Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 1 Lập trình hướng đối tượng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, unified Modeling Language - UML.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-1-eeubuq.html

Nội dung


N i dung
• L p trình thông thư ng.

Chương 1

L P TRÌNH HƯ NG ð I TƯ NG

• L p trình hư ng ñ i tư ng.
• Unified Modeling Language - UML.

9/30/2009

lttlan.tdu@gmail.com
http://lttlan-tdu.blogspot.com
2

1

L p trình thông thư ng

L p trình thông thư ng (tt)
tt)

• L p trình tuy n tính

• L p trình c u trúc

– Tư duy theo l i tu n t , ñơn gi n.
– ðơn lu ng và các công vi c ñư c th c hi n tu n
t trong lu ng ñó.
– T n t i trong modul nh c a phương pháp l p
trình khác.

C u trúc d li u + Gi i thu t = Chương trình
Chương

– C u trúc d li u: cách t ch c d li u, mô t bài
toán dư i d ng ngôn ng l p trình.
– Gi i thu t: m t quy trình ñ th c hi n m t công
vi c xác ñ nh.

– Không gi i quy t ñư c các yêu c u ph c t p.

3

4

L p trình thông thư ng (tt)
tt)

L p trình hư ng ñ i tư ng

• L p trình c u trúc (tt)

• M t s khái ni m cơ b n
• L p trình hư ng ñ i tư ng
Object Oriented Programming – OOP
• Các ñ c ñi m c a OOP

– Phân chia chương trình chính thành các chương
trình con cho phù h p v i yêu c u, ch c năng và
m c ñích c a m i bài toán
– Gi i thu t luôn ph thu c ch t ch vào c u trúc
d li u

5

6

M t s khái ni m cơ b n

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

• ð i tư ng (Object)

• ð i tư ng trong th gi i th c

– Trong th gi i th c:
• ñ i tư ng là m t th c th (entity) c th mà thông
thư ng ta có th s , nhìn th y hay c m nh n ñư c.

– Trong l p trình:
• Dùng ñ mô t 1 ngư i, s v t hay khái ni m.
• ð i tư ng là cái mà ng d ng mu n ñ c p ñ n.
• Trong h th ng hư ng ñ i tư ng, m i th ñ u là ñ i
tư ng.

xe hơi

7

Tr ng thái:
• màu
• hãng s n xu t
• model
• giá
•…

Hành ñ ng:
• D ng
• Ch y
• Tăng t c
•Th ng
•…
8

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

• ð i tư ng trong th gi i th c (tt)

• ð i tư ng trong l p trình

– M i ñ i tư ng ñ u có tr ng thái (state) và hành
ñ ng (behavior)

– Thu c tính, ñ c tính, d li u (attribute,
property, data):
• Trình bày, mô t các ñ c ñi m c a ñ i tư ng.

– Phương th c, ng x , hàm (method,
behavior, function):
• Liên quan ñ n nh ng th ñ i tư ng làm.
• Tác ñ ng lên d li u c a ñ i tư ng.

9

10

11

12

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)
Thu c tính:
•tiêu ñ
•n i dung
•kích thư c
•màu…
Phương th c:
•v
•di chuy n
•ñ i kích thư c
•ñóng, …

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)
• Th hi n (instance)

Thu c tính:
•Màu lá
•Màu thân
•Chi u cao
•T a ñ

– Thu c tính ñư c xác ñ nh giá tr c th .
– ð i tư ng c th g i là m t th hi n.

Phương th c:
•v

13

ð i tư ng (object) là m t th c th
ph n m m bao b c các thu c tính
b i các phương th c liên quan.

ð i tư ng Xe ñ p
(là 1 th hi n)
n)

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

M t s khái ni m cơ b n (tt)
tt)

• L p (class)

14

• L p (class)
– L p t o ra ñ i tư ng: b ng cách gán giá tr c
th cho các thu c tính.

– Là m u (prototype) c a các ñ i tư ng cùng
ki u.
– Là khuôn ñ ñ ra các ñ i tư ng.
– ð nh nghĩa các thu c tính và phương th c
chung cho các ñ i tư ng có cùng lo i.

• L p ñư c t o ra khi biên d ch
• ð i tư ng t o ra khi th c thi chương trình.

VD: L p XeDap là thi t k chung cho các ñ i
tư ng xe mini, xe ñòn, xe ñ m, xe ñua, xe leo
núi, …

ð i tư ng là m t th hi n (instance) c a 1 l p

15

16

M t s khái ni m cơ b n (tt)
NhanVien

• Truy n thông báo

Mã nhân viên
– H và tên
– Năm sinh
– Ngh nghi p
– ð a ch
– H s lương
– Ch c v


Làm vi c ()
+ Ngh phép ()
+ Lãnh lương ()
+

– Thông báo (message): là 1 l i yêu c u 1 ho t
ñ ng.
– Thông báo bao g m:
• ð i tư ng nh n thông ñi p.
• Ho t ñ ng (tên c a phương th c th c hi n).
• Chi ti t th c hi n (giá tr các tham s ).
Ông NVA

Bà TTB

Ông LVC

– Truy n thông báo: kích ho t hàm cùng tên
trên 1 ñ i tư ng ñ yêu c u thông tin.

17

18

L p trình hư ng ñ i tư ng
NhanVien

NhanVien

Mã nhân viên
– H và tên
– Năm sinh
– Ngh nghi p
– ð a ch
– H s lương
– Ch c v
Làm vi c ()
+ Ngh phép ()
+ Lãnh lương ()
+

• M t s khái ni m cơ b n
L p trình hư ng ñ i tư ng
(Object Oriented Programming – OOP)
• Các ñ c ñi m c a OOP

8494
– NVA
– 1970
– Ths Tin h c
– ðH Tây ðô
– 3.04
– Gi ng viên

Ông NVA
NVA.ngh phép
(22/9/2009)
19

20

1123860

Tài liệu liên quan


Xem thêm