Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 8 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 7 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Nội dung Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 7 là: Bản chất và vai trò của lãi suất, phân loại lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tác động của lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-7-ths-dang-thi-quynh-anh-anpbuq.html

Nội dung


Bài giảng LTTCTT

Tài liệu đọc thêm
Nguyễn Xuân Thành (2003), Việt Nam con đường đi đến tự do

CHƯƠNG 7
LÃI SUẤT

hóa lãi suất, Bài giảng FETP.
Bùi Thị Phương Thảo & Trần Thị Quế Giang (2013), Kiểm
soát lãi suất trong giai đoạn 2008 – 2011, FETP.
Cập nhật số liệu lãi suất điều hành của NHNN Việt Nam từ
năm 2002 đến nay.

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

NỘI DUNG

1. Baûn chaát vaø vai troø cuûa laõi suaát
1.1 Khaùi nieäm

1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LÃI SUẤT
2. PHÂN LOẠI LÃI SUẤT

Laõi laø soá tieàn ngöôøi ñi vay phaûi traû cho ngöôøi
cho vay ñeå ñöôïc söû duïng soá voán vay trong moät
khoaûng thôøi gian nhaát ñònh.

3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤT

Laõi suaát laø tyû leä %, phaûn aùnh tieàn laõi phaûi traû

4. TÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT

tính treân toång soá voán vay trong moät thôøi gian

5. CẤU TRÚC RỦI RO VÀ CẤU TRÚC KỲ HẠN
CỦA LÃI SUẤT

1. Baûn chaát vaø vai troø cuûa laõi suaát

nhaát ñònh.
Laõi suaát 1 kyø (%) 

Laõi phaûi traû1 kyø
x100
Toång soá voán vay

Vai troø cuûa laõi suaát

Baûn chaát laõi suaát

 Laõi

 Tieàn laõi laø giaù caû cuûa tö baûn cho vay

 Laõi

 Tieàn laõi laø giaù caû cuûa quyeàn söû duïng voán tín duïng

suaát laø phöông tieän kích thích lôïi ích vaät chaát ñeå
thu huùt moïi nguoàn voán nhaøn roãi trong neàn kinh teá
suaát laø coâng cuï kích thích ñaàu tö vaø phaùt trieån
kinh teá

 Laõi

suaát laø ñoøn baåy kích thích ngaân haøng vaø caùc
doanh nghieäp kinh doanh coù hieäu quaû

 Laõi

suaát laø moät trong nhöõng coâng cuï döï baùo tình hình
neàn kinh teá

 Laõi

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

suaát laø coâng cuï ñieàu tieát vó moâ neàn kinh teá

1

Bài giảng LTTCTT

2. Phaân loaïi laõi suaát


Căn cứ vào giá trị của tiền lãiCaên cöù vaøo thôøi haïn tín duïngCaên cöù vaøo tính linh hoạt của laõi suấtCaên cöù vaøo phöông phaùp traû laõi

Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng

Caên cöù vaøo tính linh hoạt cuûa laõi suaát
a. Laõi suaát coá ñònh: laø laõi suaát ñöôïc duy trì coá ñònh
trong suoát thôøi haïn vay.
b. Laõi suaát bieán ñoåi: laø laõi suaát coù theå thay ñoåi trong
thôøi haïn vay treân cô sôû phuø hôïp vôùi söï bieán ñoäng
cuûa laõi suaát thò tröôøng

Caên cöù vaøo tính oån ñònh cuûa laõi suaát
a. Laõi suaát coá ñònh (Fix interest rate)
b. Laõi suaát thaû noåi (Floating interest rate)
LIBOR: London Interbank Offer Rate
SIBOR: Singapore Interbank Offer Rate
Laõi suaát hieäu duïng (effective interest rate): laø laõi suaát co
ñöôïc sau khi ñaõ ñieàu chænh laõi suaát danh nghóa theo soá
laàn gheùp laõi trong naêm.

Caên cöù vaøo thôøi haïn tín duïng
a.

Laõi suaát ngaén haïn: laø laõi suaát aùp duïng trong quan

Căn cứ vào nghiệp vụ ngân hàng
 Laõi suaát tieàn göûi

heä tín duïng thôøi haïn ngaén
Laõi suaát daøi haïn: laø laõi suaát aùp duïng trong quan heä

Laõi suaát chieát khaáu

tín duïng trung vaø daøi haïn

b.

Laõi suaát cho vay
Laõi suaát tái chieát khaáu
 Lãi suất tái cấp vốn
Laõi suaát lieân ngaân haøng
 Laõi suaát cô baûn

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

2

Bài giảng LTTCTT

Caên cöù vaøo phöông phaùp traû laõi

Ngân hàng
trung ương
Cho
vay

a. Laõi suaát chieát khaáu laø laõi suaát ñöôïc tính cho khoaûn

LS tái CK
LS tái cấp vốn

vay maø phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû toaøn boä ngay ñaàu kyø
b. Laõi suaát coupon laø laõi suaát tính cho khoaûn vay maø
phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû theo ñònh kyø

