Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Thị Thuý Hà

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 132 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Thị Thuý Hà. Bài giảng Marketing quốc tế gồm các nội dung chính như: Tổng quan về Marketing quốc tế, môi trường Marketing quốc tế, nghiên cứu Marketing quốc tế, chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế, các chương trình Marketing quốc tế.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-quoc-te-nguyen-thi-thuy-ha-2jobuq.html

Nội dung


NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

25/07/16

1

Khoa Quản trị Kinh doanh – HVNH

§ Tài liệu chính:

Onkvisit, S., & Shaw, J. J. (2009).
International marketing: Analysis and
strategy, 5th Edition, Routledge Press.
§ Tài liệu khác:
§ Slide bài giảng
§ Bài tập tình huống
§ Học liệu điện tử:
http://cw.routledge.com/textbooks/978041
5772624/
§ Giảng viên:
§ NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà
§ Email: nguyenha1982.hvnh@gmail.com
§ ĐT: 0906250782
2

§ Hiểu được các vấn đề cơ bản của Marketing quốc tế và các

yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing quốc tế

§ Hiểu và phân tích được các đặc điểm cơ bản của chiến

lược Marketing khi được áp dụng trên thị trường quốc tế

§ Ứng dụng kiến thức Marketing quốc tế trong hoạch định,

tổ chức và thực hiện các hoạt động Marketing quốc tế cho
doanh nghiệp

3

Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ
- Khoa QTKD - HVNH

1

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

25/07/16

§ Theo quy định hiện hành của HVNH, sinh viên sẽ tham gia

2 lần kiểm tra Ych luỹ giữa kỳ và phải tham gia thi kết thúc
học phần.
§ Tỷ trọng các lần đánh giá cần được quy định và công bố rõ,
cụ thể như sau:
§ Kiểm tra giữa kỳ: 02 lần, tỷ trọng điểm là 30% trong tổng

điểm học phần (mỗi lần chiếm trọng điểm là 15%).

§ Thi cuối kỳ: tỷ trọng điểm là 60% trong tổng điểm học phần.
§ Điểm chuyên cần: tỷ trọng điểm là 10% trong tổng điểm học

phần

4

PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC TẾ
PHẦN 2 – MÔI TRƯỜNG MARKETING QUỐC TẾ
PHẦN 3 – NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC TẾ
PHẦN 4 – CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
QUỐC TẾ
PHẦN 5 – CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING QUỐC TẾ

5

§ Tiến trình Marketing quốc tế
§ Quy mô của Marketing quốc tế
§ Markeitng nội địa và Marketing

quốc tế

§ Tập đoàn đa quốc gia
§ Tiến trình quốc tế hoá
§ Lợi ích của việc thực hiện

Marketing quốc tế

6

Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ
- Khoa QTKD - HVNH

2

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

25/07/16

§ Marketing quốc tế là quá trình lập kế hoạch và triển

khai thực hiện việc tạo ra sản phẩm, định giá, xúc
tiến và phân phối sản phẩm, dịch vụ; nhằm mục đích
tạo ra các trao đổi để có thể thoả mãn những yêu
cầu cảu cá nhân hay tổ chức trên phạm vi quốc tế.
(Hiệp hội Marketing Mỹ)

7

§ B2C Marketing và B2B Marketing
§ Marketing nội địa và Marketing nước ngoài
§ Marketing so sánh
§ Marketing quốc tế và Markeitng toàn cầu/đa quốc gia
§ Marketing nội địa và Markeitng quốc tế
§ Giống về bản chất nhưng khác về phạm vi?
§ Khác về mức độ, nhưng cùng loại?

8

§ Tiêu cực:
§ Khai thác, tàn phá
§ Suy giảm chủ quyền quốc gia
§ Tích cực:
§ Quyền lực và danh tiếng
§ Trách nhiệm xã hội
§ Hoạt động thị trường

9

Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ
- Khoa QTKD - HVNH

3

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

25/07/16

§ Định nghĩa theo quy mô
§ Giá trị thị trường
§ Doanh thu
§ Lợi nhuận
§ Tài sản
§ Số lượng nhân viên

10

§ Định nghĩa theo cấu trúc
§ Số lượng các quốc gia mà doanh nghiệp đang triển
khai sản xuất – kinh doanh
§ Quốc tích của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo
cấp cao

11

§ Định nghĩa theo hoạt động
§ Cam kết phân bổ nguồn lực cho các hoạt động trên
phạm vi quốc tế
§ Lợi ích thu được từ hoạt động phân bổ nguồn lực tại
nước ngoài

12

Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ
- Khoa QTKD - HVNH

4

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà

25/07/16

§ Định nghĩa theo hành vi
§ Định hướng quốc nội
§ Định hướng quốc tế
§ Định hướng toàn cầu

13

§ Định hướng quốc nội:
§ Định hướng vào thị trường trong nước – nội địa
§ Tập quyền trong hoạt động ra quyết định
§ Hiệu suất nhưng không hiệu quả

14

§ Định hướng quốc tế
§ Định hướng vào nước sở tại
§ Phân quyền trong hoạt động ra quyết định
§ Hiệu quả nhưng không hiệu suất

15

Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ
- Khoa QTKD - HVNH

5

1116288

Tài liệu liên quan


Xem thêm