Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 47 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng - Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi cung cấp cho người học các kiến thức: Các nút (Nodes) và danh sách liên kết, ứng dụng danh sách liên kết, iterators, cây (Trees). Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-10-gv-le-nguyen-tuan-thanh-wcubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Bài 10:
Các Kiểu Dữ Liệu Trừu Tượng:
Danh sách liên kết,
Ngăn xếp, Hàng đợi
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành
Email:thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT
Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung
1.

Các nút (Nodes) và Danh sách liên kết
1.

2.

Ứng dụng danh sách liên kết
1.
2.

3.

Ngăn xếp (Stack),
Hàng đợi (Queue)

Iterators
1.

4.

Tạo, tìm kiếm

Con trỏ như iterators

Cây (Trees)

Bài giảng có sử dụng hình vẽ trong cuốn sách “Absolute C++. W. Savitch, Addison Wesley, 2002”
2

Giới thiệu


Danh sách liên kết


Cây cũng sử dụng con trỏ
Con trỏ là xương sống của những cấu trúc này
Được xây dựng sử dụng con trỏ
Tăng giảm kích thước trong thời gian chạy

Sử dụng biến động

Thư viện mẫu chuẩn (STL)


Có những phiên bản định nghĩa sẵn của một vài cấu trúc

3

Cách tiếp cận


Có 3 cách để xử lý những cấu trúc dữ liệu này
1.
2.
3.

Cách tiếp cận C-style: sử dụng hàm và cấu trúc toàn cục
với mọi thứ đều public
Sử dụng lớp với các biến thành viên private và các hàm
accessor – mutator
Sử dụng lớp bạn

Danh sách liên kết sử dụng phương thức 1 (hoặc 2)
Ngăn xếp, Hàng đợi sử dụng phương thức 2
Cây sử dụng phương thức 3

4

Nút và danh sách liên kết


Danh sách liên kết

Một ví dụ đơn giản của “cấu trúc dữ liệu động”
Bao gồm nhiều nút

Mỗi nút là một biến kiểu cấu trúc hoặc đối tượng của
lớp (có thể tạo tự động với lệnh new)Nút cũng bao gồm con trỏ trỏ tới những nút khác
Cung cấp “sự liên kết”

5

1123806

Tài liệu liên quan


Xem thêm