Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Nền và móng - Chương 1: Nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng. Nội dung của bài giảng trình bày cấu trúc của môn học, nguyên tắc cơ bản tính toán và thiết kế nền móng, khái niệm cơ bản về nền móng, các phương pháp tính nền móng, các dữ liệu để tính nền móng, các vấn đề biến dạng của nền và móng và vấn đề sức chịu tải của nền.. Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-nen-va-mong-chuong-1-nguyen-tac-co-ban-tinh-toan-va-thiet-ke-nen-mong-ygnbuq.html

Nội dung


Môn h c: N N MÓNG

N N VÀ MÓNG

1

CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C

2

TÀI LI U THAM KH O

4 chương

1. Châu Ng c n, N n móng, NXB DHQG TPHCM, 2004

Chương 1: Nguyên t c cơ b n tính toán và thi t k n n móng

2. Châu Ng c n, N n móng công trình, NXB Xây d ng, 2008

Chương 2: Móng nông

3. Nguy n Văn Qu ng, N n và móng các công trình dân d ng và
công nghi p, NXB xây d ng, 1996

Chương 3: Móng c c

4. Joseph E. Bowles, Foundation Analysis and design, 5th edition,
McGraw Hill, 1997

Chương 4: X lý và gia c đ t n n

5. H.G. Poulos and E.H. Davis, Pile Foundation Analysis and design,
5th, 1990

4

3

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

Chương 1: NGUYÊN T C CƠ B N
TÍNH TOÁN VÀ THI T K N N MÓNG

5

6

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

7

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

8

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

9

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

10

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

11

12

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

13

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

14

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

15

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

16

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

17

18

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

19

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

20

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

21

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

22

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

23

24

1.1. KHÁI NI M CƠ B N V N N MÓNG

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG
1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n
móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)

25

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG

26

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG

1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n
móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)

1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n
móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)

27

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG

28

1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH N N MÓNG

1.2.1. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n I: tính toán n n
móng th a các đi u ki n cư ng đ (s c ch u t i, trư t, l t...)

29

1.2.2. Tính toán n n theo tr ng thái gi i h n II: tính toán n n
móng th a các đi u ki n bi n d ng (lún, lún l ch, nghiêng)

30

1114880