Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 5 - Lý Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 37 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 5 - Lý Anh Tuấn. Bài 5 giúp người học hiểu về Nạp chồng toán tử. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nạp chồng toán tử cơ sở, kiểu đối tượng trả về , hàm bạn, lớp bạn, tham chiếu và nạp chồng,...Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-5-ly-anh-tuan-fxvbuq.html

Nội dung


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 5: Nạp chồng toán tử

Giảng viên: Lý Anh Tuấn
Email: tuanla@tlu.edu.vn

Nội dung
1.

Nạp chồng toán tử cơ sở
◦ Các toán tử một ngôi
◦ Là hàm thành viên

Kiểu đối tượng trả về
3. Hàm bạn, lớp bạn
4. Tham chiếu và nạp chồng
2.

◦ >
◦ Các toán tử: =, [ ], ++, --

2

Giới thiệu nạp chồng toán tử
Các toán tử +, -, %, ==, … thực ra là các hàm
 Chỉ đơn giản được gọi với cú pháp khác:
x+7


◦ “+” là toán tử hai ngôi
◦ x & 7 là các toán hạng


Hãy tưởng tượng nó là:
+(x, 7)
◦ “+” là tên hàm
◦ x, 7 là các đối số
◦ Hàm “+” trả về tổng của các đối số
3

Viễn cảnh nạp chồng toán tử


Các toán tử dựng sẵn
◦ Vd: +, -, =, %, ==, /, *
◦ Đã làm việc với các kiểu C++ dựng sẵn
◦ Ở dạng hai ngôi chuẩnChúng ta có thể nạp chồng chúng
◦ Để làm việc với các kiểu của chúng ta
◦ Để cộng các kiểu theo nhu cầu ở dạng ký hiệu mà
chúng ta quen thuộcLuôn luôn nạp chồng cho các thao tác tương
đồng
4

Nạp chồng cơ sở


Nạp chồng toán tử
◦ Rất giống nạp chồng hàm
◦ Bản thân toán tử là tên của hàmVí dụ khai báo:
const Money operator +( const Money& amount1,
const Money& amount2);
◦ Nạp chồng + cho các toán hạng kiểu Money
◦ Để hiệu quả cần sử dụng các tham chiếu hằng
◦ Trả về giá trị kiểu Money: cho phép cộng các đối
tượng “Money”
5

1125841

Tài liệu liên quan


Xem thêm