Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 11 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 11 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 11 Ngân hàng trung ương do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính như sau: Quá trình ra đời của NHTW, khái niệm và vị trí pháp lý của NHTW, chức năng của NHTW.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-11-ths-dang-thi-quynh-anh-dnpbuq.html

Nội dung


Bài giảng LTTCTT

NỘI DUNG
CHƯƠNG 11
NGAÂN HAØNG TRUNG ÖÔNG

1. Quá trình ra đời của NHTW
2. Khái niệm và vị trí pháp lý của NHTW

3. Chức năng của NHTW

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

1.Quá trình ra đời của NHTW

Giai
đoạn 1

Giai đoạn ra đời ngân hàng phát
hành độc quyền

Giai
đoạn 2

Giai đoạn ngân hàng phát hành
độc quyền phát triển thành ngân
hàng trung ương

Vò trí phaùp lyù cuûa NHTÖ

NHTÖ ñoäc laäp vôùi
chính phuû

Chính phuû

Quoác hoäi

NHTÖ

Quan heä hôïp taùc

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Quan heä
chi phoái,
phuï thuoäc

NHTÖ laø cô quan ñoäc quyeàn phaùt haønh tieàn vaø thöïc hieän chöùc
naêng quaûn lyù nhaø nöôùc veà tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng
nhaèm oån ñònh giaù trò tieàn teä, goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn hoaït
ñoäng ngaân haøng vaø heä thoáng caùc TCTD, thuùc ñaåy phaùt trieån
kinh teá xaõ hoäi.

Nghiên cứu

NHTÖ tröïc thuoäc
chính phuû

Quoác hoäi

2.Khaùi nieäm NHTW

 Phaân tích öu, nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình NHTW tröïc thuoäc
chính phuû vaø moâ hình NHTW ñoäc laäp chính phuû?
 Tìm hieåu vò trí phaùp lyù cuûa NHNN Vieät Nam hieän nay

Chính phuû
NHTÖ

1

Bài giảng LTTCTT

2.1 Ñoäc quyeàn phaùt haønh tieàn vaøo löu thoâng

2. Chöùc naêng cuûa NHTÖ

2.1 Ñoäc quyeàn phaùt haønh tieàn vaøo löu thoâng

 Noäi dung phaùt haønh

2.2 Ngaân haøng cuûa caùc ngaân haøng

 Nguyeân taéc phaùt haønh

2.3 Ngaân haøng cuûa nhaø nöôùc

 Keânh phaùt haønh

2.4 Quaûn lyù nhaø nöôùc veà tieàn teä vaø caùc hoaït ñoäng ngaân haøng

a. Ñoäc quyeàn phaùt haønh tieàn vaøo löu thoâng
NHTÖ phaùt haønh tieàn döïa vaøo moät trong hai nguyeân taéc sau:


Nguyeân taéc tröõ kim
Vieäc taêng hay giaûm soá löôïng tieàn giaáy tuøy thuoäc vaøo soá löôïng
quyù kim döï tröõ cuûa ngaân haøng
Cheá ñoä löu thoâng tieàn giaáy khaû hoaùna. Ñoäc quyeàn phaùt haønh tieàn vaøo löu thoângKeânh tín dụng ñối với chính phủKeânh tín dụng ñối với ngaân haøng thöông maïiKeânh thò tröôøng môûKeânh thò tröôøng ngoaïi hoái

Nguyeân taéc haøng hoùa
Vieäc phaùt haønh tieàn döïa treân coù sôû cuûa nhu caàu löu thoâng haøng
hoùa vaø treân cô sôû coù taøi saûn haøng hoùa töông ñöông ñaûm baûo.

Kênh tín dụng đối với chính phủ
Khi NSNN bò thaâm huït, chính phuû phaûi vay tieàn ñeå buø ñaép khoaûn
thieáu huït baèng caùch:
Vay coâng chuùng trong nöôùc thoâng qua phaùt haønh caùc chöùng töø coù
giaù: traùi phieáu kho baïc, tín phieáu kho baïc.

Kênh tín dụng đối với ngân hàng thương mạiChiết khấu hoặc tái chiết khấu giấy tờ có giáCho vay cầm cố giấy tờ có giá

Vay nöôùc ngoaøi thoâng qua hình thöùc haøng hoùa, vaøng hoaëc ngoaïi teä.
Nhöõng taøi saûn naøy khi veà nöôùc phaûi kyù quyõ ôû NHTÖ ñeå chuyeån
ñoåi thaønh tieàn maët. Nghóa laø NHTÖ phaûi phaùt haønh theâm tieàn
Vay NHTÖ treân cô sôû ñaûm baûo baèng tín phieáu kho baïc vaø phaûi hoaøn
traû trong naêm ngaân saùch. NHTÖ khoâng phaùt haønh tieàn ñeå buø ñaép
thieáu huït NSNN

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

2

Bài giảng LTTCTT

b.Chöùc naêng ngaân haøng cuûa caùc ngaân haøng

c. Chöùc naêng ngaân haøng cuûa nhaø nöôùc

 Caáp tín duïng cho caùc NHTM

Cung caáp caùc dòch vuï ngaân haøng cho chính phuûÑaïi lyù trong vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn cho chính phuûÑaïi dieän cho chính phuû taïi caùc toå chöùc taøi chính tieàn teä
quoác teá, ngaân haøng quoác teá…
Tö vaán cho chính phuû trong lónh vöïc taøi chính, tieàn teä, ngaân
haøng. Trung gian thanh toaùn giöõa caùc NHTM

 Môû taøi khoaûn, nhaän tieàn göûi vaø quaûn lyù caùc khoaûn
tieàn göûi cuûa caùc NHTM

Quaûn lyù döï tröõ quoác gia

d. Chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc veà tieàn teä vaø
caùc hoaït ñoäng ngaân haøng


Quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc NHTM vaø caùc
toå chöùc tín duïng khaùc

d. Chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc veà tieàn teä vaø
caùc hoaït ñoäng ngaân haøng


Ñieàu haønh chính saùch tieàn teä quoác gia nhaèm:
- Oån ñònh tieàn teä

- Caáp giaáy pheùp

- Taêng tröôûng kinh teá

- Quy ñònh noäi dung hoaït ñoäng

- Haïn cheá thaát nghieäp

- Kieåm tra, giaùm saùt
- Xöû lyù vi phaïm
- Thu hoài giaáy pheùp

Phaân bieät NHTW vaø NHTM

NHTW

Phaân bieät tín duïng NHTW vaø tín duïng NHTM

NHTM

NHTW

Muïc tieâu hoaït ñoäng
Khaùch haøng

Khaùch haøng

Khaû naêng taïo tieàn

Hình thöùc voán tín duïng

Heä thoáng ngaân haøng

Nguoàn voán tín duïng

Loaïi hình sôû höõu

Thôøi haïn tín duïng

Dòch vuï ngaân haøng

NHTM

Muïc tieâu hoaït ñoäng

Ñaûm baûo tín duïng

Chöùc naêng tín duïng

ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

3

1117703

Tài liệu liên quan


Xem thêm