Bài giảng Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 12 | Page: 39 | FileSize: 3.49 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại. Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 11 bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-7-nhung-thanh-tuu-van-hoa-thoi-can-dai-xn26tq.html

Nội dung


 1. Lịch sử 11 - Bài 7
 2. Jean de la Fontaine
 3. TRANG BÌA CUÛA TRUYEÄN NGUÏ NGOÂN LA- PHOÂNG-TEN
 4. Moliere
 5. Gánh hát của Moliere (1670).
 6. Balzac Andersen
 7. Beethoven
 8. Beethoven
 9. Rembrandt
 10. Tranh “Bài dạy về giải phẩu học của bác sĩ Nicolaes Tulp” Của Rembrandt
 11. Victor Hugo (1802-1885) Victor Hugo qua đời
 12. Những người khốn khổ
 13. Léon Tolstoi
 14. Alexander Sergeyevich Pushkin (Pu-skin) (June 6 1799 – February 10 1837 ) Nhaø vaên , nhaø thô Nga
 15. TIEÅU THUYEÁT CHIEÁN TIEÅU THUYEÁT ANNA
 16. Mark Twain
 17. TIEÅU THUYEÁT CUOÄC PHIEÂN TIEÅU THUYEÁT NHÖÕNG LÖU CUÛA TOM S AWYER NGÖÔØI I-NOÂ-XAÊNG ÑI DU
 18. Rabindranath Tagore ( Ra-bin-ñra-nat Ta-go) Nhaø vaên hoùa AÁn Ñoä 1861 - 1941
 19. LOÃ TAÁN 1881 - 1936
 20. “Irises” Vincent van Gogh
901291

Tài liệu liên quan


Xem thêm