Bài giảng Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 35 | FileSize: 1.22 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX). Được tổng hợp từ nhiều bài giảng Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) được thiết kế sinh động, chi tiết từ quý thầy cô trên khắp cả nước. Đã giúp cho các em học sinh sinh thấy rõ, trong khi giai cấp phong kiến trở thành công cụ tay sai cho chủ nghĩa đế quốc thì giai cấp tư sản dân tộc mặc dù còn non yếu, đã tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành, từng bước vươn lên vũ đài đấu tranh giải phóng dân tộc.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-4-cac-nuoc-dong-nam-a-cuoi-the-ky-xix-dau-the-ky-xx-u7f7tq.html

Nội dung


 1. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) 1. Quá trinh xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước đông Nam á. * Nguyên nhân đông Nam á bị xâm lược. Tại sao đông Nam á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản Phương Tây?
 2. LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUÔI THẾ KỈ XIX – ĐÂU THẾ KỈ XX ́ ̀ các nước đông Hương Cang (A) ̉ Ma Cao nam á Laò (P) (B) ( cuối thế kỉ Miên ́ Phi-lip-pin XIX- đầu thế ̣ Điên (A) ̣ VIÊT NAM (P) (T) kỉXX) Campuchia (P) MÃ LAI (A) MÃ LAI (A) CHÚ THICH ́ ́ Booc-nê-ô ̣ ̣ A - Thuôc đia Anh (H) In-đ ̣ ̣ ́ P- Thuôc đia Phap ô-n ê- H- Thuôc đia Hà Lan ̣ ̣ (H xi-a ) ̣ ̣ T- Thuôc đia Tây Ban Nha Ti-mo B- Thuôc đia Bồ Đao Nha ̣ ̣ ̀ (B)
 3. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa. -> ® m¹nh x© l­îc thuéc ® Èy m Þa. - đông Nam á là một khu vực rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên có vị trí chiến lược quan trọng. Song từ giưã thế kỉ XIX, chế độ phong kiến lầm vào khủng hoảng triền miên -> các nước thực dân phương tây mở rộng, hoàn thành việc xâm lược đông Nam á.
 4. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) * Quá trinh thực dân xâm lược đông Nam A Tªn c¸c n-íc Thùc d©n x©m Thê i gian hoµn ®«ng Nam ¸ l-îc thµnh x©m l-îc
 5. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) Trong khu vực đông Nam á nước nào là thuộc địa sớm nhất. đông Nam á chủ yếu là thuộc địa của thực dân nào? Có nước nào thoát khỏi thân phận thuộc địa không? In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ đào Nha và là thuộc đia sớm nhất ở đông Nam á. Hầu hết các nước trong khu vực đông Nam á đều là thuộc địa của Anh và Pháp. Pháp chiếm nhưng nước đông Dương, Mĩ chiếm Phi-líp-pin, Hà lan chiếm In-đô-nê-xi-a, còn lại là thuộc địa của Anh.
