Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 6 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Nội dung chính của bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ chương 6 là Cơ sở hình thành và phát triển tín dụng, bản chất và chức năng của tín dụng, các loại hình tín dụng, vai trò của tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-6-ths-dang-thi-quynh-anh-9mpbuq.html

Nội dung


Baøi giaûng Lyù thuyeát Taøi chính - Tieän teä

NOÄI DUNG

CHÖÔNG 6: TÍN DUÏNG

1. Cô sôû hình thaønh vaø phaùt trieån tín duïng
2.Baûn chaát vaø chöùc naêng cuûa tín duïng
3. Caùc loaïi hình tín duïng
4. Vai troø cuûa tín duïng

ThS. Ñaëng Thò Quyønh Anh
1

2

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

1. Cô sôû hình thaønh vaø phaùt trieån tín duïng

1. Phạm Thị Thu Hằng (2011), ‘Nguy cơ khủng hoảng nợ công toàn cầu

Khaùi nieäm tín duïng

và nhìn lại nợ công ở Việt Nam’, Tạp chí Ngân hàng số 15, tháng
08/2011.

Tín duïng laø quan heä chuyeån nhöôïng taïm thôøi
moät löôïng giaù trò (döôùi hình thöùc tieàn teä hoaëc
hieän vaät) töø chuû theå sôû höõu sang chuû theå söû duïng
treân cô sôû phaûi coù söï hoaøn traû moät löôïng lôùn hôn
giaù trò ban ñaàu.

2. Huỳnh Thị Hương Thảo (2012), ‘Tín dụng thương mại – kênh hỗ trợ
vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp’, Tạp chí Thị trường tài chính
tiền tệ, số 13(358), tháng 7/2012.

3. Nguyễn Văn Thanh, Trần Đình Nam (2010), ‘Bức tranh nợ công của
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay’, Tạp chí Khoa học và đào tạo
ngân hàng, số 116+117, tháng 01+02/2012.

4. Đỗ Thiên Anh Tuấn (2013), Tương lai nợ công của Việt Nam: xu
hướng và thử thách’, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright.

5. UBKT của Quốc Hội và UNDP tại Việt Nam (2013), Nợ công và tính
bền vững ở Việt Nam: quá khứ, hiện tại và tương lai, Báo cáo nghiên
cứu RS-05, NXB Tri thức.
http://www.economist.com/content/global_debt_clock

3

4

a. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm chu chuyeån voán
tieàn teä trong neàn kinh teá

2. Cô sôû khaùch quan cuûa söï hình
thaønh vaø phaùt trieån tín duïng

Ñoái vôùi nhaø nöôùc
a. Xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm tuaàn hoaøn voán tieàn teä trong neàn
kinh teá

Ñoái vôùi doanh nghiệp
Ñoái vôùi hoä gia ñình

b. Xuaát phaùt töø nhu caàu ñaàu tö, chi tieâu vaø sinh lôïi cuûa caùc
chuû theå trong neàn kinh teá

Taïi moät thôøi ñieåm trong neàn kinh teá luoân coù nhöõng chuû
theå taïm thôøi thöøa tieàn nhöng laïi coù moät soá chuû theå khaùc
taïm thôøi thieáu tieàn.
Ñaây laø ñieàu kieän caàn cho söï ra ñôøi cuûa tín duïng.

6

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

7

1

Baøi giaûng Lyù thuyeát Taøi chính - Tieän teä

b. Xuaát phaùt töø nhu caàu ñaàu tö, chi tieâu vaø
sinh lôïi cuûa caùc chuû theå trong neàn kinh teá

2. Cô sôû khaùch quan cuûa söï hình
thaønh vaø phaùt trieån tín duïng

Ngöôøi thöøa voán: muoán tìm kieám lôïi nhuaän
thoâng qua nhöõng ñoàng tieàn nhaøn roãi
Ngöôøi thieáu voán: caàn coù voán ñeå ñaùp öùng nhu
caàu chi tieâu, phaùt trieån saûn xuaát.
Ñaây laø ñieàu kieän ñuû ñeå thuùc ñaåy tín duïng ra ñôøi
vaø phaùt trieån.

