Bài giảng Lập trình Android - Bài 4: Layout và các điều khiển cơ bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lập trình Android - Bài 4: Layout và các điều khiển cơ bản. Nội dung của bài giảng trình bày về cách tạo một Layout mới, kết nối layout vào Activity, HierarchyViewer, các thuộc tính của layout và các loại layout cơ bản, các phương thức sử dụng layout, các kiểu Layout cơ bản và các điều khiển cơ bản.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lap-trinh-android-bai-4-layout-va-cac-dieu-khien-co-ban-wzmbuq.html

Nội dung


Bài 4:
Layout và các điều khiển cơ bản

2016

Nội dung
I. Layout
1. Cách tạo một Layout mới.
2. Kết nối layout vào Activity
3. HierarchyViewer.
4. Các kiểu Layout cơ bản.

II.

Các điều khiển cơ bản

2

1. Cách tạo một Layout mới
Chọn File  New  Android XML File Linear Layout (layout bạn
muốn tạo – bạn có thể chọn Relative Layout, Table Layout, …).

3

2. Kết nối layout vào Activity
Code kết nối Layout vào Activity

4

3. HierarchyViewer
 Một Layout phải được kết

nối vào Activity nào đó
thông
qua
hàm
setContentView, Android
sẽ có cơ chế dịch XML
thành Java code.
 HierarchyViewer dùng để

hiển thị cấu trúc UI của
màn hình hiện tại trên
emulator hoặc thiết bị
thật.

5

1114266