Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 10 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 2. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 2 Các đặc điểm mới của C++. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các khái niệm cơ bản trong C++, cấu trúc điều khiển, hàm và cấu trúc chương trình, con trỏ và chuỗi ký tự, tham số mặc nhiên của hàm, tái định nghĩa hàm,.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-2-feubuq.html

Nội dung


N i dungChương 2

CÁC ð C ðI M C A C++
• Các khái ni m cơ b n c a C++
• L p trình c u trúc trong C++
• Các ñ c ñi m m i c a C++

Các khái ni m cơ b n trong C++
C u trúc ñi u khi n
Hàm và c u trúc chương trình
Con tr và chu i ký t
Tham s m c nhiên c a hàm
Tái ñ nh nghĩa hàm
Hàm t i ch (inline)
Truy n tham s
Tham chi u
Struct

1

Các khái ni m cơ b n
• T

khóa

– Dành riêng cho ngôn ng
trùng v i t khóa.
– Là ch thư ng

không ñư c ñ t tên

Phân bi t ch HOA và ch thư ng
G m ch , s , ‘_’ và ph i b t ñ u b ng ch cái.
ð dài t i ña là 32
Nên theo quy cách ñ t tên.
x, hoten, a1, num_of_var, Delta, TEN, ...
3

Tên ki u

Kích thư c

char

1 byte

-128

unsigned char

1 byte

0

int

2 bytes

-32768

unsigned int

• Tên

Vd:

Các khái ni m cơ b n
• Ki u d li u

Vd : char, int, return, for, else, const,
static


2

Ph m vi

2 bytes

0

65535

short

2 bytes

0

65535

31

long

4 bytes

-2

unsigned long

4 bytes

0

float

4 bytes

1.2e

double

8 bytes

2.2e

127
255
32767

31

2 -1
32

2 -1
-38

3.4e

38

-308

1.8e

308
4

Các khái ni m cơ b n

Các khái ni m cơ b n

• Bi n

• Bi n

– Khai báo: b t kỳ v trí nào trong chương trình
– Kh i t o: có th v a khai báo và kh i t o
Vd:

int x=5, y=10;
for( int i=0, tong =0 ; i0 ) {
float x1= (-b + sqrt(delta)) / (2*a);
float x2= (-b - sqrt(delta)) / (2*a);
...

}

int so = 5;
void GanSo(int x) {
so = x;
}
int NuaSo(int x) {
int c = 2;
int so = x/c ;
return so;
}

5

6

Các khái ni m cơ b n

Các khái ni m cơ b n

• H ng

• Ki u: Chuy n ñ i ki u :

– Khai báo: Vd:

#define
MAX 100
const int MAX=100;

– M c nhiên (t ñ ng) :
float
int

– M t s h ng quan tr ng :
• S nguyên: 10 , -5, 300000, 1000L, ...
• S th c :
3.1416,
.5 , 123E-5, ...
• Ký t :
char ch1 = ‘A’ , ch2=97;

– Do ngư i l p trình s d ng :
Cú pháp:

• Chu i ký t :
char *str=“Chuoi Ky Tu”;
char chuoi[50]; strcpy(chuoi,“ ”);
if ( strcmp(chuoi,“”)==0)
cout [];
– Khai báo: [];

+ , - , * , / , %

Vd:

!=, >, =, Bi n
Xu t : cout 1123861

Tài liệu liên quan


Xem thêm