Chủ thể tạm thời
thừa vốn

Chủ thể tạm thời
thiếu vốn
Vốn

Doanh nghiệp
Cá nhân, hộ gia đình
Chính phủ

Doanh nghiệp
Cá nhân, hộ gia đình
Chính phủ

10

2.Baûn chaát vaø chöùc naêng cuûa tín duïng

11

Quaù trình vaän ñoäng cuûa voán tín duïng
 Giai ñoaïn phaân phoái tín duïng (1)
 Giai ñoaïn söû duïng voán tín duïng (2)
 Giai ñoaïn hoaøn traû voán tín duïng (3)

Baûn chaát
 Tín duïng laø quan heä chuyeån nhöôïng taïm thôøi voán treân
cô sôû cuûa söï tin töôûng, tín nhieäm

(1)

 Tín duïng laø quan heä chuyeån nhöôïng taïm thôøi voán treân
cô sôû coù hoaøn traû
 Tín duïng laø söï vaän ñoäng cuûa tö baûn cho vay

GIAÙ TRÒ VOÁN GOÁC
CHUÛ THEÅ
CHO VAY

CHUÛ THEÅ
ÑI VAY

(2)

GIAÙ TRÒ VOÁN GOÁC + LÔÏI TÖÙC

(3)
12

Chöùc naêng cuûa tín duïng

13

2.Caùc loaïi hình tín duïng
 Tín duïng thöông maïi

a.

Phaân phoái laïi voán tieàn teä trong neàn kinh teá
 Phaân phoái tröïc tieáp
 Phaân phoái giaùn tieáp
b. Taïo ra caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng vaø tieàn tín duïng

 Tín duïng ngaân haøng
 Tín duïng nhaø nöôùc
 Caùc loaïi hình tín duïng khaùc

 Caùc coâng cuï tín duïng: laø caùc giaáy xaùc nhaän nôï trong
quan heä tín duïng
 Tieàn tín duïng: tieàn maët vaø buùt teä

14

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

17

2

Baøi giaûng Lyù thuyeát Taøi chính - Tieän teä

1. Tín duïng thöông maïi

1. Tín duïng thöông maïi
Vốn được luân chuyển từ doanh
nghiệp tạm thời thừa đến doanh nghiệp
tạm thời thiếu

Laø quan heä tín duïng giöõa caùc doanh nghieäp vôùi
nhau ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc mua baùn
chòu haøng hoùa
Ñaëc ñieåm

Thời hạn tín dụng ngắn

Đặc điểm sản xuất phù hợp với nhau

18

19

Coâng cuï löu thoâng tín duïng

1. Tín duïng thöông maïi
 Khaùi nieäm
Laø quan heä tín duïng giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau ñöôïc
thöïc hieän döôùi hình thöùc mua baùn chòu haøng hoùa

 Cô sôû hình thaønh:
xuaát phaùt töø ñaëc ñieåm tuaàn hoaøn voán trong quaù trình saûn xuaát
kinh doanh cuûa doanh nghieäp

 Ñoái töôïng tín duïng: haøng hoùa, saûn phaåm hoaøn chænh
 Chuû theå tín duïng: caùc nhaø saûn xuaát kinh doanh

Thöông
phieáu laø
xaùc nhaän
nôï ñaëc bieät
phaùt sinh
trong quan
heä tín duïng
thöông maïi

Tính tröøu töôïng

Tính phaùp lyù

Tính löu thoâng

20

Caùc loaïi thöông phieáu

Căn cứ vào chủ
thể phát hành

Thương phiếu
Hoái phieáu (Bill of exchange): laø leänh ñoøi tieàn voâ ñieàu kieän do
ngöôøi baùn kyù phaùt ra leänh cho ngöôøi mua khi tôùi haïn phaûi thanh
toaùn moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi baùn hay baát kyø moät ngöôøi
naøo xuaát trình hoái phieáu

Hối phiếu
Lệnh phiếu

Leänh phieáu (Promissory notes) laø leänh traû tieàn voâ ñieàu kieän do
ngöôøi mua kyù phaùt cam keát seõ traû moät soá tieàn nhaát ñònh vaøo moät
ngaøy nhaát ñònh cho ngöôøi thuï höôûng.

Thương phiếu đích danh
Căn cứ vào tính
chất chuyển
nhượng

21

Thương phiếu ký danh
Thương phiếu vô danh
22

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

23

3

Baøi giaûng Lyù thuyeát Taøi chính - Tieän teä

No.12345/200x

BILL OF EXCHANGE

No.12345/2007

PROMISSORY NOTE

For USD 32,000

Ho Chi Minh City, August 15,200x

For GBP 5,243

London, 25th December 2007

At ..xxx.. Sight of this FIRST bill of exchange (SECOND of the
same tenor and date being unpaid) pay to the order of Asia
Commercial Bank the sum of UNITED STATES DOLLARS
THIRTY TWO THOUSAND ONLY.

On the 25th March 2008 fixed by the promissory – note, we promise
to pay to Food Company or order in Ho Chi Minh City the sum of
FIVE THOUSAND TWO HUNDRED FOURTY – THREE
POUNDS STERLING.

