Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính là: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-3-ths-dang-thi-quynh-anh-7mpbuq.html

Nội dung


Bài giảng Lý thuyết Tài chính ‐ Tiền tệ

Nội dung

CHƯƠNG 3
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh
nghiệp
2. Nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp
3. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh
nghiệp

ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh

Khái niệm doanh nghiệp

Phân loại doanh nghiệp

• Doanh nghieäp laø toå chöùc kinh teá:

DN chịu trách nhiệm vô hạn

– Coù teân rieâng
– Coù taøi saûn
– Coù truï sôû giao dòch oån ñònh
– Thaønh laäp vaø ñaêng kyù kinh doanh theo quy ñònh
cuûa phaùp luaät
– Hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời

Theo tính chất pháp lý
DN chịu trách nhiệm hữu
hạn

Theo tính chất hoạt
động

DN tài chính

DN phi tài chính

3

Phân loại doanh nghiệp
Coâng ty tö nhaân
(Sole Proprietorships)

1 Bản chất của tài chính doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm vô hạn

Personal tax on profits

Coâng ty hôïp danh
(Partnerships)
Coâng ty TNHH
(Limited Co)
Coâng ty coå phaàn
(Corporations)

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chịu trách nhiệm hữu hạn
Corporate tax on profits +
Personal tax on dividends

5

Biểu hiện bên ngoài của TCDN:
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp luôn có các quỹ tiền tệ được tạo lập, phân phối
và sử dụng.
Bản chất TCDN:
Là hệ thống các mối quan hệ kinh tế được hình thành
trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ
tiền tệ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp nhằm mục tiêu lợi nhuận

1

Bài giảng Lý thuyết Tài chính ‐ Tiền tệ

Nhà nước

Doanh
nghiệp

DN khác

Các quyết
định TCDN
Các ĐCTC
trung gian

Quyết định
đầu tư

Quyết định tài
trợ

Quyết định
phân phối lợi
nhuận

Hộ gia đình

Vai troø cuûa taøi chính DN

2. Nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp

Toå chöùc huy ñoäng vaø phaân phoái söû duïng caùc nguoàn
löïc taøi chính coù hieäu quaû.
Taïo laäp caùc ñoøn baåy taøi chính ñeå kích thích ñieàu tieát
caùc hoaït ñoäng kinh teá trong DN.
Kieåm tra ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh cuûa doanh
nghieäp.

Tài sản ngắn hạn
- Tiền và các khoản tương
đương tiền
- Đầu tư chứng khoán ngắn
hạn
- Các khoản phải thu
- Hàng tồn kho

Nợ phải trả
- Nợ ngắn hạn: vay ngắn hạn
NH, phải trả người bán,
phải trả CNV, phải nộp
NSNN
- Nợ dài hạn: vay DH NH, phát
hành trái phiếu, thuê tài
chính

Tài sản dài hạn
- Đầu tư chứng khoán dài hạn Vốn chủ sở hữu
- Tài sản cố định hữu hình
- Vốn điều lệ
- Tài sản cố định vô hình
- Các quỹ
- Lợi nhuận giữ lại
- Thặng dư vốn cổ phần
9

3. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của
doanh nghiệp

Doanh thu
• Laø toaøn boä soá tieàn maø doanh nghiệp thu
ñöôïc töø hoaït ñoäng kinh doanh, toàn taïi döôùi
hai daïng: tieàn thöïc thu vaø nôï phaûi thu khaùch
haøng, bao gồm:

 Doanh thu
 Chi phí
 Lợi nhuận

– Doanh thu töø hoaït ñoäng kinh doanh
– Doanh thu töø hoaït ñoäng taøi chính
– Doanh thu khaùc

11
12

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

2

Bài giảng Lý thuyết Tài chính ‐ Tiền tệ

Chi phí

Lôïi nhuaän

• Laø bieåu hieän baèng tieàn toaøn boä hao phí veà vaät
chaát vaø lao ñoäng maø doanh nghieäp ñaõ boû ra
ñeå coù ñöôïc thu nhaäp trong moät thôøi kyø nhaát
ñònh. Goàm:

• Lôïi nhuaän laø khoaûn cheânh leäch giöõa doanh thu
vaø chi phí trong moät thôøi kyø nhaát ñònh
– Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh
– Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng taøi chính
– Lôïi nhuaän khaùc

– Chi phí saûn xuaát kinh doanh
– Chi phí taøi chính
– Chi phí khaùc

13

Phaân phoái lôïi nhuaän

14

Phaân phoái lôïi nhuaän ñeå laïi
• Quyõ döï tröõ taøi chính: 5% lôïi nhuaän cuûa DN
cho ñeán khi quyõ naøy = 10% voán ñieàu leä cuûa
DN
• Quyõ phaùt trieån kinh doanh: nhaèm môû roäng
quy moâ saûn xuaát kinh doanh
• Quyõ phuùc lôïi, khen thöôûng

– Noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp
– Traû coå töùc öu ñaõi
– Traû coå töùc coå phaàn thöôøng
– Giöõ laïi

15

Chỉ tiêu

PHAÂN PHOÁI LÔÏI NHUAÄN
P h. ñoäng KD

Lãi gộp (Gross margin)

Buø loã caùc naêm
tröôùc khoâng
ñöôïc tröø vaøo P
tröôùc thueá

Buø ñaép caùc
khoaûn chi
khoâng ñöôïc tính
vaøo chi phí

Trích caùc
quyõ DN vaø
chia lôïi töùc
coå phaàn

Ñeå laïi
boå sung
voán KD

(4)

Chi phí bán hàng

Thu nhaäp chòu thueá

(3) = (1) –(2)

Chi phí quản lý

Chuyeån loã caùc naêm tröôùc

Thueá
TNDN

Xác định chỉ tiêu

statement)
Doanh Báo cáo thu nhập (Income (1)
thu thuần (Sales revenue)
Giá vốn hàng bán (cost of good sale)
(2)

P khaùc

Toång lôïi nhuaän

16

(5)

LN từ hoạt động SX, KD – Operating
income
Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính

(6) = (3) – (5)
(7)

Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính

(8)

Quyõ döï
phoøng taøi
chính

Quyõ ñaëc
bieät

Quyõ khen
thöôûng,
phuùc lôïi

Chia laõi coå
phaàn cho coå
ñoâng

(9) = (7) – (8)

Doanh thu từ hoạt động bất thường

(10)

Chi phí hoạt động bất thường
Quyõ ñaàu tö
phaùt trieån

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính

(11)

Lợi nhuận từ hoạt động bất thường

(12) = (10) –(11)
(13) = (6) + (9) + (12)

Thuế thu nhập doanh nghiệp (Tax)

(14)

Lợi nhuận sau thuế (Profit after tax)

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Lợi nhuận trước thuế

(15)= (13) –(14)

3

1117697

Tài liệu liên quan


Xem thêm