Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế - ĐH Thương Mại. Bài giảng Nguyên lý quản lý kinh tế gồm có nội dung chính như: Bản chất và vai trò của quản lý kinh tế, chức năng cơ bản của quản lý linh tế, nguyên tắc cơ bản của quan kinh tế, phương pháp quản lý kinh tế, công cụ quản lý kinh tế,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-nguyen-ly-quan-ly-kinh-te-dh-thuong-mai-cfqbuq.html

Nội dung


U

U

M

H
TM
_T

D

_T
M

Hà Nội- 2017

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

Bộ môn: Quản lý kinh tế

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

M

U

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN
NGUYÊN LÝ QUẢN LÝ KINH TẾ
_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
KHOA KINH TẾ - LUẬT

H
TM
_T

TM
H

D
M
_T
TM
H
D

U
M
_T

_T

TM

TM

H

H

H
TM
_T
D

H
TM
D

M

U
_T
M

M

U

D

D
U

Nội dung nghiên
cứu của học phần

_T
TM
H
D

U

U

M
M
U

U
M
_T
TM
H
D

M
U

_T

TM
H
D

_T

TM

H
D

D
_T
M
TM

H
D
Phương pháp
nghiên cứu của học
phần

U
M
_T

D
U

_T
M

H
TM

Mục tiêu và đối tượng nghiên
cứu của học phần

U

U
M
_T

TM

H

H
TM

_T

_T
TM
H
D

M
U

D

H

H

TM
_T

TM
_T
M

U

D

H

H
TM

TM

_T

_T

Chƣơng mở đầu: Đối tƣợng, nội dung và
phƣơng pháp nghiên cứu

U

U

M

_T
M

H
TM
_T

D

H
TM

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

U

M

_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

Đối tượng nghiên cứu

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

1. Mục tiêu và đối tƣợng
nghiên cứu của học phần

Mục tiêu nghiên cứu

U

U

M

H
TM
_T

_T
M

M

_T

TM

H

D

U

M
U

_T

TM

H

D

U

U

M

_T

TM

H

D

_T
M

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

Mục tiêu cụ thể

D

H
TM

D

U

M
U

M

_T

TM

H

D

_T

TM

H

D

U

M

_T

H
TM

U

M

_T

U

U

M

_T

TM

TM

H

D

H

D

_T
M

H
TM

D

U

M
U

TM
_T

H

D

TM
_T
M

H

Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung

_T

TM

H
TM
_T

D

H

D

_T

TM

H

D

_T

H
TM

D

_T

TM

H

H
TM
_T

TM
H

D

D

_T
TM
H
U
M
_T

_T

TM

TM

H

H

M
H
TM
_T
D

_T
M
H
TM
D

U

U

D

D

U
M
_T
TM
H
D

D

M
U

M
_T
TM

H

D

M
U
_T
TM
H
D

M

M
_T
TM

D

U

U
_T
M
TM

H
D
U
M
_T

U

U

U

D

H

H
D
U
M
_T

TM

_T
M
H
TM

TM
_T

M
U

U

TM
_T
M

H

Yếu tố kinh tế: Các mối quan hệ
quản lý trong quá trình tiến hành
các hoạt động kinh tế
Yếu tố tổ chức: tổ chức hành
chính, tâm lý, xã hội…

H

H
TM

_T

_T
TM
H
D

D

H

H
TM

TM

_T

_T

Đối tƣợng nghiên cứu

1118710

Tài liệu liên quan


Xem thêm