 6. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) Tª n c ¸c n-íc ®«ng Thùc d ©n x©m l-îc Thê i g ian ho µn thµnh x©m l-îc Nam A In - ® - nª - xi - a « Bå® Nha, T© Ban Nha, Hµ µo y - Gi­a TK XIX Hµ Lan hoµn thµnh Lan x© chiÕm vµ lËp ¸ch thèng trÞ m Phi - lÝp pin T© Ban Nha, MÜ y Gi­a thÕ kØ XVI T© Ban Nha - y thèng trÞ. - Nam 1898 MÜ chiÕn tranh víi T© y Ban Nha, hÊt c¼ng T© Ban Nha y khái Phi-lip-pin - 1899 - 1902 MÜ chiÕn tranh víi Phi- lÝp-pin, biÕn quÇn ® nµy thµnh ¶o thuéc ® cña MÜ. Þa MiÕn ®iÖn (Mi-an-ma) Anh - Nam 1885 Anh th«n tÝnh ®­îc MiÕn ® iÖn M· - Lai Anh - ® thÕ kØ XIX M· - Lai trë thµnh Çu (Ma-lai-xi-a) thuéc ® cña Anh Þa ViÖt Nam - lµo,Cam-pu-chia Ph¸p - Cuèi thÕ kØ XIX, Ph¸p hoµn thµnh x© l­îc ba n­íc ® m «ng D­¬ ng. Xiªm (Th¸i Lan) Anh - Ph¸p tranh chÊp Xiªm vÉn gi­ ® ® lËp ­îc éc
 7. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 2.phong trào ỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX ( CU chống thực dân Hà Lan của nhân dân Là một đất nước rộng lớn, In-đô-nê-xi-a. có vị trí chiến lược quan trọng, In-đô-nê-xi-a sớm bị nhòm ngó xâm lược. đầu tiên là Tây Ban Nha, Bồ đào Nha rồi đến Hà Lan. Giưa thế kỉ XIX, Hà Lan đã hoàn thành xâm lược đặt ách thống trị In-đô-nê-xi-a. Chính sách tthốngtrị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 8. các nước đông nam á ( cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉXX) - Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thê i gian Phong trµo ®Êu tranh
 9. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) - Chính sách thống trị của thực dân Hà Lan đã làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thê i g ian Pho ng trµo ®Êu tranh Nam1825- Phong trµo ® tranh cña nh© Êu n 1830 d© ¶oAchª n® Nam1873- -Khëi nghÜa næ ra ë T© Xu-ma-t¬ y -ra. 1909 --® tranh ë Ba-t¾c Êu nam 1878- --® tranh ë Ca-li-man-tan Êu 1907 - Khëi nghÜa n«ng d© do Sa-min l·nh n Nam1884- ® ¹o 1886
 10. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, xã hội In-đô-nê-xi-a phân hóa sâu sắc giai cấp công nhân và tư sản ra đời -> phong trào yêu nước mang màu sắc mới, với sự thamgia của công nhân và tư sản.
 11. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) Tại sao đông Nam á trở thành đối tượng xâm lược của tư bản Phương Tây?
 12. LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CUÔI THẾ KỈ XIX – ĐÂU THẾ KỈ XX ́ ̀ CÁC Hương Cang (A) ̉ NƯỚC Laò (P) Ma Cao (B) ĐÔNG Miên ̣ Điên ́ Phi-lip-pin (T) NAM Á (A) Campuchia ̣ VIÊT NAM (P) ( CUỐI (P) THẾ KỈ c¸c n-íc ®«ng nam ¸ XIX- ( cuèi thÕ kØ XIX- ®Çu thÕ kØXX) Mà LAI (A) Mà LAI ẦU ́ ĐCHÚ THICH (A) THỆ́ ̣ A - Thuôc đia Anh ́ Booc-nê-ô (H) In-đ KỊ̉XX) ̣́ P- Thuôc đia Phap ô-n ê- H- Thuôc đia Hà Lan ̣ ̣ (H xi-a ) ̣ ̣ T- Thuôc đia Tây Ban Nha Ti-mo (B) B- Thuôc đia Bồ Đao Nha ̣ ̣ ̀
 13. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX)
 14. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) Trong khu vực đông Nam á nước nào là thuộc địa sớm nhất .đông Nam á chủ yếu là thuộc địa của thực dân nào? Có nước nào thoát khỏi thân phận thuộc địa không? In-đô-nê-xi-a là thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ đào Nha và là thuộc đia sớm nhất ở đông Nam á. Hầu hết các nước trong khu vực đông Nam á đều là thuộc địa của Anh và Pháp. Pháp chiếm những nước đông Dương, Mĩ chiếm Phi-líp-pin, Hà lan chiếm In-đô-nê-xi-a, còn lại là thuộc địa của Anh.
