Bài giảng Nền và móng - Chương 2: Móng nông

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Nền và móng - Chương 2: Móng nông. Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm móng nông, phân loại móng nông, các cách chọn chiều sâu đặt móng, xác định kích thước đáy móng, xác định chiều cao móng, tính toán và bố trí cốt thép, trình bày bản vẽ, móng đơn và móng đơn chịu tải lệch tâm, móng băng dưới hàng cột, chọn sơ bộ kích thước tiết diện móng, tính toán cốt thép trong cánh móng băng và tính toán cốt thép trong dầm móng băng.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-nen-va-mong-chuong-2-mong-nong-qgnbuq.html

Nội dung


MÓNG NÔNG

Chương 2: MÓNG NÔNG

1

2

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

Bư c 1: Ch n chi u sâu đ t móng

3

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

5

4

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

6

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

Bư c 3: Xác đ nh chi u cao móng h

N u đi u ki n lún S ≤ [S] không th a ⇒ tăng bxl

7

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

8

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

9

Bư c 5: Trình bày b n v

10

2.2. Móng đơn ch u t i l ch tâm

11

12

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

Bư c 1: Ch n chi u sâu đ t móng

13

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

15

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

17

14

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

16

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

18

Bư c 2: Xác đ nh kích thư c đáy móng bxl sao cho n n đ t dư i
đáy móng th a các đi u ki n n đ nh, cư ng đ và bi n d ng

Bư c 3: Xác đ nh chi u cao móng h

N u đi u ki n lún S ≤ [S] không th a ⇒ tăng bxl

19

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

20

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

21

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

22

Bư c 4: Tính toán và b trí c t thép

23

24

Bư c 5: Trình bày b n v

III. Móng băng dư i hàng c t

25

III. Móng băng dư i hàng c t

26

III. Móng băng dư i hàng c t

27

III. Móng băng dư i hàng c t

28

Bư c 1: Ch n chi u sâu đ t móng
- Tương t móng đơn ch u t i l ch tâm
- Giá tr đ xu t Df = [1-2] m

29

30

1114872