Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 11 - Lý Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình: Bài 11 - Lý Anh Tuấn. Nội dung Bài 11 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Các cấu trúc dữ liệu liên kết, cụ thể như: Các nút và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, biến lặp (iterator),.... Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-11-ly-anh-tuan-lxvbuq.html

Nội dung


NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
Bài 11: Các cấu trúc dữ liệu liên kết

Giảng viên: Lý Anh Tuấn
Email: tuanla@tlu.edu.vn

Nội dung
1.

Các nút và danh sách liên kết
◦ Tạo, tìm kiếm

2.

Ứng dụng danh sách liên kết
◦ Ngăn xếp, hàng đợi

3.

Biến lặp (iterator)
◦ Con trỏ và biến lặp

2

Giới thiệu


Danh sách liên kết
◦ Được tạo bằng việc sử dụng các con trỏ
◦ Mở rộng và co lại trong thời gian chạy

Cây cũng sử dụng các con trỏ
 Các con trỏ là xương sống của các cấu trúc
như vậy


◦ Sử dụng các biến động


Thư viện khuôn mẫu chuẩn
◦ Có phiên bản định nghĩa trước của một số cấu
trúc
3

Tiếp cận


Ba cách vận hành các cấu trúc dữ liêu như vậy
1. Các hàm toàn cục và các struct có dữ liệu public
2. Các lớp với các biến thành viên private và các hàm
truy cập và biến đổi
3. Các lớp bạn

Danh sách liên kết sử dụng phương pháp 1
 Ngăn xếp, hàng đợi sử dụng phương pháp 2
 Cây sử dụng phương pháp 3


4

Nút và danh sách liên kết


Danh sách liên kết
◦ Ví dụ đơn giản của “cấu trúc dữ liệu động”
◦ Bao gồm các nútMỗi nút là biến kiểu cấu trúc hoặc lớp
được tạo động bằng new
◦ Các nút cũng bao gồm các con trỏ tới các
nút khác
◦ Cung cấp các liên kết

5

1125847

Tài liệu liên quan


Xem thêm