Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 0 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 0 - GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành. Bài giảng Ngôn ngữ lập trình - Bài 0 do GV. Lê Nguyễn Tuấn Thành biên soạn Tổng quan môn học giới thiệu nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ngon-ngu-lap-trinh-bai-0-gv-le-nguyen-tuan-thanh-ncubuq.html

Nội dung


Ngôn ngữ lập trình
Tổng Quan Môn Học
Giảng viên: Lê Nguyễn Tuấn Thành

Email: thanhlnt@tlu.edu.vn
Bộ Môn Công Nghệ Phần Mềm – Khoa CNTT
Trường Đại Học Thủy Lợi

Nội dung


Tên môn học: Ngôn Ngữ Lập Trình
Tên tiếng Anh: Programming Languages
Mã môn học: CSE280
Số tín chỉ: 4 (LT: 3,TH/BT/TL: 1)
Số tiết: 45 tiết Lý Thuyết & 15 tiết Bài tập,Thảo luận

2

Mục đích
Cung cấp một khối lượng kiến thức tương đối hoàn
chỉnh về lý thuyết cũng như kỹ năng của ngôn ngữ lập
trình C++
Tập trung vào các khái niệm và kỹ năng làm việc:

Kiểu dữ liệu, cấu trúc rẽ nhánh, điều khiển, mảng, con trỏ
Lập trình hướng đối tượng: lớp, biến thành viên, hàm thành
viên, hàm tạo, hàm hủy, kế thừa, đa hình, hàm ảo
Thư viện chuẩn: vector, c-string, string
Không gian tên, template, xử lý ngoại lệ

3

Nội dung môn học

Bài 1: Giới thiệu về C++
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển, mảng và con trỏ
Bài 3: Hàm và nạp chồng hàm
Bài 4: Cấu trúc và lớp
Bài 5: Ôn tập
Bài 6: Nạp chồng toán tử và kế thừa
Bài 7: Khuôn mẫu (Template) và thư viện chuẩn (STL)
Bài 8: Hàm ảo và đa hình
Bài 9: Đệ quy
Bài 10: Các kiểu dữ liệu trừu tượng : danh sách liên kết, ngăn
xếp, hàng đợi
Bài 11: Ôn tập
4

Yêu cầu với sinh viênDự lớp đầy đủ
Tham gia thảo luận (trên lớp hoặc qua Piazza), thực hành


Trang web của môn học:
https://sites.google.com/site/cse280fall2016/
Trang web thảo luận:
piazza.com/tlu.edu.vn/fall2017/cse280fall2017/home

Kiểm tra và thi
Cách đánh giá:
Điểm thi giữa kỳ + chuyên cần + thực hành: 50%
Điểm thi hết môn hoặc tiểu luận: 50%

5

1123797

Tài liệu liên quan


Xem thêm