Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 4. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tái định nghĩa, đối số mặc nhiên, hàm inline, truyền đối tượng như đối số của hàm, trị trả về của hàm là đối tượng, con trỏ *this, hàm thành viên hằng,.... Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-4-heubuq.html

Nội dung


N i dung
• Tái ñ nh nghĩa, ð i s m c nhiên

Chương 4

• Hàm inline

HÀM THÀNH VIÊN

• Truy n ñ i tư ng như ñ i s c a hàm.
• Tr tr v c a hàm là ñ i tư ng
• Con tr *this
• Hàm thành viên h ng

1

2

Tái ñ nh nghĩa hàm thành viên

Dùng ñ i s m c nhiên

• Trong 1 l p, có th ñ nh nghĩa các hàm thành viên trùng tên,
nhưng các hàm này ph i khác nhau v tham s .

• Có th dùng ñ i s m c nhiên cho hàm thành viên.
• T t c ñ i s m c nhiên ñ u ph i n m cu i hàm.

Tính ña hình c a l p trình hư ng ñ i tư ng

3

4

Hàm inline

Truy n ñ i tư ng như ñ i s c a hàm
• Truy n qua giá tr

• Có 2 cách khai báo hàm inline :
– Thêm t khóa inline vào trư c hàm thành viên.
– ð nh nghĩa hàm ngay bên trong khai báo l p.

– Tham s c a hàm thành viên có th có ki u b t kỳ.
– M t ñ i tư ng có th ñư c truy n theo tham s .

5

Truy n ñ i tư ng như ñ i s c a hàm

6

Truy n ñ i tư ng như ñ i s c a hàm
• Truy n qua tham chi u

• Truy n qua đ a ch

– Tương t như truy n qua ñ a ch .

– Ti t ki m ô nh cho chương trình (hơn truy n qua giá tr ).
– Có th làm thay đ i giá tr c a đ i tư ng truy n vào.

– ð nh nghĩa hàm s ñơn gi n hơn (như truy n qua giá tr )
– Cũng có th làm thay ñ i giá tr c a ñ i tư ng truy n vào.

7

8

Tr tr v c a hàm là ñ i tư ng

Tr tr v c a hàm là ñ i tư ng

• Tr tr v truy n qua giá tr
– Tr tr v c a hàm thành viên có th có ki u b t kỳ.
– M t hàm có th có tr tr v là m t ñ i tư ng.

• Tr tr v truy n qua ñ a ch
– Tránh lãng phí b nh và th i gian g i hàm.
– S d ng ph i c n th n vì có th gây ra hi u ng ph .

9

10

Tr tr v c a hàm là ñ i tư ng

Con tr *this

• Tr tr v truy n qua tham chi u
– Tương t như truy n qua ñ a ch
– ða s dùng ñ tr v m t ñ i tư ng toàn c c hay n i dung
m t con tr ñã ñư c c p vùng nh trong hàm.

• Lưu ñ a ch c a chính ñ i tư ng ñang xét.
• Mu n l y giá tr c a chính ñ i tư ng: dùng *this.
• Thu c tính truy c p là private.

11

class Diem {
int x, y;
public:
Diem()
{ x=y=0; }
Diem(int x, int y)
{
this->x = x;
this->y = y;
}

};

class ViDu2 {
int a;
public:
ViDu2(int x) { a= x; }
void InDiaChi()
{
cout 1123863

Tài liệu liên quan


Xem thêm