Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 0

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 0. Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 0 nhằm giới thiệu môn học đến các bạn, ngoài ra còn nắm được mục tiêu của bài như: Các khái niệm, nguyên lý cơ bản của lập trình hướng ñối tượng (OOP), minh họa phong cách lập trình hướng ñối tượng bằng ngôn ngữ C++.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-huong-doi-tuong-va-c-chuong-0-deubuq.html

Nội dung


Layout
Gi i thi u môn h c

L P TRÌNH HƯ NG ð I TƯ NG
& C++

9/30/2009M c tiêu môn h c
N i dung h c ph n
Tài li u tham kh o
Phương pháp h c t p
ðánh giá cu i môn h c

lttlan.tdu@gmail.com
1

2

M c tiêu môn h c

N i dung h c ph n

• Các khái ni m, nguyên lý cơ b n c a l p
trình hư ng ñ i tư ng (OOP)L p trình hư ng ñ i tư ng
Các ñ c ñi m c a C++
L p và ñ i tư ng
Hàm thành viên
Hàm xây d ng, hàm h y và vi c kh i t o ñ i
tư ng
• Hàm b n
• Tái ñ nh nghĩa các tác t
• Th a k

• Minh h a phong cách l p trình hư ng ñ i
tư ng b ng ngôn ng C++

3

4

Tài li u tham kh o

Phương pháp h c t p

• Giá trình L p trình hư ng ñ i tư ng C++,
2007, ThS. Trương Văn Chí Công

• 45 ti t lý thuy t
• 30 ti t th c hành (nhóm 3 sv)
– Môi trư ng l p trình: Bloodshed Dev-C++
– Ví d , bài t p.
– Bài t p l n cu i môn h c.
– ði m danh b ng bài t p cu i bu i.

• Object-Oriented Programming in C++,
1998, Robert Lafore
• C++ Programming, 2004, Sharam Hekmat

5

ðánh giá cu i môn h c
• Đánh giá k t qu th c hành nhóm: 3 đi m
• Thi lý thuy t k t thúc h c ph n: 7 đi m.

7

6

1123859

Tài liệu liên quan


Xem thêm