Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Bài 5: Lập kế hoạch quản lý lâm sản ngoài gỗ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: 0.71 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Bài 5: Lập kế hoạch quản lý lâm sản ngoài gỗ. Nội dung của bài giảng trình bày về các phương án cải tiến việc quản lý bền vững để nâng cao giá trị của các loại lâm sản ngoài gỗ trong sinh kế địa phương, lập kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình, tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-lam-san-ngoai-go-bai-5-lap-ke-hoach-quan-ly-lam-san-ngoai-go-rjhbuq.html

Nội dung


LOGO

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

BÀI GIẢNG LÂM SẢN NGOÀI GỖ
Bài 5. Lập kế hoạch quản lý Lâm sản ngoài gỗ

Nguyễn Quốc Bình

Bài: Thực trạng quản lý Lâm sản ngoài gỗ

1

Mục tiêu bài học

2

Chu trình lập kế hoạch

3

Các bước lập kế hoạch

4

Khung logic của việc lập kế hoạch

5
1

Công cụ hỗ trợ trong lập kế hoạch

Mục tiêu bài học
 Xác định được các phương án cải tiến việc quản lý bền
vững để nâng cao giá trị của các loại lâm sản ngoài gỗ
trong sinh kế địa phương;
 Lập một kế hoạch quản lý và phát triển lâm sản ngoài gỗ
ở cấp cộng đồng và hộ gia đình.
 Tổ chức thực hiện một kế hoạch quản lý và phát triển
lâm sản ngoài gỗ ở cấp cộng đồng và hộ gia đình.

Chu trình lập kế hoạch dự án
Xác định địa điểm có LSNG
Chẩn đoán sơ bộ

Nội nghiệp

Thu thập số liệu thứ cấp
Có liên quan

Thực hiện 2-3 năm/lần

Ngoại nghiệp

Đánh giá của người dân
(sử dụng các công cụ PRA)
Đánh giá của nhà kỹ thuật

Điều hoà giữa ý kiến người dân
và nhà kỹ thuật
-Lập kế hoạch
-Thực thi

-Tính khả thi của những đề nghị/ý tưởng
từ người dân
- Chuyên đề nghiên cứu

Thực hiện hàng năm

Đánh giá nhanh hiện trạng cộng đồng

Các nội dung cần đánh giá
 Cơ sở hạ tầng/địa bàn
 Tình hình dân cư
 Tài nguyên tiếp cận
 Kinh tế - thu nhập (sinh kế)
 Lịch sử hình thành
 Hoạt động (lâm nghiệp, nông nghiệp)
 Thuận lợi khó khăn
 ….

1107205

Tài liệu liên quan


Xem thêm