Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Marketing ngân hàng: Bài 2 - ThS. Nguyễn Thùy Dung. Nội dung bài 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến Thị trường và môi trường của marketing ngân hàng, cụ thể như: Nghiên cứu thị trường của marketing ngân hàng, Môi trường Marketing ngân hàng, khách hàng.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-marketing-ngan-hang-bai-2-ths-nguyen-thuy-dung-efubuq.html

Nội dung


MARKETING
NGÂN HÀNG
GV: ThS. Nguyễn Thùy Dung
Khoa: KT - TC - NH

NHẮC LẠI BÀI CŨ
Vai trò của Marketing trong ngân hàng
là gì?
- Cầu nối gắn kết hoạt động kinh doanh của
ngân hàng với thị trường
- Tham gia vào việc giải quyết những vấn đề
kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân
hàng
- Góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng

NHẮC LẠI BÀI CŨ
Nêu những đặc điểm của Marketing
dịch vụ?
1

Không hiện hữu

2 Dễ sao chép
5

3 Không thể tách rời

4

Không thể lưu trữ

Không đồng nhất

BÀI 2: THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CỦA MARKETING NGÂN HÀNG
Nghiên cứu thị trường của
marketing ngân hàng
Môi trường Marketing
ngân hàng

Khách hàng

2.1. Nghiên cứu thị trường của
Marketing ngân hàng
2.1.1. Khái niệm
 Là việc nhân diện, lựa chọn, thu thập, phân tích
và phổ biến thông tin nhằm hỗ trợ cho việc ra các
quyết định liên quan đến quá trình xác định và xử lý
các vấn đề trong kinh doanh
 Là quá trình thiết kế, thu thập, phân tích và báo
cáo thông tin dùng để giải quyết một số vấn đề liên
quan đến kinh doanh và marketing trong ngân hàng

1123896

Tài liệu liên quan


Xem thêm