Tài liệu liên quan


Xem thêm