Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 29 | FileSize: 1.35 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ. Với mong muốn giúp các em học sinh nắm được kiến thức bài “ Ấn Độ” một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây. Bài giảng điện tử này giúp học sinh hiểu rõ vai trò của giai cấp tư sản ấn Độ, đặc biệt là Đảng quốc đại, trong phong trào giải phóng dân tộc. Tinh thần đấu tranh anh dũng của nông dân, công nhân và binh lính ấn Độ chống lại thực dân Anh được thể hiện rõ nét qua cuộc khởi nghĩa Xi-pay. Đồng thời giúp học sinh nắm được khái niệm “Châu á thức tỉnh” và phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-2-an-do-wn26tq.html

Nội dung


 1. LỊCH SỬ 11 BAØI 2 :
 2. Baûn ñoà Aán Ñoä
 3. sau theá kyû XIX. - Giöõa theá kyû XIX, thöïc daân Anh ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaâm löôïc vaø ñaët aùch thoáng trò ôû Aán Ñoä.  Veà kinh teá : + Tieán haønh khai thaùc treân quy moâ lôùn. + Ra söùc vô veùt taøi nguyeân, thieân nhieân vaø boùc loät coâng nhaân laøm thueâ. => Haäu quaû : Neàn kinh teá Aán Ñoä
 4. Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh
 5. Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh
 6. Haäu quaû cuûa chính saùch boùc loät maø Anh ñaõ tieán haønh ôû Aán Ñoä cuoái theá kæ XIX
 7. + Naém quyeàn cai trò tröïc tieáp Aán Ñoä. + Thöïc hieän chính saùch chia ñeå trò. + Mua chuoäc caùc taàng lôùp coù theá löïc. + Khôi saâu söï caùch bieät veà chuûng toäc, toân giaùo vaø ñaúng caáp. + Thöïc hieän chính saùch ngu daân. => Maâu thuaãn giöõa nhaân daân Aán
 8. Caùc quan chöùc Anh vaø caùc laõnh chuùa phong kieán Aán Ñoä
 9. Nöõ Hoaøng Anh Victoria
 10. Leã leân ngoâi cuûa Nöõ Hoaøng Victoria ôû Aán Ñoä 1-1-1877
 11. 2. Cuoäc khôûi nghóa Xipay (1857 -1859). a. Nguyeân nhaân : - Saâu xa : Söï xaâm löôïc vaø thoáng trò taøn aùc cuûa thöïc daân Anh ôû Aán Ñoä. - Tröïc tieáp : Söï baát m cuûa binh lính Aán Ñoä trong aõn quaân ñoäi Anh.
 12. Lính Xipay
 13. Lính Anh ôû Aán Ñoä
 14. b. Dieãn bieán
 15. b. Dieãn bieán Khu vöïc chính cuûa khôûi nghóa Xipay
 16. b. Dieãn bieán Khôûi nghóa Xipay 1857
 17. b. Dieãn bieán Khôûi nghóa Xipay 1857
 18. b. Dieãn bieán - 10/5/1857, binh lính Xipay ôû Mi – ruùt noåi ñaäy khôûi nghóa. Nghóa quaân ñöôïc nhaân daân uûng hoä ñaõ tieán veà thuû ñoâ Ñeâli. - Cuoäc khôûi nghóa nhanh choùng lan ra toaøn mieàn Baéc Aán Ñoä vaø m phaàn m oät ieàn Taây. - Thöïc daân Anh doác toaøn löïc ñaøn aùp daõ m Naêm an. 1859, cuoäc khôûi nghóa bò thaát baïi.
 19. Thöïc daân Anh ñaøn aùp nghóa quaân Xipay
901290