Bài giảng Mạng thế hệ mới

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 192 | FileSize: 8.13 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Mạng thế hệ mới. Nội dung bài giảng Mạng thế hệ mới của Nguyễn Tiến Ban trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới, mạng NGN, mô hình mạng, kết nối mạng, kỹ thuật mạng, các phương pháp mã hóa, công nghệ VoIP, công nghệ MPLS.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-mang-the-he-moi-9ohbuq.html

Nội dung


Mạng thế hệ mới

NguyÔn TiÕn Ban
bannt@ptit.edu.vn

A-PDF PPT TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Häc viÖn c«ng nghÖ b−u chÝnh viÔn th«ng

Néi dung

PH N 1: T NG QUAN V M NG TH H M I

PH N 2: CÔNG NGH VoIP

PH N 3: CÔNG NGH MPLS

2

PH N 1: T NG QUAN V M NG NGN

GI I THI U CHUNG V NGN

M NG NGN THEO MÔ HÌNH CALL SERVER

ĐI U KHI N K T N I TRONG M NG NGN

3

1. Gi i thi u chung v NGN

Nh ng h n ch c a m ng hi n t i và nhu c u phát tri n NGN
Nguyên t c t ch c m ng NGN

Các công ngh n n t ng cho NGN
Các t ch c và hư ng phát tri n NGN
S ti n hóa lên NGN và các v n đ c n quan tâm

4

1.1. Nh ng h n ch c a m ng hi n t i và nhu c u phát tri n NGN

- C ng nh c trong vi c phân b băng thông;
- Khó khăn trong vi c t h p m ng;
- Khó khăn trong vi c cung c p d ch v m i;
- Đ u tư cho m ng PSTN l n;
- Gi i h n trong phát tri n m ng;
- Không đáp ng đư c s tăng trư ng nhanh c a
các d ch v d li u.
5

1107403

Tài liệu liên quan


Xem thêm