Drawn under our invoice No.12345 dated July 15, 200x
TO: YAMAGUCHI CO.LTD
TOKYO, JAPAN

For and on Behalf of Sithers Johnson Ltd.

For and on Behalf of Cholonimex
(Authorized Signature)
THAI DUC TUAN
24

2.Tín duïng ngaân haøng

25

Khaùi nieäm

 Khái niệm
Tín duïng ngaân haøng laø quan heä tín duïng giöõa ngaân
haøng vaø caùc chuû theå khaùc trong xaõ hoäi, trong ñoù
ngaân haøng vöøa ñoùng vai troø laø ngöôøi ñi vay, vöøa laø
ngöôøi cho vay.

 Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng

30

Caùc hình thöùc caáp tín duïng ngaân haøng
Căn cứ vào mục
đích tín dụng
Căn cứ vào thời
hạn tín dụng
Căn cứ vào bảo
đảm tín dụng
Căn cứ vào phương
pháp hoàn trả

31

Nghieân cöùu

-Tín dụng sản xuất kinh doanh
-Tín dụng tiêu dùng

 Phaân tích öu ñieåm, nhöôïc ñieåm cuûa tín duïng ngaân haøng
 Phaân bieät tín duïng ngaân haøng vaø tín duïng thöông maïi
 Taïi sao tín duïng ngaân haøng laø hình thöùc phoå bieán trong
neàn kinh teá

-Tín dụng ngắn hạn
-Tín dụng trung hạn
-Tín dụng dài hạn
-Tín dụng không bảo đảm
- Tín dụng có bảo đảm
- Tín dụng trả góp
- Tín dụng phi trả góp

32

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

35

4

Baøi giaûng Lyù thuyeát Taøi chính - Tieän teä

3. Tín duïng nhaø nöôùc
Tín dụng TM

Tín dụng
NHTM

Tín dụng
nhà nước

Khaùi nieäm

Khái niệm

Caùc loaïi traùi phieáu nhaø nöôùc

Đối tượng tín dụng
Thời hạn tín dụng
Phạm vi tín dụng
Qui mô tín dụng
Đảm bảo tín dụng
Thủ tục
Công cụ LTTD
36

Khaùi nieäm

39

Phaân loaïi
 Caên cöù vaøo thôøi gian
Tín duïng ngaén haïn
Tín duïng trung, daøi haïn
 Caên cöù vaøo hình thöùc huy ñoäng
 Huy ñoäng voán qua phaùt haønh chöùng töø coù giaù
 Huy ñoäng voán thoâng qua caùc hieäp ñònh vay nôï
 Caên cöù vaøo phaïm vi huy ñoäng
 Tín duïng trong nöôùc
 Tín duïng nöôùc ngoaøi

Tín duïng nhaø nöôùc laø quan heä tín
duïng giöõa nhaø nöôùc vaø caùc chuû theå
khaùc trong xaõ hoäi, trong ñoù nhaø
nöôùc tham gia vôùi tö caùch laø beân ñi
vay baèng caùch phaùt haønh caùc giaáy
tôø coù giaù ñeå huy ñoäng voán, phuïc vuï
cho nhu caàu cuûa ngaân saùch nhaø
nöôùc.

40

Caùc loaïi traùi phieáu nhaø nöôùc
Căn cứ vào phạm vi

Trái phiếu quốc tế

-Trái phiếu quốc nội
- Trái phiếu quốc tế

Căn cứ vào mục đích

Căn cứ vào tính chất
chuyển nhượng

 Trái phiếu euro (Eurobond)

-Trái phiếu chiết khấu
- Trái phiếu coupon
- Trái phiếu tích lũy
- Trái phiếu vĩnh cửu
- Trái phiếu vô danh
- Trái phiếu ký danh
- Trái phiếu đích danh

 Trái phiếu nước ngoài (foreign bond)

- Tín phiếu kho bạc
-Trái phiếu kho bạc
- Trái phiếu đầu tư

Căn cứ phương pháp
hoàn trả

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

41

Anh
Mỹ

Trái phiếu
Nhật

Traùi phieáu nöôùc ngoaøi laø loaïi traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh taïi
nöôùc coù ñoàng tieàn ghi treân traùi phieáu

43

Traùi phieáu chaâu aâu laø loaïi traùi phieáu ñöôïc phaùt haønh vaø
baùn khoâng phaûi taïi nöôùc coù ñoàng tieàn ghi treân traùi phieáu

44

5

1117699

Tài liệu liên quan


Xem thêm