Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 - Lý Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 - Lý Anh Tuấn. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 8 do Lý Anh Tuấn biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Con trỏ, các biến con trỏ, quản lý bộ nhớ, mảng động, tạo và sử dụng, phép tính con trỏ, lớp, con trỏ, mảng động, con trỏ this, hàm hủy, hàm tạo sao chép.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-8-ly-anh-tuan-ixvbuq.html

Nội dung


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 8: Con trỏ và mảng động

Giảng viên: Lý Anh Tuấn
Email: tuanla@tlu.edu.vn

Nội dung
1.

Con trỏ
◦ Các biến con trỏ
◦ Quản lý bộ nhớ

2.

Mảng động
◦ Tạo và sử dụng
◦ Phép tính con trỏ

3.

Lớp, con trỏ, mảng động
◦ Con trỏ this
◦ Hàm hủy, hàm tạo sao chép

2

Giới thiệu


Định nghĩa con trỏ
◦ Địa chỉ bộ nhớ của một biếnNhắc lại: bộ nhớ được phân chia
◦ Các vị trí bộ nhớ được đánh số
◦ Địa chỉ được sử dụng làm tên của biếnChúng ta đã sử dụng con trỏ rồi
◦ Tham số truyền tham chiếu
◦ Địa chỉ của đối số thực sự được truyền

3

Biến con trỏ


Các con trỏ được định kiểu
◦ Có thể lưu trữ con trỏ trong biến
◦ Không phải int, double mà là một con trỏ trỏ tới int,
double, vân vânVí dụ:
double *p;
◦ p được khai báo là một biến con trỏ trỏ tới double
◦ Có thể lưu giữ các con trỏ trỏ tới các biến kiểu double

4

Khai báo biến con trỏ


Con trỏ được khai báo giống các kiểu khác
◦ Thêm “*” trước tên biến
◦ Tạo ra con trỏ trỏ đến kiểu đó

“*” phải được đặt trước mỗi biến
 int *p1, *p2, v1, v2;


◦ p1, p2 lưu trữ con trỏ trỏ tới các biến int
◦ v1, v2 là các biến nguyên nguyên bản

5

1125844

Tài liệu liên quan


Xem thêm