Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 0 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 0 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh. Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 0 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn giới thiệu đến các bạn nội dung chính của môn học và các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo!. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-tien-te-chuong-0-ths-dang-thi-quynh-anh-4mpbuq.html

Nội dung


Bài giảng LTTCTT NOÄI DUNG MOÂN HOÏC LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TiỀN TỆ Chương 1: Đại cương về tiền tệ Chương 2: Đại cương về tài chính Chương 3: Tài chính doanh nghiệp Chương 4: Tài chính công Chương 5: Chính sách tài khóa Chương 6: Tín dụng Chương 7: Lãi suất Chương 8:Thị trường tài chính Chương 9: Định chế tài chính trung gian Chương 10: Ngân hàng thương mại Chương 11: Ngân hàng trung ương Chương 12: Cung – Cầu tiền tệ Chương 13: Lạm phát Chương 14: Chính sách tiền tệ Chương 15: Tài chính tiền tệ quốc tế ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh Khoa Tài Chính – Trường ĐHNH TP.HCM https://sites.google.com/a/buh.edu.vn/quynh-anh Email: anhdtq@buh.edu.vn TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Lê Thị Tuyết Hoa (2017), Lý thuyết tài chính – tiền tệ, NXB Kinh tế.  Caùc vaên baûn phaùp luaät veà taøi chính ngaân haøng  Luaät ngaân haøng nhaø nöôùc  Luaät caùc toå chöùc tín duïng  www.sbv.gov.vn  www.mof.gov.vn 2. Sử Đình Thành và Vũ Thị Minh Hằng (2008), Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, NXB Thống kê. 3. Frederic S.Mishkin (1998), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội. 4. Frederic S.Mishkin (2004), The economics of Money, Banking and Financial Market, The AddisonWesley, Seventh edition. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Thôøi löôïng moân hoïc • Nghe giaûng treân lôùp: 30 tieát • Laøm baøi taäp nhóm vaø thaûo luaän treân lôùp: 13 tieát • Kiểm tra: 2 tiết Buổi Công việc Buổi Công việc Caùch ñaùnh giaù sinh vieân 1 Giới thiệu + chương 1: Tiền tệ Chương 2: Tài chính  Đánh giá quá trình: 2 Chương 3: TCDN + Chương 4: Tài chính công + Chương 5: CSTK 7 Kiểm tra + Chương 7: Lãi suất 3 Chương 6: Tín dụng + Chương 8: Thị trường tài chính 8 Chương 13 : Lạm phát 4 Chương 9: Các định chế tài chính phi ngân hang Chương 10:Ngân hàng thương mại 9 Chương 14: Chính sách tiền tệ + Ôn tập 5 Chương 11: Ngân hàng trung ương - Chuyên cần và phát biểu : 5% - Thảo luận và bài tập nhóm : 20% - Kiểm tra cá nhân : 15%  Đánh giá cuối kỳ: - Hình thức: thi viết (không sử dụng tài liệu) - Tỷ lệ điểm ThS. Đặng Thị Quỳnh Anh 6 Chương 12: Cung cầu tiền : 60% 1

1117694

Tài liệu liên quan


Xem thêm