of x

Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 29 | FileSize: 1.35 M | File type: PPT
2 lần xem

Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ. Với mong muốn giúp các em học sinh nắm được kiến thức bài “ Ấn Độ” một cách nhanh chóng và hiệu quả, mời các bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây. Bài giảng điện tử này giúp học sinh hiểu rõ vai trò của giai cấp tư sản ấn Độ, đặc biệt là Đảng quốc đại, trong phong trào giải phóng dân tộc. Tinh thần đấu tranh anh dũng của nông dân, công nhân và binh lính ấn Độ chống lại thực dân Anh được thể hiện rõ nét qua cuộc khởi nghĩa Xi-pay. Đồng thời giúp học sinh nắm được khái niệm “Châu á thức tỉnh” và phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lich-su-11-bai-2-an-do-wn26tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử giúp đỡ cho học tập.Xin mời các bạn đang cần cùng xem ,Tài liệu Bài giảng Lịch sử 11 bài 2: Ấn Độ thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi bạn baigiangdientu đến mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 29 page , thuộc định dạng .PPT, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Lịch sử 11 bài 2,Bài giảng điện tử Lịch sử 11, Bài giảng Lịch sử lớp 11,Bài giảng điện tử lớp 11,Nước Ấn Độ,Giai cấp tư sản Ấn Độ,Thực dân Anh ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Với mong muốn giúp những em học sinh nắm được kiến thức bài “ Ấn Độ” một cách chóng vánh và hiệu quả, mời những bạn tham khảo bộ sưu tập dưới đây, ngoài ra , tiếp theo là , kế tiếp là Bài giảng điện tử này giúp học sinh hiểu rõ vai trò của giai cấp tư sản ấn Độ, đặc trưng là Đảng quốc đại, trong phong trào giải phóng dân tộc, nói thêm là Tinh thần chống chọi anh dũng của nông dân, công nhân và quân lính ấn Độ chống lại thực dân Anh được biểu thị rõ nét qua cuộc khởi nghĩa Xi-pay, kế tiếp là Đồng thời giúp học sinh nắm được khái niệm “Châu á thức tỉnh” và phong trào giải phóng dân tộc thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, bên cạnh đó LỊCH SỬ 11 BAØI 2 :, thêm nữa Baûn ñoà Aán Ñoä, nói thêm là sau theá kyû XIX,còn cho biết thêm - Giöõa theá kyû XIX, thöïc daân Anh, thêm nữa ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaâm löôïc, bên cạnh đó vaø ñaët aùch thoáng trò ôû Aán Ñoä, cho biết thêm  Veà kinh teá : + Tieán haønh khai thaùc treân quy moâ lôùn, tiếp theo là + Ra söùc vô veùt taøi nguyeân, thieân nhieân vaø boùc loät coâng nhaân laøm thueâ, nói thêm là => Haäu quaû : Neàn kinh teá Aán Ñoä, tiếp theo là Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh, nói thêm là Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh, nói thêm là Haäu quaû cuûa chính saùch boùc loät maø Anh, thêm nữa ñaõ tieán haønh ôû Aán Ñoä cuoái theá kæ XIX + Naém quyeàn cai trò tröïc tieáp Aán Ñoä, thêm nữa + Thöïc hieän chính saù
 1. LỊCH SỬ 11 BAØI 2 :
 2. Baûn ñoà Aán Ñoä
 3. sau theá kyû XIX. - Giöõa theá kyû XIX, thöïc daân Anh ñaõ hoaøn thaønh vieäc xaâm löôïc vaø ñaët aùch thoáng trò ôû Aán Ñoä.  Veà kinh teá : + Tieán haønh khai thaùc treân quy moâ lôùn. + Ra söùc vô veùt taøi nguyeân, thieân nhieân vaø boùc loät coâng nhaân laøm thueâ. => Haäu quaû : Neàn kinh teá Aán Ñoä
 4. Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh
 5. Ngöôøi Aán Ñoä laøm phuïc vuï cho thöïc daân Anh
 6. Haäu quaû cuûa chính saùch boùc loät maø Anh ñaõ tieán haønh ôû Aán Ñoä cuoái theá kæ XIX
 7. + Naém quyeàn cai trò tröïc tieáp Aán Ñoä. + Thöïc hieän chính saùch chia ñeå trò. + Mua chuoäc caùc taàng lôùp coù theá löïc. + Khôi saâu söï caùch bieät veà chuûng toäc, toân giaùo vaø ñaúng caáp. + Thöïc hieän chính saùch ngu daân. => Maâu thuaãn giöõa nhaân daân Aán
 8. Caùc quan chöùc Anh vaø caùc laõnh chuùa phong kieán Aán Ñoä
 9. Nöõ Hoaøng Anh Victoria
 10. Leã leân ngoâi cuûa Nöõ Hoaøng Victoria ôû Aán Ñoä 1-1-1877
 11. 2. Cuoäc khôûi nghóa Xipay (1857 -1859). a. Nguyeân nhaân : - Saâu xa : Söï xaâm löôïc vaø thoáng trò taøn aùc cuûa thöïc daân Anh ôû Aán Ñoä. - Tröïc tieáp : Söï baát m cuûa binh lính Aán Ñoä trong aõn quaân ñoäi Anh.
 12. Lính Xipay
 13. Lính Anh ôû Aán Ñoä
 14. b. Dieãn bieán
 15. b. Dieãn bieán Khu vöïc chính cuûa khôûi nghóa Xipay
 16. b. Dieãn bieán Khôûi nghóa Xipay 1857
 17. b. Dieãn bieán Khôûi nghóa Xipay 1857
 18. b. Dieãn bieán - 10/5/1857, binh lính Xipay ôû Mi – ruùt noåi ñaäy khôûi nghóa. Nghóa quaân ñöôïc nhaân daân uûng hoä ñaõ tieán veà thuû ñoâ Ñeâli. - Cuoäc khôûi nghóa nhanh choùng lan ra toaøn mieàn Baéc Aán Ñoä vaø m phaàn m oät ieàn Taây. - Thöïc daân Anh doác toaøn löïc ñaøn aùp daõ m Naêm an. 1859, cuoäc khôûi nghóa bò thaát baïi.
 19. Thöïc daân Anh ñaøn aùp nghóa quaân Xipay
901290

Sponsor Documents