Bài giảng Pháp luật đại cương - Phần 1: Những vấn đề chung vế nhà nước

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 74 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Pháp luật đại cương - Phần 1: Những vấn đề chung vế nhà nước. Nội dung bài giảng của ThS. Lữ Lâm Uyên trình bày nguồn gốc ra đời của nhà nước, bản chất của nhà nước, đặc trưng của nhà nước, chức năng của nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-phap-luat-dai-cuong-phan-1-nhung-van-de-chung-ve-nha-nuoc-ahnbuq.html

Nội dung


PHAÀN 1
NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ NHAØ NÖÔÙC
Th.S Löõ Laâm Uyeân

Noäi dung
-

Nguoàn goác ra ñôøi nhaø nöôùc
Baûn chaát cuûa nhaø nöôùc
Ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc
Chöùc naêng cuûa nhaø nöôùc
Hình thöùc nhaø nöôùc
Boä maùy nhaø nöôùc CHXHCN Việt Nam

I- Nguoàn goác, ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc
1. Nguoàn goác ra ñôøi cuûa nhaø nöôùc
1.1 Một vaøi quan ñieåm lyù giaûi veà nguoàn goác
ra ñôøi nhaø nöôùc
Thuyeát “Thaàn hoïc”: NN do Thöôïng ñeá saùng taïo ra
Tồn tại trong mọi xaõ hội

Hệ quả

Sự phục tuøng quyeàn löïc NN
laø ñöông nhieân

Thuyeát kheá öôùc: Nhaø nöôùc ra ñôøi laø keát quaû cuûa
moät kheá öôùc ñöôïc kyù keát giöõa nhöõng con ngöôøi
soáng trong traïng thaùi töï nhieân khoâng coù nhaø
nöôùc.
YÙ chí

Söï thoaû
thuaän

NHAØ NÖÔÙC

YÙ chí

Söï thoaû
thuaän

1.2 Quan ñieåm cuûa CN Maùc-Leânin: Nhaø nöôùc laø
moät hieän töôïng xaõ hoäi mang tính lòch söû.
Nguyeân nhaân daãn ñeán söï ra ñôøi cuûa nhaø
nöôùc naûy sinh töø trong loøng xaõ hoäi coäng saûn
nguyeân thuyû.
Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân thuyû vaø toå chöùc Thò toäc –
Boä laïc
- Cô sôû kinh teá : Cheá ñoä sôû höõu chung veà tö lieäu
saûn xuaát vaø saûn phaåm lao ñoäng.
- Ñôøi soáng xaõ hoäi: Xaõ hoäi coäng saûn nguyeân
thuyû ñöôïc toå chöùc döôùi hình thöùc Thò toäc.

1114892

Tài liệu liên quan


Xem thêm