Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng - ĐH Thương Mại. Bài giảng Marketing ngân hàng gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu của ngân hàng thương mại, các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mại, các quyết định về XTTM của ngân hàng thương mại, các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại, các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-dh-thuong-mai-9eqbuq.html

Nội dung


H

D
U

M

_T

TM
Banking Marketing

1

Tài liệu tham khảo

H

D

Bắt buộc

TM

[1] Trịnh Quốc Trung (2014), Marketing ngân hàng, NXB
Lao động-Xã hội

_T

[2] Koch, Mcdonald (2015), Bank Management, 8th
Edition, Cengage Learning

U

M

[3] Christine Ennew and Nigel Waite (2013), Financial
Services Marketing: An international guide to principles
and practice, Elsevier

Banking Marketing

2

Tài liệu tham khảo

H

D

Khuyến khích

TM

[4] Hooman Estelami (2012),
Services, 2th Edition, Pearson.

Marketing

Financial

Banking Marketing

U

[7] Harvard Business Review

M

[6] Journal of Marketing

_T

[5] Võ Tường Oanh (2014), Marketing ngân hàng,
Hutech.

3

Kết cấu chương trình

D

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2

Lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị
trên thị trường mục tiêu của NHTM

3

Các quyết định về sản phẩm của NHTM

4

Các quyết định về XTTM của NHTM

H

1

U

M

_T

TM

Banking Marketing

4

Kết cấu chương trình

D

Các quyết định về định giá của NHTM

6

Các quyết định về phân phối của NHTM

7

Các quyết định về con người, bằng chứng
vật chất và quy trình cung ứng dịch vụ của
NHTM

8

Thực thi và kiểm soát marketing của NHTM

H

5

U

M

_T

TM

Banking Marketing

5

1118707

Tài liệu liên quan


Xem thêm