Bài giảng Lý thuyết tài chính công

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 283 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lý thuyết tài chính công. Nội dung của bài giảng trình bày về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và nhập môn tài chính công, các thất bại về tính hiệu quả của thị trường và sự can thiệp của chính phủ , chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, lựa chọn công cộng, tổng quan về chi tiêu công cộng và quản lý chi tiêu công cộng, tổng quan về các nguồn thu ngân sách thuế và tác động của thuế đến phân phối thu nhập.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-ly-thuyet-tai-chinh-cong-hwlbuq.html

Nội dung


TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH CÔNG
(Public Finance)
Biên soạn: Tập thể giảng viên tham gia giảng dạy

TÀI LIỆU THAM KHẢO
• TS. Phan Thị Quốc Hương, Bài giảng Lý thuyết Tài chính công,
Khoa TC-NH & QTKD, Trường Đại học Quy Nhơn, 2015.
• PGS. TS. Sử Đình Thành, Giáo trình Lý thuyết Tài chính công,
Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, NXB Đại học Quốc gia, 2009.
• ThS. Vũ Cương, Giáo trình Kinh tế và tài chính công, Trường Đại
học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2004.
• Các TLTK khác…

2

CHƯƠNG 1
VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ
THỊ TRƢỜNG VÀ NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

3

1

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG

2

CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CP
VÀO NỀN KINH TẾ

3

CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ
TRONG SỰ CAN THIỆP CỦA CP VÀO NỀN KTTT

4

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ MÔN HỌC

4

1

CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG

5

1112847