Lãi suất liên NH

NHTM

NHTM

c. Laõi suaát cuoái kyø: laø laõi suaát tính cho khoaûn vay maø

Lãi suất
tiền gửi

Lãi suất
cho vay

LS chiết
khấu

Người
gửi tiền

phaàn laõi ñöôïc hoaøn traû khi ñaùo haïn

Người
vay tiền

3. CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LAÕI SUAÙÂT

Tröïc tieáp

a. Caàu quyõ cho vay
b. Cung quyõ cho vay

Giaùn tieáp
a. Laïm phaùt döï tính
b. Söï phaùt trieån cuûa neàn
kinh teá trong chu kyø
kinh doanh
c. Tyû suaát lôïi tức dự tính,
rủi ro của công cụ nợ
d. Chính saùch taøi chính cuûa
nhaø nöôùc
e. Chính saùch tieàn teä cuûa
NHTW

NHAÂN TOÁ TRÖÏC TIEÁP

Caàu quyõ cho vay

Caùc caù nhaân, hoä gia ñình
Caàu cuûa chính quyeàn
Caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng Caùc doanh nghieäp
Thaëng dö ngaân saùch NN
Doøng tieát kieäm nöôùc ngoaøi
Tieàn phaùt haønh và bút teä

NHAÂN TOÁ TRÖÏC TIEÁP
Cầu của hộ gia
đình đối với
vốn vay

Cầu của doanh
nghiệp

Cầu của
chính phủ

Cầu của
nước
ngoài

Cung quyõ cho vay
Tieát kieäm:

Caàu cuûa doanh nghieäp

Laõi suaát caân baèng
Lãi suất
Cung vượt quá

S

i1
O
io
i2
Lãi uất

Cầu vượt quá

Tổng mức cầu
vốn vay

0

Q

D
Quỹ cho vay

Lượng vốn vay

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

3

Bài giảng LTTCTT

CAÙC NHAÂN TOÁ GIAÙN TIEÁP AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN LAÕI SUAÙÂT

Laõi suaát caân baèng
Lãi suất

S

S’

i1
io

O

i2
D
0

Q

D’
Quỹ cho vay

Laïm phaùt döï tính

Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø kinh doanh
Cung quyõ cho vay taêng do:

a. Laïm phaùt döï tính
b. Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø
kinh doanh
c. Tỷ suất lợi tức dự tính, rủi ro và thanh khoản
của các công cụ nợ
d. Chính saùch taøi chính cuûa nhaø nöôùc
e. Chính saùch tieàn teä cuûa NHTW

Söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong chu kyø kinh doanh

Tỷ suất lợi tức dự tính, rủi ro và thanh khoản của
các công cụ nợ

Thu nhaäp cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá taêng
Tieàn teä oån ñònh, do ñoù nhaø nöôùc saün saøng cho vay
Caàu quyõ cho vay taêng do:

Nhu caàu ñaàu tö taêng
Nhu caàu tieâu duøng taêng

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

4

Bài giảng LTTCTT

Chính saùch taøi chính cuûa nhaø nöôùc

Nghiên cứu tình huống
Giả sử bạn là giám đốc tài chính của công ty, với nhiệm vụ dự báo chiều
hướng của lãi suất. Bạn đang lập kế hoạch vay vốn và có thể sử dụng dự
báo lãi suất để quyết định xem nên vay với lãi suất cố định hay thả nổi. Các
thông tin sau được xem xét khi đánh giá chiều hướng của lãi suất:
-

Tăng trưởng kinh tế đã cao hai năm qua Nhưng bạn kỳ vọng rằng nền
kinh tế sẽ trì trệ trong năm tới.

-

Lạm phát 3% mỗi năm trong vài năm vừa qua và bạn kỳ vọng rằng tỷ
lệ này không đổi trong năm tới

-

a.

Laõi suaát vaø ñaàu tö

b.

Laõi suaát vaø chi tieâu, tieâu duøng

c.

Laõi suaát vaø xuaát khaåu roøng

d.

Laõi suaát vaø laïm phaùt

NHTW không dự kiến tăng thêm cung tiền

-

4. Taùc ñoäng cuûa laõi suaát

Chính phủ vừa thông báo đợt cắt giảm lớn thâm hụt ngân sách

-

Chính saùch tieàn teä cuûa NHTW

Tổng mức tiết kiệm của hộ gia đình kỳ vọng không thay đổi

a. Dự báo chiều hướng lãi suất trong tương lai
b. Công ty nên vay với lãi suất cố định ở mức 8% hay lãi suất biến đổi
ở mức 8% và được điều chỉnh 1 tháng 1 lần theo thị trường?

5. CAÁU TRUÙC RUÛI RO VAØ CAÁU TRUÙC KYØ HAÏN
CUÛA LAÕI SUAÁT

5.1 CAÁU TRUÙC RUÛI RO CUÛA LAÕI SUAÁT

5.1 Caáu truùc ruûi ro cuûa laõi suaát

a. Ruûi ro vôõ nôï
b. Tính loûng
c. Thueá
5.2 Caáu truùc kyø haïn cuûa laõi suaát
a. Lyù thuyeát döï tính
b. Lyù thuyeát thò tröôøng phaân caùch
c. Lyù thuyeát moâi tröôøng öu tieân

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Caáu truùc ruûi ro cuûa laõi suaát laø
töông quan veà laõi suaát giöõa caùc
coâng cuï nôï coù cuøng kyø haïn
thanh toaùn.

5

1117700

Tài liệu liên quan


Xem thêm