BÀI GIẢNG MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

BÀI GIẢNG MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG. M ục tiêu – Cung c ấp ki ến th ức n ền t ảng v ề l ập trình m ạng (Client/Server). – N ắm v ững các giao th ức c ấ p ứng d ụng c ủa các ứng d ụng ph ổ bi ến nh ư DNS, E-mail, FTP, HTTP,... – Có kh ả n. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mon-lap-trinh-mang-elbbuq.html

Nội dung

M ục tiêu – Cung c ấp ki ến th ức n ền t ảng v ề l ập trình m ạng (Client/Server). – N ắm v ững các giao th ức c ấ p ứng d ụng c ủa các ứng d ụng ph ổ bi ến nh ư DNS, E-mail, FTP, HTTP,... – Có kh ả n ăng l ập trình trên môi trường Web nh ư HTML, CSS,vWeb scripting languages Tài li ệu tham kh ả o [1] Computer Networks, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall, Edition 3. [2] Unix network programming. [3] Winsock Programming Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Trang 3 GIÔÙI THIEÄU Chương trình h ọc chi ti ế t – Chương 0: Khái quát v ề m ạng máy tính, TCP/IP – Chương 1: L ập trình m ạng dùng socket – Chương 2: L ập trình m ạng v ới Java – Chương 3: Các ngôn ng ữ lập trình Web XHTML, CSS, XML – Chương 4: DHMTL và l ập trình Web ch ạ y ở client – Chương 5: L ập trình Web ch ạ y ở server – Chuyên đề:  L ập trình m ạng v ới các giao th ức khác.  XML-RPC  SOAP – WebService

1099488