 15. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) 3. Phong trào chống thực dân ơ Phi - Líp - Pin. Nam 1571, Tây Ban Nha dùng sức mạnh quân sự đánh chiếm toàn bộ Phi - Líp - Pin và xây dựng thành phố Manila. Trong ba thế kĩ rưỡi, quần đào Phi - Líp - Pin nằm dưới sự thống trị của Tây Ban Nha. Nhân dân bị bóc lột tàn tệ. * Nguyên nhân của phong trào: - Thực dân Tây Ban Nha đặt ách thống trị trên 300 năm ở Phi - Líp - Pin, khai thác bóc lột triệt để tài nguyên và sức lao động -> mâu thuẫn giưa nhân dân Phi - Líp - Pin và Tây Ban Nha ngày càng gay gắt -> phong trào đấu tranh bùng nổ.
 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) * Phong trào đấu tranh. - Nam 1872 có cuộc khởi nghĩa ở Ca - vi - tô, nghĩa quân làm chủ Ca - vi - tô được 3 ngày thi thất bại. - Vào nhưng nam 90 của thế kỉ XIX, ở Phi - Líp - Pin xuất hiện 2 xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân
 17. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) Néi dung Xu h­íng c¶i c¸ch Xu h­íng b¹o ®é ng
 18. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) Né i dung Xu h­íng c ¶i c ¸c h Xu h­íng b¹o ®é ng - L·nh ®¹o H« - xª Ri - ®an - B« - ni - pha - xi - « Lùc l­îng tham gia - Liªn minh Phi - LÝp - Liªn hiÖp nh÷ ng­êi con yªu ng - Pin, bao gåm trÝ quý cña nh© d© tËp hîp chñ n n, thøc yªu n­íc, ®Þa yÕu lµ n«ng d© d© nghÌo n, n chñ, t­ s¶n tiÕn bé, thµnh thÞ mét sè hé nghÌo - Hinh thøc ®Êu - ® tranh «n hßa. Êu - Khëi nghÜa, vò trang tiªu biÓu lµ tranh cuéc khëi nghÜa 8 - 1896. - Chñ tr­¬ ® ng Êu - Tuyªn truyÒn, kh¬ i - ® tranh lËt ® ¸ch thèng trÞ Êu æ tranh dËt ý thøc d© téc, n cña T© Ban Nha , x© dùng quèc y y ® quyÒn binh ßi gia ® lËp. éc ® ¼ng víi ng­êi T©y Ban Nha
 19. - KÕt qu¶ - ý - Tuy thÊt b¹i - Khëi nghÜa nghÜa nh­ng liªn minh 8/1896 ® gi¶i · ® thøc tØnh · phãng nhiÒu tinh thÇn d© n vïng, thµnh lËp téc, chuÈn bÞ ® chÝnh ­îc t­ t­ëng cho quyÒn nh© n cao trµo c¸ch d© tiÕn tíi n, m¹ng sau nµy. thµnh lËp nÒn c«ng hßa.
 20. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ( CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈXX) Mĩ âm mưu bành trướng sang bờ Tây - Phong trào đấu Thái Binh Dương nên tháng 4/1898 tranh chống mĩ: Mĩ đã gây chiến ở Tây Ban Nha, lấy danh nghĩa ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Phi - Líp - Pin. Sau khi + Nam 1898, Mĩ hất cẳng được Tây Ban Nha, năm gây chiến với 1898 Mĩ đã lật đổ bộ chiếm Manila Tây Ban Nha hất về nhiều nơi trên quần đảo. Nhân dân Phi - Líp - Pin chuyển mục tiêu cẳng Tây Ban đấu tranh vào đế quốc Mĩ song lực Nha và chiếm Phi lượng không cân sức, đến nam 1902 - Líp - Pin. thi bị dập tắt. Từ đây Phi - Líp - Pin trở thành thuộc địa của Mĩ.
918856

Tài liệu liên quan


Xem thêm